Pernova
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogramm keskendub putukate uurimisele ja tutvumisele nende rolliga ökosüsteemides ning koosnb kahest osast: teooria ja praktikum. Praktikumis viiakse läbi kas individuaalselt või paaritööna. Õppetöö läbiviimisel kasutatakse Pernova Hariduskeskuse entomoloogilisi õppekollektsioone, töölehti, määrajad, binokulaare. 

Praktikumi läbivad teemad:

 • putukate areng, morfoloogia, levik;
 • putukate määramine ja süstematiseerimine;
 • Eestis levinuimad putukad ja nende tähtsus looduskeskkkonnas;
 • töö binokulaariga;
 • ökoloogia mõisted.

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

omab ülevaadet Eestis enamlevinud putukarühmadest ja tunneb putukate süstemaatikat, arengut, eluviisi, levikut, bioloogilisi iseärasusi;
tunneb Eesti levinumaid putukaid ja nende morfoloogiat (töö mikroskoobiga);
tunneb putukaid mõjutavaid globaalseid keskkonnategureid ning omab ülevaadet kaitsealustest liikidest Eestis;
teab putukate tähtsust ja osakaalu maailmas.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust  ja väärtuspädevust - arendab huvi loodusteaduste vastu.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid; bioloogia peamised uurimismeetodid.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: esitlus, arutelu, praktikum.

Vahendid: entomoloogilised õppekollektsioonid, töölehed, määrajad, binokulaarid. „Euroopa putukad“, M.Chineriy, Eesti Entsüklopeediakirjastus 2005; „Liblikate määraja“, J.Viidalepp, Valgus 1971; „Eesti päevaliblikad“, E.Õunap ja U.Tartes, Roheline Eesti 2014; „Mardikate määraja“, E.Merivee ja H.Remm, Valgus 1973; „Eesti kiilide määraja“, M.Martin, Tallinn 2013.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  kuni 26-le  2x45 min 140€ 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Milvi Talts (Entomoloog), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programm koosneb kahest põhiosast: loeng ja praktikum.

Teoreetiline osa (40 min):

 • läbi esitluse ülevaade entomoloogia üldossa - putukate areng, süstemaatika, morfoloogia, bioloogia ja selgitatakse entomoloogilisi põhimõisteid.

Praktikum (40 min): õppetöö individuaalselt või paaritööna.

 • selgitused praktikumi käigu ja ohutuse kohta, töövõtete ja -vahendite tutvustamine, juhendamine;
 • praktilised vaatlused, liikide tundma õppimine, putukate määramine ja süstematiseerimine;
 • töö binokulaariga, töölehtede täitmine.

Kokkuvõte:(10 min)

 • arutelu - putuka tähtsus ja rollid looduses - keskkonnategurid, Eesti kaitsealused liigid;
 • õpitud teadmiste kontrollimine läbi küsimuste.

Viimati uuendatud:

05.04.2021