Sillamäe ranniku kivid
M.Janssen

Kontseptsiooni “Inimene ja meri” (Hohe Tied e.V., Kiel) alusel koostatud mereökoloogia teemaline õuesõppeprogramm.
Programm võimaldab erinevaid aktiivmeetodeid kasutades tundma õppida seoseid Läänemere arenguloo ja meie rannikutüübi vahel. Rannakivid jutustavad Maa ajaloost.
Mängides õpitakse tundma Läänemere regiooni riike ja nende lippe. 
Sillamäe ranniku enamlevinuid kivimitega tutvumine (liivakivi, lubjakivi, graniit, porfüür, gneiss), oma “mini-kollektsiooni” kogumine. Valminud kivimikollektsioonidest koostatakse näitus.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

õpilane :
oskab
- käituda looduses
- eristada rannikul 5 enamlevinud kivimit ( liivakivi, lubjakivi, graniit,
porfüür , gneiss)
- kasutada Läänemere ranniku ja kivimitega seotud eestikeelset
sõnavara.
- töötada rühmas, sooritada vaatlusi, vormistada tulemusi ning neid
esitleda;
teab
- Läänemere regiooni riike ja nende lippe;
- seoseid Läänemere arenguloo ja meie rannikutüübi vahel;
- kolme kivimitüüpi (settekivim, tardkivim ja moondekivim) ning igast
kivimitüübist 1.-2. kivimit ja nende teket;
hindab kodukandi ilu ja hoiab Eestimaa loodusväärtusi

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti
2.1.6.14. Läänemeri elukeskkonnana
2.1.6.16. Eesti loodusvarad
2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis
III kooliaste 2.3.4.2. Geoloogia; 2.3.4.10. Euroopa ja Eesti veestik
Läbiv teema: keskkonnakaitse ja säästev areng

Meetodid:

vaatlus, mäng, praktiline tegevus rühmades

Juhis õpetajale:

Tegevused toimuvad rannikul, osalejatel on vajalik ilmastikule vastav
riietus ja jalats. Sõltumata ilmateatest ja aastaajast soovitame kaasa
võtta peakatte, vihmakeebi.
Õueõppe programmis osalevate õpilaste saatjatel on vajalik kaasa
võtta osalejate nimekirjad (koos lapsevanemate telefoni numbriga) ja
esmaabi pakike (koostöös kooliarsti või -õega).
Õpetaja täidab pärast programmi läbiviimist programmi osalejate
nimekirja vormi ning tagasisidelehe.


Ettevalmistus: Tutvumine Läänemere kujunemislooga
Tutvumine Läänemeremaadega – riikide ja nende lippudega

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

kuni 15 inimest (1 juhendaja) - 75,00  ; kuni 25 inimest (2 juhendajat) - 150,00 

Läbiviimise koht:

Sillamäe mererannik

Läbiviimise asukoht:

59.3972247, 27.763925

Programmi läbiviija:

Marina Janssen - marina@roek.ee , tel. 55 681747

Keel:

Vene keel

Viimati uuendatud:

15.02.2021