tegevused programmis
Julia Kropatševa

Programm tutvustab Ida - Virumaa pinnareljeefi ja peamisi kooslusi. Programmis saavad õpilased üldisema ülevaate kuidas toimus pinnavormide ja reljeefi kujunemine Ida-Virumaal peale viimast jääaega ja kuidas mõjutab reljeef ning pinnase koostis erinevate koosluste tekkimist.

Teoreetiline osa toimub looduskeskuses ning eheda kogemuse saamiseks tutvutakse soovi korral mandriluidetega Alutaguse rahvuspargis. 

Programmi saab korraldada kas ainult looduskeskuse programmina, või tellida sinna juurde ka ühe pakutavatest matkavariantidest.

 

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab Ida-Virumaa ja Alutaguse rahvuspargi pinnavormi ja reljeefi kujunemise üldpõhimõtteid pärast viimast jääaega ning piirkonnale iseloomulikke pinnavorme.
Õpilane oskab iseloomustada Ida-Virumaa pinnamoodi ja levinumaid pinnavorme ning nende teket, eristada erinevaid setteid: savi, liiva, kruusa;
Õpilane oskab tuua näiteid, kuidas vesi mõjutab pinnavormide kujunemist ja erinevate koosluste teket; oskab vaadelda maastikku ja tunda ära erinevaid kooslusi; oskab mõõta luite kõrgust.
Õpilane mõistab kaitsealade vajalikkust, looduskaitse seost jätkusuutliku arenguga.
Õpilane tegutseb koostöös oma klassikaaslastega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 klass II kooliaste - Ainevaldkond "Loodusained"
2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood
2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

7-9 kl III kooliaste - Ainevaldkond "Loodusained", 
Bioloogia:
2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse
Geograafia:
2.3.4.1. Kaardiõpetus
2.3.4.3. Pinnamood
2.3.4.6. Veestik

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus, tervis ja ohutus

Lõimitud: geograafia, bioloogia, ühiskonnaõpetus

Meetodid:

 Meetodid ja vahendid:

 • Iisaku looduskeskuses loeng koos "Ida-Virumaa pinnareljeefi ja koosluste teke" multimeedia programmi vaatamine.
 • Rühmatöö: Puzzle kuubikutest maakonna reljeefkaardi kokku panemine. Kaardi kasutamine, et tutvuda Ida Virumaa olulisemate pinnavormidega ja nende asukohtadega.
 • Katse: vee liikumine erinevates pinnastes. Arutelu reljeefi, pinnase ja vee koosmõjust erinevate koosluste tekkel.
 • Individuaalne töölehe täitmine kogu programmi jooksul. 
 • Mandriluite vaatlus ning luite kõrguse hinnanguline mõõtmine, kasutades mõõdupuuna inimese pikkust. (Välitegevuse osana)

Juhis õpetajale:

 • Kaitsealal on eelistatud programmi toimumiseks kevadine või sügisene aeg. Programm toimub külastuskeskuses ja loodusradadel.
 • Vajalik on ilmale vastav riietus, maastikul liikumiseks sobivad jalanõud. Arvestada tuleb, et vihmase ilmaga muutuvad rajad poriseks. Matkakotti kaasa pakkida oma jook, lõunasöök, vajadusel vihmakeep.
 • Söögipausi pidamise aeg lepitakse õpetajaga kokku enne programmi algust.
 • Programmi eel meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, ei kasuta nutiseadmeid ega prügista) ja teavitada neid võimalikkest ette tulevatest ohtudest (puugid, vihmase ilma korral libedus rajal).
 • Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.
 • Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.
 • Peale õppeprogrammi toimumist annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 - 3,5

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

 •  Õppeprogramm kohaldub kerge nägemis-, kuulmis-, vaimupuudega osalejatele. Ratastooliga saab osaleda looduskeskuses ja matka b variandis, ilma luitematkata. 
 • Arvestada tuleb, et programmi läbiviimiseks on vaja kohapeal liikuda bussiga kuni 25 km. Bussis on vajalik mikrofoni olemasolu.
 • Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.

Läbiviimise koht:

Iisaku Looduskeskus

Läbiviimise asukoht:

59.095260716479, 27.316356283853

Maakond:

Ida-Virumaa

Programmi läbiviija:

Anne-Ly Feršel Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus: (5 min)

- tegevuste ja töö käigu tutvustus, töölehe täitmise juhiste andmine. 

Tegevused: (80 min)

- multimeedia programmi vaatamine, erinevate pinnavormide teke ja nende omaduste võrdlemine.

- puzzle maakonna reljeefkaardi kokkupanemine, kaardi abil tutvutakse maakonna pinnareljeefi ja erinevate kooslustega.

- katsed: vee liikumine erinevates pinnastes. Arutelu. 

- töölehe täitmine individuaalselt, kogu programmi vältel.

Kokkuvõte (10 min) ja sissejuhatus järgnevatesse tegevustesse

Väliobjektile sõitmine bussiga (programmi tellija kulul) 10-20 min. Kevadel või sügisel.

Võimalus valida kahe variandi vahel:

a) Mandriluidetel matkamine 4 km. Matkal maastiku vaatlus, erinevatele kooslustele tähelepanu juhtimine. Mandriluidete erinevate nõlvade võrdlemine, luidete kõrguse mõõtmine. 1,5 tundi. 

b) Mandriluite mõõtmine liivakarjääris, luite nõlvade võrdlemine, lühike, ligi 1 km matk luitel. 30 min.

Õppeprogrammi korraldus (ainult looduskeskuse programm või looduskeskuse programm koos välitegevustega a või b) lepitakse kokku õpetajaga enne programmi toimumist.

 

Viimati uuendatud:

26.09.2022