kooli jäätmete sorteerimine
Tipu Looduskool

„Mis silmist, see meelest“ lähenemine on mugav suhtumine jäätmetesse, kuid see ei aita meil tegelda jäätmetega seonduvate keskkonna-, sotsiaal- ja majandusprobleemidega. Looduslikult jäätmeid ei teki, küll aga on inimtekkeliste jäätmete osakaal maailmas aina kasvav.

Jäätmeaudit on esimene samm jäätmekäitluse muutmise suunas. See aitab hinnata hetkeolukorda, tõsta teadlikkust olemasolevatest väljakutsetest ja töötada nende probleemide lahendamiseks välja tegevuskava.

Programmis vaatame üle kooli ühe päeva jäätmeid, sorteerime, kaalume ja paneme kirja. Tulemuste alusel koostame erinevate meetodite abil tegevuskava, kuidas koolis teadlikkust suurendada, jäätmeid vähendada, paremini sorteerida ja rohkem taaskasutada.

Programmi kava:

 1. Sissejuhatus
 2. Teemat tutvustav esitlus
 3. Sorteerimismäng
 4. Jäätmeaudit
 5. Tegevuskava koostamine
 6. Väike taaskasutuse/ümbertöötlemise projekt
 7. Päeva kokkuvõte

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
• mõistab säästva arengu eesmärkide komplekssust ja oma vastutust tarbijana;
• oskab pöörata tähelepanu oma tarbimisvalikutele ja võimalustele teha pakendivabamaid valikuid;
• oskab prügi sorteerida ja mõistab jäätmete vähendamise;
• taaskasutamise ja ümbertöötlemise vajalikust;
• osaleb arutelus ja oskab oma nägemusi väljendada;
• on saanud maailmapilti laiendav kogemuse;
• toimetab oma klassikaaslastega koostöös.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppeprogramm toetab säästliku mõtteviisi kujunemist, jäätmete sorteerimise põhimõtete kinnistamist ja nende olulisuse mõistmist. Õppeprogramm toetab loodusvaatluste oskuste kujundamist, sotsiaalsete pädevuste arengut.

Läbivad teemad on keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

III kooliaste: Elus- ja eluta looduse seosed. Õppesisu: Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Energia tarbimine ja materjalide taaskasutamine. Euroopa ja Eesti asustus. Õppesisu:  Linnastumisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid.

Gümnaasium: 2.2.4.1. I kursus „Rahvastik ja majandus“ 2.2.4.3. III kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“ Ökoloogia Keskkonnakaitse Ühiskonna areng ja üleilmastumine

Meetodid:

esitlus, mäng, jäätmeaudit, arutelu, rühmatöö, käeline tegevus

Juhis õpetajale:

Programmis analüüsime kooli eelmise päeva prügikastide sisu, võimalusel ka söökla jäätmed.

Meie võtame sorteerimiseks kaasa:

 • koormakated
 • jäätmeliikide sildid
 • kaalud
 • kastid/kotid
 • kummikindad õpilastele
 • arvuti hindamistabeliga

Programmi läbiviimist tuleb majandusjuhataja ja koristajatega kokku lepida ning informeerida lapsevanemaid (näidiskiri olemas).

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

250€

Lisainfo:

Õppeprogramm toimub koolis. Programmi maksumusele lisandub transpordikulu 0,2 EUR/km. 

Läbiviimise koht:

koolis

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Tipu Looduskooli juhendajad

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Seotud failid:

Jäätmeauiti juhendmaterjal
Author:
Tipu Looduskool
jäätmeauditi_juhendmaterjal_11112019.pdf(1000.61 KB)

Juhendmaterjal jäätmeauditi läbiviimiseks

Näidis Kiri lapsevanematele
Author:
Tipu Looduskool
Näidis_kiri_lapsevanematele.docx(12.96 KB)

näidis kiri lapsevanematele

Pikk kirjeldus:

1. Sissejuhatus ja tuttavaks saamine - 10 min

2. Teemat tutvustav esitlus - 20 min

märksõnad: jäätmete vältimine, vähendamine, taaskasutamine, ümbertöötlemine; toote kasutusiga vs toote elutsükkel; toodete teekond; mis saab meie asjadest? Millist materjali on lihtne ringlusesse võtta? Millist materjali on keeruline ringlusesse võtta?

3. Sorteerimismäng - 15 min

Kas vanapaberisse, kompostisse või olmejäätmetesse? Kas olmejääde või hoopis ohtlik jääde? Kas pakendikonteinerisse või olmekonteinerisse? Mängime sorteerimist läbi.

4. Jäätmeaudit - 70 min

Eelneva koolipäeva prügikastide sisu sorteerimine, kaalumine ja tabeli sisestamine. Lapsed jagunevad rühmadesse: sorteerimisgrupp, kaalumisgrupp, kvaliteedikontrolli, andmete sisestamise ja reporterite grupp. Analüüsida võiks vähemalt 50% kooli prügikastide sisust. Söökla ja tualettruumide prügikastide sisu jääb sorteerimata, kuid võimalusel kaalutakse.

5.Tegevuskava koostamine/kujundamine - 60 min

metoodika: rühmatöö, arutelu, joonistamine, kujundamine

Kuidas ja miks need jäätmed tekkisid? Kuidas nende jäätmete tekkimist vähendada? Kuhu on vaja prügikaste jäätmete sorteerimiseks? Toimub rühmatöö ja kujundame tegevuskava plakati

6. Käeline tegevus - väike taaskasutamise/ümbertöötlemise projekt - 20 min-40 min

nt vanapaberist käsitööpaberi tegemine, vermikomposteri meisterdamine    

7. Päeva kokkuvõte - 10 min

Viimati uuendatud:

22.03.2022