placeholder

Putukate areng, morfoloogia, levik, putukate määramine ja süstematiseerimine, Eestis levinuimad putukad, töö binokulaariga.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane omab ülevaadet Eestis enamlevinud putukarühmadest ja tunneb putukate süstemaatikat, arengut, eluviisi, levikut, bioloogilisi iseärasusi; tunneb Eesti levinumaid putukaid ja nende bioloogiat (töö mikroskoobiga); tunneb putukaid mõjutavaid globaalseid keskkonnategureid ning omab ülevaadet kaitsealustest liikidest Eestis.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust  ja väärtuspädevust - arendab huvi loodusteaduste vastu. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid; bioloogia peamised uurimismeetodid.

Meetodid:

Esitlus ja praktikum.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Milvi Talts ja/või Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 8. kl Eesmärk: omab ülevaadet Eestis enamlevinud putukarühmadest ja tunneb putukate süstemaatikat, arengut, eluviisi, levikut, bioloogilisi iseärasusi; tunneb Eesti levinumaid putukaid ja nende bioloogiat (töö mikroskoobiga); tunneb putukaid mõjutavaid globaalseid keskkonnategureid ning omab ülevaadet kaitsealustest liikidest Eestis. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust  ja väärtuspädevust - arendab huvi loodusteaduste vastu. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid; bioloogia peamised uurimismeetodid. Programmi käik: programm koosneb kahest põhiosast: loeng ja praktikum. Teoreetiline osa: (45 min) Entomoloogia üldosa (putukate areng, süstemaatika, morfoloogia, bioloogia). Selgitatakse entomoloogilisi põhimõisteid. Praktikum: (45 min) Selgitused praktikumi käigu kohta, töövõtete ja -vahendite tutvustamine, juhendamine. Praktilised vaatlused, liikide tundma õppimine, putukate määramine ja süstematiseerimine. Töö binokulaariga, töölehtede täitmine. (õpilased töötavad paaris või individuaalselt). Vahendid: entomoloogilised õppekollektsioonid, töölehed, määrajad, binokulaarid. „Euroopa putukad“, M.Chineriy, Eesti Entsüklopeediakirjastus 2005; „Liblikate määraja“, J.Viidalepp, Valgus 1971; „Eesti päevaliblikad“, E.Õunap ja U.Tartes, Roheline Eesti 2014; „Mardikate määraja“, E.Merivee ja H.Remm, Valgus 1973; „Eesti kiilide määraja“, M.Martin, Tallinn 2013. Otsingusõnad: süstemaatika, morfoloogia, bioloogiline mitmekesisus.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020