Igal elusolendil on vaja kohta, kus elada, kuid paljud neist paikadest on kadumas. Õppeprogramm annab ülevaate erinevatest maailma elukeskkondadest, pöörates tähelepanu nende hävimise põhjustele. Vaatluse alla tulevad mitmed liigid, kes on ohtu sattunud just seetõttu, et nende elupaiku on maailmas üha vähem. Programmi lõpuks on õpilasel arusaam erinevate biotoopide olemusest ja asukatest, hävimise põhjustest ning sellest, kuidas neid kaitsta ja säästa.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane seostab imetajate, lindude, roomajate, kahepaiksete ja kalade välistunnuseid nende elukeskkonnaga.
Õpilane selgitab mõisteid populatsioon, liik, ökosüsteem ja biosfäär ning toob näiteid.
Õpilane selgitab ökosüsteemi tasakaalu mõistet ning hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele.
Õpilane väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Bioloogia III kooliaste: Ökoloogia ja keskkonnakaitse; Selgroogsete loomade tunnused

Meetodid:

Õppetunnis kasutatakse avastusõppe ja probleemõppe meetodeid: õppekäik loomaaias, vaatlus, rühmatöö, probleemülesande lahendamine, arutelu

Juhis õpetajale:

  • Õppeprorgammil osalemiseks on vaja registreerida aeg aadressil Leelo.kurbel@tallinnzoo.ee.
  • Enne loomaaeda tulekut palume õpilastele selgitada, et õppeprogramm on õppetund, millel on kindel teema ja eesmärgid ning kus on erinevaid tegevusi ja ülesandeid.
  • Programmile tulles palume tutvuda eelnevalt loomaaia külastuseeskirjadega https://tallinnzoo.ee/kulastajale/kulastamiseeskirjad/.
  • Programmi ajal peab õpetaja aitama distsipliini hoida.
  • Kui õppeprogrammil osalevad erivajadusega õpilased, palume sellest teada anda programmi broneerimisel.
  • Õpetajal/rühma saatjal on võimalus pärast loomaaia külastust anda tagasisidet e-kirja teel.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

32

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

120€

Lisainfo:

Pileteid ei lisandu

Läbiviimise koht:

Tallinna Loomaaed

Läbiviimise asukoht:

59.417943, 24.6575168

Maakond:

Harjumaa jätk

Otsekontakt:

zoo@tallinnzoo.ee
6943 300 (E-R kell 8-16)

Programmi läbiviija:

Tallinna Loomaaia loodusharidusosakonna spetsialistid

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Elupaikade kaitse 7.-9. klass
Author:
Tallinna loomaaed
ELUPAIKADE KAITSE_7.-9. kl.docx(20.8 KB)

Õppeprogrammi sisukirjeldus

Viimati uuendatud:

06.04.2022