Elamusretk  Tipu Looduskoolis
Tipu Looduskool

Programmi eesmärk on tunnetada loodust kõikide meeltega. Kuulame, katsume, nuusutame, maitseme ja vaatame ringi. Räägime puudest ja mängime teemaga seotud mänge.

Programmi kava:

  1. Sissejuhatus ja tutvumine
  2. Teemaga seotud mängud looduskooli õuealal
  3. Gruppidesse jagamine
  4. Matkarajal erinevate ülesannete lahendamine (looduse uurimine, jälgimine ja tunnetamine kõigi meeltega) ja mängimine. Tutvumine lähemalt erinevate puuliikidega.
  5. Lõpuring 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
- oskab eristada tavalisemaid puuliike;
- märkab loomade tegevusjälgi ja jälgib ümbritsevat keskkonda;
- on veetnud aktiivselt, harivalt ja meeldejäävalt päeva looduses;
- lahendab ülesandeid loominguliselt.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

2.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine 1) meelte kasutamine mängulises ja uurimuslikus tegevuses; 4) õppekäik kooliümbruse elus- ja eluta loodusega tutvumiseks. 2.1.4.2. Aastaajad 1) õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks. Maastikuvaatlus; 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad 1) loodusvaatlused: taimede välisehitus; loomade välisehitus; 2) ühe taime või looma uurimine, ülevaate koostamine; 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu 4) õppekäik organismide kooselu uurimiseks erinevates elupaikades.

Meetodid:

grupitöö, mängud, vaatlus, arutelu,  tunnetamine

Juhis õpetajale:

Programm toimub õues. Programmi käigus läbime Pauna matkaraja, mille pikkus on umbes 3 kilomeetrit.

Vajalikud looduses liikumiseks sobivad ja ilmastikule vastavad riided/jalanõud. Suurvee ajal on osa matkarajast üle ujutatud. Kui rada saab läbida ainult kummikutega, siis anname sellest enne programmi toimumist teada.

Kui söögimoon on kaasa pakitud, saab need matkarajale kaasa võtta, muidu teeme  söögipausi alles programmi lõpus.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

120€

Läbiviimise koht:

Tipu Looduskoolis

Läbiviimise asukoht:

58.358557234998, 25.087451934814

Maakond:

Viljandimaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

MTÜ Tipu Looduskooli juhendaja

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

11.01.2021