Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
- teab, et energia ei teki ega kao, vaid muundub ühest energialiigist teise;
- teab, millest toodetakse elektrit;
- teab, mis on vooluring ja selle komponendid ning oskab koostada toimivaid vooluringe;
- mõistab, kuidas on seotud toidust saadav energia ja igapäevaseks elutegevuseks kulutatav energia.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab loodusõpetuse õppekava teemasid „Inimene” ja  „Elekter ja magnetism”, lõimides energiateema ühtseks tervikuks.

Programm toetab õppekava läbivate teemade käsitlemist:

-  „Keskkond ja jätkusuutlik areng” toetades arusaama loodusest kui terviksüsteemist, inimese ja teda ümbritseva keskkonna vastastikustest seostest ning inimese sõltuvusest loodusressurssidest, tuginetakse õpilase igapäevakogemusele, aga püütakse suunata õpilast ka teadvustama ennast kui tarbijat.

- „Tehnoloogia ja innovatsioon”,  toetades mõistmist, et tehnoloogilised uuendused mõjutavad inimeste töö- ja eluviisi, elukvaliteeti ning keskkonda.

Meetodid:

Eesmärgistamine, demonstratsioon- ja osaluskatsed, orienteerumismäng, refleksioon.

Juhis õpetajale:

Programm on sobilik alates 3. klassist.

Ootame õpetajat osalema kogu programmi vältel ning toetama juhendajat ja õpilasi. Kindlasti palume eelnevalt teavitada õpilaste erivajadustest. Pärast programmi toimumist palume õpetajal  täita tagasiside küsimustik (veebis).

Peale programmi lõppu on võimalik õpilastel iseseisvalt jätkata keskuse eksponaatidega tutvumist. Hea oleks plaanida ajakavasse ka elektridemonstratsioonidel osalemine (ca 20 min.)

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

8€

Lisainfo:

Maksumus 8 € õpilase kohta sisaldab programmi maksumust (3 €) ja keskusepileti maksumust (5 €).

Energiakeskuses on võimalik kasutada lifti ja invatõstukit, mis tagavad erivajadustega külastajale ligipääsu igale korrusele ja ruumile.

 

Programmi viiakse läbi alates 01.10.2020

 

Läbiviimise koht:

Energia avastuskeskuse ekspositsioon, välgusaal

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@energiakeskus.ee
620 9020, 5331 7307

Programmi läbiviija:

Programmi viivad läbi Energia avastuskeskuse külastusjuhid. Konkreetne läbiviija sõltub töögraafikust.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Energia avastuskeskuse ekspositsioonil läbi viidav aktiivõppeprogramm toetab eelkõige 3. klassi loodus- ja inimeseõpetuse teemasid „Elekter ja energia“, ent sobib ka põhikooli teise astme õpilastele.

Programmi eesmärk on lõimida erinevad energia käsitlused ühtseks tervikuks läbi idee, et pea kogu Maal kasutatav energia on ühel või teisel viisil pärit Päikeselt.

Haridusprogrammis mängitakse avastuskeskuse ekspositsioonidel  „Meie energia lugu“, ja „Energosfäär“ (avatakse 09.2020)  orienteerumismängu, mille käigus avastatakse erinevaid energiaallikaid, nende kasutusvõimalusi ning erinevate ainete, sh kütuste ja toiduainete energiasisaldust.

Praktiliste rühmatööde käigus panevad õpilased kokku vooluringe ning õpitoa käigus avastavad suure saladuse – energia ei teki ega kao, vaid muundub ühest liigist teise. Energia jäävuse seaduse tundmine hõlbustab õpilastel edaspidi jälgida energiaga toimuvaid protsesse juba teadlikumalt.

Viimati uuendatud:

30.07.2020