Rootsi-Kallavere küla muuseumi karjatänaval (vahetult Maardu linna piiril)
Priit Adler

Programm on valminud Roc Al Mare Kooli tellimusel 2018. Sobilik noortele, kelle teadmised võimaldavad arusaamist inimtegevuse, looduse ja pärandkultuuri vastasseisust ja harmooniast reaalelus.  Programmi keskne teema on fosforiidi kaevandamine ja sellega kaasnevad probleemid ning majanduslik õitseng ja harmoonia. Programmil külastame, Maardu järve, Maardu keemiakombinaadi, Muuga (Uus) sadama, Maardu linna,  Rootsi-Kallavere küla, ja selle muuseumi, Rebala muinsuskaitseala, Koljunuki sadama, Ülgase fosforiidikaevanduse, Tallinna prügila, Pilpaküla (Maardu põhjakarjääride ala) inimtegevuse mõju loodusele ja pärandkultuurile ning harmooniat. Link teekonnakaardile.

Maardu järve kujunemine, ajalugu, mõjutused, tänane päev. Uussaadama teke, mõju, areng ja tulevik. Maardu keemiakombinaadi teke, areng, muutused, mõju, tulevik. fosforiidi kaevanduste teke, mõju, muutused, ajalugu, mõju, Tallinna prügila teke, ajalugu, mõju, arengud. Maardu linna teke ja ajalugu, Kallavere küla ajalugu, mõju ja areng. Koljunuki sadama ajalugu, mõju, arengud, pilpaküla ajalugu, teke, mõju, areng, Söömine Ülgase külaplatsil. Ülgase forforiidikaevanduse teke ajalugu, mõju, nahkhiirte elu ja mõju. Rebala muinsuskaitseala teke, ajalugu, mõju, areng, 

Õpipädevused:

digipädevus
enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Anda näitlik ülevaade miljonite aastate jooksul toimunud geoloogilistest protsessidest
Õppida seostama geoloogilisi protsesse elu arenguga Maal ning seostama neid ka maavarade tekkimisega
Õppida tundma Eesti geoloogilist aluskorda ning maavarasid ning nende geograafilist jaotust – liiv, lubjakivi, graniit, savi, põlevkivi, turvas
Määrama erinevate vete kvaliteeti: elektrijuhtivus, pH, temperatuur.
Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
Anda sisu mõistetele – kambrium, ordoviitsium, silur ja devon
Nuhvlite kasutusfunktsioonide õppimine
Tegevusõpe
Koostööoskuse arendamine looduses grupitööd läbi viies
Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest
Erinevate õppeainete integratsioon

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused,

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet”  4.1. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride  muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate   eripärast   ning   kes   väärtustab   omakultuuri   ja   kultuurilist   mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.

Geograafia VI kooliaste  4.2.2. Õpitulemused ja õppesisu  1. Kaardiõpetus  Õppesisu  Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid sh maailma ja Euroopa    poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid,  sh interaktiivsed kaardid.  Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade  määramine looduses  ja kaardil. Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid. Ajavööndid. 

Mõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline  ja teemakaart,   arvutikaart,  interaktiivne kaart, satelliidifoto,  aerofoto,  asimuut, leppemärgid,  mõõtkava,    suure-  ja  väikesemõõtkavaline  kaart

Meetodid:

 Praktilised  grupiülesanded nagu fosforiidi kaevandamise mõju nahkhiirte elukohale ja inimeste elukohtadele ning majandustegevuse intensiivsusele, loovust arendavad tegevused eksperimendid. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Juhis õpetajale:

Riietus vastavalt ilmastikule.  Kestvus 3 tundi, bussist väljumisi 5. Programmi tellis 2018.aastal Roc al Mare Kool, 7. klassile teismeliste noorte maailmapildi avardamiseks. Kestvust ja külastavate objektide arvu saame soovi korral lisada või ära jätta vastavalt soovile.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

240€

Lisainfo:

Kestvust ja külastavate objektide arvu saame soovi korral lisada või ära jätta vastvalt raha hulgale ja ajalisele piirangule. Sisaldab Vana-Rootsi muuseumi pileteid.

Teekond võimalik läbida ka jalgratastel.

Läbiviimise koht:

Jõelähtme vald, Maardu linn

Läbiviimise asukoht:

59.487329426946, 25.2675776

Maakond:

Harjumaa

Programmi läbiviija:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Piirkonna rahvariided
Author:
Okokratt
IMG_20190426_085216.jpg(2.95 MB)

Piirkonna rahvariided

Rootsi- Kallavere muuseumis
Author:
Okokratt
IMG_20190426_090827.jpg(2.71 MB)

Rootsi- Kallavere muuseumis

 

Pikk kirjeldus:


15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga,

Maardu järve kujunemine, ajalugu, mõjutused, tänane päev. Uussaadama teke, mõju, areng ja tulevik. Maardu keemiakombinaadi teke, areng, muutused, mõju, tulevik. fosforiidi kaevanduste teke, mõju, muutused, ajalugu, mõju, Tallinna prügila teke, ajalugu, mõju, arengud. Maardu linna teke ja ajalugu, Kallavere küla ajalugu, mõju ja areng. Koljunuki sadama ajalugu, mõju, arengud, pilpaküla ajalugu, teke, mõju, areng. Söömine Ülgase külaplatsil.Ülgase forforiidikaevanduse teke ajalugu, mõju, nahkhiirte elu ja mõju. Rebala muinsuskaitseala teke, ajalugu, mõju, areng, 

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Küsimus lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele: kas metsloomad ootavad jõule?

Mäng lasteaia lastele ja I kooliastme õpilastele: nuusuta ja mõistata!

Tegevus põhikooli õpilastele – tunne ära õpitud liikide võrsed. 

 

Viimati uuendatud:

14.10.2021