placeholder

Kontseptsiooni “Inimene ja meri” (Hohe Tied e.V., Kiel) alusel koostatud mereökoloogia teemaline õuesõppeprogramm.
Programm võimaldab erinevaid aktiivmeetodeid kasutades tundma õppida seoseid Läänemere arenguloo ja meie rannikutüübi vahel. Rannakivid jutustavad Maa ajaloost.
Mängides õpitakse tundma Läänemere regiooni riike ja nende lippe. 
Sillamäe ranniku enamlevinuid kivimitega tutvumine (liivakivi, lubjakivi, graniit, porfüür, gneiss), oma “mini-kollektsiooni” kogumine. Valminud kivimikollektsioonidest koostatakse näitus.

Õpitulemused:

õpilane :
oskab
- käituda looduses
- eristada rannikul 5 enamlevinud kivimit ( liivakivi, lubjakivi, graniit,
porfüür , gneiss)
- kasutada Läänemere ranniku ja kivimitega seotud eestikeelset
sõnavara.
- töötada rühmas, sooritada vaatlusi, vormistada tulemusi ning neid
esitleda;
teab
- Läänemere regiooni riike ja nende lippe;
- seoseid Läänemere arenguloo ja meie rannikutüübi vahel;
- kolme kivimitüüpi (settekivim, tardkivim ja moondekivim) ning igast
kivimitüübist 1.-2. kivimit ja nende teket;
hindab kodukandi ilu ja hoiab Eestimaa loodusväärtusi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti
2.1.6.14. Läänemeri elukeskkonnana
2.1.6.16. Eesti loodusvarad
2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis
III kooliaste 2.3.4.2. Geoloogia; 2.3.4.10. Euroopa ja Eesti veestik
Läbiv teema: keskkonnakaitse ja säästev areng

Meetodid:

vaatlus, mäng, praktiline tegevus rühmades

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

75,00 (1 juhendaja) ; 150,00 ( 2 juhendajat)

Läbiviimise koht:

Sillamäe mererannik

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

info@roek.ee
+ 372 392 4356; +372 5568 1747

Programmi läbiviija:

Marina Janssen - marina@roek.ee , tel. 55 681747

Keel:

Vene keel

Seotud failid:

Programmi kirjeldus
Author:
MTÜ Rakendusökoloogia Keskus
2-Rannikukivid_poolpikk-KKH-090218.pdf(70.12 KB)

Inimene ja meri – Sillamäe ranniku kivid

Описание программы
Author:
MTÜ Rakendusökoloogia Keskus
2-Rannikukivid_Ru_poolpikk_KKH_port-120218.pdf(60.75 KB)

Человек и море- камни побережья Силламяэ

Viimati uuendatud:

10.06.2020