Rootsi-Kallavere küla muuseumi karjatänaval (vahetult Maardu linna piiril)
Priit Adler

Programm on valminud Roc Al Mare Kooli tellimusel 2018. Sobilik noortele, kelle teadmised võimaldavad arusaamist inimtegevuse, looduse ja pärandkultuuri vastasseisust ja harmooniast reaalelus.  Programmi keskne teema on fosforiidi kaevandamine ja sellega kaasnevad probleemid ning majanduslik õitseng ja harmoonia. Programmil külastame, Maardu järve, Maardu keemiakombinaadi, Muuga (Uus) sadama, Maardu linna,  Rootsi-Kallavere küla, ja selle muuseumi, Rebala muinsuskaitseala, Koljunuki sadama, Ülgase fosforiidikaevanduse, Tallinna prügila, Pilpaküla (Maardu põhjakarjääride ala) inimtegevuse mõju loodusele ja pärandkultuurile ning harmooniat. Link teekonnakaardile.

Maardu järve kujunemine, ajalugu, mõjutused, tänane päev. Järve veeproovi uurimine, pH mõõtmine. Uussaadama teke, mõju, areng ja tulevik. Langetatud tammikuga tutvumine. Maardu keemiakombinaadi teke, areng, muutused, mõju, tulevik. fosforiidi kaevanduste teke, mõju, muutused, ajalugu, mõju, (karjääri transee külastus) Tallinna prügila teke, ajalugu, mõju, arengud (prügila lähuümbruse külastus ja õhukvaliteedi hindamine isiklikul tasandil).. Maardu linna teke ja ajalugu, Kallavere küla ajalugu, mõju ja areng. 16. jajandi karjatänava ja Vana-Rootsi küla muuseumi külastus Koljunuki sadama ajalugu, mõju, arengud, (Eesti loodusliku süvasadama külastus), pilpaküla ajalugu, teke, mõju, areng, (külastus ja arhitektuuri kommenteerimine) Söömine Ülgase külaplatsil. Ülgase forforiidikaevanduse teke ajalugu, mõju, nahkhiirte elu ja mõju.(fosforiidi uurimine ja vaatlus) kaevanduskäigu suudme külastus 01.06.-31.08.). Rebala muinsuskaitseala teke, ajalugu, mõju, areng, Rebala küla ja Rebala muuseumi kalmete külastus. 

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Anda näitlik ülevaade miljonite aastate jooksul toimunud geoloogilistest protsessidest
Õppida seostama geoloogilisi protsesse elu arenguga Maal ning seostama neid ka maavarade tekkimisega
Õppida tundma Eesti geoloogilist aluskorda ning maavarasid ning nende geograafilist jaotust – liiv, lubjakivi, graniit, savi, põlevkivi, turvas
Määrama erinevate vete kvaliteeti: elektrijuhtivus, pH, temperatuur.
Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
Anda sisu mõistetele – kambrium, ordoviitsium, silur ja devon
Nuhvlite kasutusfunktsioonide õppimine
Tegevusõpe
Koostööoskuse arendamine looduses grupitööd läbi viies
Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning loodusest
Erinevate õppeainete integratsioon

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“

7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“

III kooliaste: 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused,

4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet”  4.1. Läbiva teema „Kultuuriline identiteet” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride  muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate   eripärast   ning   kes   väärtustab   omakultuuri   ja   kultuurilist   mitmekesisust ning on kultuuriliselt salliv ja koostööaldis.

Geograafia VI kooliaste  4.2.2. Õpitulemused ja õppesisu  1. Kaardiõpetus  Õppesisu  Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid sh maailma ja Euroopa    poliitiline kaart. Trüki- ja arvutikaardid,  sh interaktiivsed kaardid.  Mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil. Suundade  määramine looduses  ja kaardil. Asukoht ja selle määramine, geograafilised koordinaadid. Ajavööndid. 

Mõisted: plaan, kaart, üldgeograafiline  ja teemakaart,   arvutikaart,  interaktiivne kaart, satelliidifoto,  aerofoto,  asimuut, leppemärgid,  mõõtkava,    suure-  ja  väikesemõõtkavaline  kaart

Meetodid:

Aktiivvestlus, kogemus ja elamusõpe. Praktilised  grupiülesanded nagu fosforiidi kaevandamise mõju nahkhiirte elukohale ja inimeste elukohtadele ning majandustegevuse intensiivsusele, loovust arendavad tegevused eksperimendid Maardu järve, kaevandustransee veekvaliteedi uurimisel ja pH mõõtmine. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Loodusgiidil on kaasas fosforiidi näidis. Vajalik eelinfo edastakase linkidena haridusasutusele e-posti teel.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

240€

Lisainfo:

Kestvust ja külastavate objektide arvu saame soovi korral lisada või ära jätta vastvalt raha hulgale ja ajalisele piirangule. Sisaldab Vana-Rootsi muuseumi pileteid.

Teekond võimalik läbida ka jalgratastel.

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Jõelähtme vald, Maardu linn

Läbiviimise asukoht:

59.444888685186, 24.9954854

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:


15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused 4 tundi koos 30 min söögipausiga,

Maardu järve kujunemine, ajalugu, mõjutused, tänane päev. Järve veeproovi uurimine, pH mõõtmine. Uussaadama teke, mõju, areng ja tulevik. Langetatud tammikuga tutvumine. Maardu keemiakombinaadi teke, areng, muutused, mõju, tulevik. fosforiidi kaevanduste teke, mõju, muutused, ajalugu, mõju, (karjääri transee külastus) Tallinna prügila teke, ajalugu, mõju, arengud (prügila lähuümbruse külastus ja õhukvaliteedi hindamine isiklikul tasandil).. Maardu linna teke ja ajalugu, Kallavere küla ajalugu, mõju ja areng. 16. jajandi karjatänava ja Vana-Rootsi küla muuseumi külastus Koljunuki sadama ajalugu, mõju, arengud, (Eesti loodusliku süvasadama külastus), pilpaküla ajalugu, teke, mõju, areng, (külastus ja arhitektuuri kommenteerimine) Söömine Ülgase külaplatsil. Ülgase forforiidikaevanduse teke ajalugu, mõju, nahkhiirte elu ja mõju.(fosforiidi uurimine ja vaatlus) kaevanduskäigu suudme külastus 01.06.-31.08.). Rebala muinsuskaitseala teke, ajalugu, mõju, areng, Rebala küla ja Rebala muuseumi kalmete külastus.

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. 

Tegevus põhikooli õpilastele – miks Eestis fosforiiti ei kaevandata?

 

Viimati uuendatud:

06.09.2022