placeholder

Pärnu rannaala läbimine GPS-seadme abil, uurimisülesannete lahendamine rühmas, eesmärgiga tutvuda Pärnu ranna ja lahe eripäradega.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab välitingimustes kasutada GPS aparaati; tutvub ja teab läbi õppemängu Pärnu ranna eripärasid (liivade liikumine, muulid, sonnid, rannaniit ja selle säilitamine, linnuvaatlus).

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendab õpipädevust, matemaatika-  ja  loodusteaduste-  ning  tehnoloogiaalast  pädevust. Õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: Bioloogia ainekava: bioloogia uurimisvaldkond - bioloogia peamised uurimismeetodid: vaatlused ja  eksperimendid; Geograafia ainekava: kaardiõpetus - mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil, suundade määramine looduses ja kaardil; asukoht ja selle määramine; geograafilised koordinaadid; Euroopa ja Eesti veestik - Läänemeri elukeskkonnana; Läänemere eripära ja selle põhjused.

Meetodid:

Õppematk.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Läbiviimise koht:

Pärnu rannaala

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programm viiakse läbi Pärnu linnas rannaalal. Eesmärk: oskab välitingimustes kasutada GPS aparaati; tutvub ja teab läbi õppemängu Pärnu ranna eripärasid (liivade liikumine, muulid, sonnid, rannaniit ja selle säilitamine, linnuvaatlus). Seos õppekava üldosaga: arendab õpipädevust, matemaatika-  ja  loodusteaduste-  ning  tehnoloogiaalast  pädevust. Õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: Bioloogia ainekava: bioloogia uurimisvaldkond - bioloogia peamised uurimismeetodid: vaatlused ja  eksperimendid; Geograafia ainekava: kaardiõpetus - mõõtkava, vahemaade mõõtmine looduses ja kaardil, suundade määramine looduses ja kaardil; asukoht ja selle määramine; geograafilised koordinaadid; Euroopa ja Eesti veestik - Läänemeri elukeskkonnana; Läänemere eripära ja selle põhjused. Programmi käik: Sissejuhatus: GPS aparaadi kasutamise selgitamine ja harjutamine. Teema arendus: Erinevatele Pärnu rannaga seotud küsimustele vastates (infomaterjalide abil) leitakse GPSis punkti koordinaadid. Küsimuste raskusaste sõltub kooliastmetest (III, gümnaasium). Punktist punkti liikudes läbitakse Pärnu rannaala. Kokkuvõte: teekonna ja vastuste analüüsimine ning kirjeldamine GPSi abil. Vahendid: GPS aparaadid Otsingusõnad: GPS, rand, matk, orienteerumine, Pärnu ranna eripära, sond, rannaniit.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020