Pernova
Pernova Hariduskeskus

Programm viiakse läbi Pärnu linnas rannaalal. Matka alguspunkt on Estonia mälestusmärgi juures (Tervise sauna- ja veekeskuse  taga jõe äärsel alal).

Õppematka  (4km)  eesmärk on läbida Pärnu rannaala GPS-seadme abil, kus lahendatakse uurimisülesandeid, tutvutakse Pärnu ranna ja lahe eripäradega, läbi rühmatöö.

Matka läbivad teemad:

 • tutvuda GPS-süsteemiga ja õppida kasutama GPS-vastuvõtjaid;
 • tutvuda Pärnu rannaala mineviku ja tänapäevaga läbi erinevate loodusteemaliste ülesannete;
 • õppida tundma looduskaitselisi väärtusi ja läänemere erinevaid karbi liike. 

Õpilased läbivad matka väikestes gruppides ja läbivad selle erineva ajaga. Matk ei lõpe alguspunktis, vaid kulgeb mööda ranna-äärt maastikukaitsealale. Lõptand gruppidel saab buss vastu tulla Tervise Paradiisi juurde. Bussidel võimalus parkida Side tn rannapoolses osas Tervise paradiis kõrval. 

NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus, kaasa joogivesi.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

III kooliaste
kasutab välitingimustes GPS aparaati eesmärgipäraselt;
teab Pärnu ranna eripärasid (liivade liikumine, muulid, sonnid, rannaniit ja selle säilitamine, linnuvaatlus);
käitub looduses keskkonda hoidvalt.

Gümnaasium
saab ülevaate geoinformaatika (GI) valdkonna põhimõistetest ja geoinfosüsteemide (GIS) rakendustest;
oskab leida erinevaid ruumiandmeid ning anda hinnangut nende kvaliteedile;
mõistab ning väärtustab GISi vajalikkust ja tõhusust ruumi haldamises ning plaanimises;
analüüsib looduskeskkonna ja inimtegevuse vastastikust mõju.

Täiskasvanud
tutvuvad Pärnu rannaala looduskaitseobjektide ja ajalooga;
tutvuvad Pärnu rannaala loodusega ja mõistavad inimmõju rannaalale;
õpivad orienteeruma GPS-seadme abil.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendab õpipädevust, matemaatika-  ja  loodusteaduste-  ning  tehnoloogiaalast  pädevust. Õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Ainetevaheline lõiming:

III kooliaste

Bioloogia ainekava: bioloogia uurimisvaldkond.

Geograafia ainekava: kaardiõpetus; Euroopa ja Eesti veestik - Läänemeri elukeskkonnana; Läänemere eripära ja selle põhjused.

Gümnaasium

Bioloogia ainekava - evolutsioon ja ökoloogia.

Geograafia ainekava - biosfäär; geoinformaatika.

 

Meetodid:

Meetodid: arutelu, orienteerumine, õppematk

Vahendid: GPS aparaadid, infomapp.

Otsingusõnad: GPS, rand, matk, orienteerumine, Pärnu rand, sonn, rannaniit.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

210€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 26 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  3x45 min 140€, kuni 26-le  3x45 min 210€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Läbiviimise koht:

Pärnu rand, Estonia mälestusmärk

Läbiviimise asukoht:

58.382079074843, 24.484058785959

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Matka alguspunkt on Estonia mälestusmärgi juures (Tervise sauna- ja veekeskuse  taga jõe äärsel alal). Õppematka  pikkus 4km, eesmärgiga  läbida Pärnu rannaala GPS-seadme abil, kus lahendatakse uurimisülesandeid, tutvutakse Pärnu ranna ja lahe eripäradega, läbi rühmatöö.

Sissejuhatus (20 min):

 • GPS aparaadi kasutamise selgitamine ja harjutamine;
 • ohutus ja looduses liikumise õigused ja kohustused;
 • õpilaste jagamine gruppidesse. 

Matkaraja läbimine (100 min):

III kooliaste

 • erinevatele Pärnu rannaga seotud küsimustele vastates (infomaterjalide abil) leitakse GPSis punkti koordinaadid;
 • infomaterjalid käsitlevad inimmõju Pärnu rannas, kuurordi ajalugu, elustikku ja rannajoone kujunemist;
 • punktist punkti liikudes läbitakse Pärnu rannaala.

Gümnaasium

 • õpitakse kasutama GPS-seadet ja tutvutakse GPS-süsteemiga;
 • tutvutatakse Pärnu rannaala kujunemisega, sealse elustiku ja looduslike objektidega;
 • õpitakse orienteeruma GPS-seadme ja geograafiliste koordinaatide järgi.

Kokkuvõte (15 min):

 • gruppides teekonna ja vastuste analüüsimine ning orienteerumine GPSi abil. 

Viimati uuendatud:

25.02.2021