Metsadebatt
Kauri Kivipõld

Õpilased saavad nädal enne programmi toimumist enda teemaga kurssiviimiseks materjalide lingid: artiklid, telesaated ja raadionaated, mis käsitlevad metsaetemaatikat Eestis.
Programm algab huvigruppideks jagunemisega – puidutöötlejad, kohalikud elanikud, metsaomanikud, looduskaitsjad ... Iga huvigrupp saab info ja materjalid nende seisukohtade, huvide, ootuste ja hirmude kohta, mis on seotud metsa majandamise ja kaitsega. Õpilased valmistavad ennast ette oma seisukohtade kaitsmiseks läbirääkimistel teiste huvigruppidega. Seejärel jagunetakse uuesti ja moodustatakse grupid nii, et igas laudkonnas oleks igast huvigrupist vähemalt üks esindaja. Siis peetakse igas laudkonnas teistest sõltumatu metsadebatt – ülesanne on jõuda kõiki osapooli rahuldava tulemuseni ja määrata seeläbi Eesti metsastrateegia.
Päeva lõpus tutvustavad laudkonnad teistele, mis tulemusteni nad jõudsid ja kuidas sündis kompromiss. Seejärel teeb juhendaja päevast ja teemast omapoolse kokkuvõtte. Õpilaste tööd jäävad õpetajale edasise õppe korraldamiseks.
Teemadeks on bioloogilise mitmekesisuse kaitse, metsa osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikuse kaitses, ökoloogiline tasakaal, mets kui oluline ressurss majanduses, metsa rekreatiivne ja emotsionaalne väärtus.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased oskavad leida kirjalikest materjalidest vajaliku info, näevad probleemi erinevaid tahkusid, oskavad teisi kuulata ja oma seisukohti esitada ning kaitsta, pidada läbirääkimisi, teha koostööd. Õpilased saavad teada, mis ohud on lageraiel, kuidas toimib ökoloogiline tasakaal metsas, kuidas majandada jätkusuutlikult, kasutavad erinevaid infoallikaid ning hindavad kriitiliselt neis sisalduvat teavet, eristavad teaduslikke teadmisi mitteteaduslikest teadmistest. Saavad aru inimese ja keskkonna vastastikustest seostest, loodusressursside piiratusest ja nende ratsionaalse kasutamise vajalikkusest.
Suhtuvad vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ja säästva arengu põhimõtteid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbiv teema on keskkond ja jätkusuutlik areng. Taotletakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikusk ja keskkonnahoidlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda, väärtustab jätkusuutlikku arengut, on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.
III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed (inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal); bioloogia - taimede tunnused ja eluprotsessid (taimede osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel ja inimtegevuses), ökoloogia ja keskkonnakaitse (loodusliku tasakaalu kujunemine ökosüsteemides, inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendada keskkonnaprobleeme), geograafia loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid säästlik eluviis ja jätkusuiutlik areng.
Antud programmis on integreeritud bioloogia, geograafia, majandusalased algteadmised, eetika, funktsionaalne lugemisoskus, väitlemisoskus, kuulamisoskus, kriitiline suhtumine materjali.
Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilastes integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Meetodid:

Hariduslik rollimäng, grupitööd, arutelud, iseseisev töö materjaliga.

 

Materjalid, paberid ja markerid on juhendajal kaasas.

Juhis õpetajale:

Nädal enne programmi toimumist saadab juhendaja õpetajale lisamaterjali programmi kohta, mille palume edastada programmis osalevatele õpilastele, et neil oleks juba enne programmi algust võimalik ennast teemaga kurssi viia. Põhiliselt on materjal kuulamiseks.
Programmi läbiviimiseks on olulune, et õpilased saaksid moodustada gruppe, võiks olla rohkem ruumi liikumiseks.
Klassis peaks olema võimalus näidata projektoriga materjali ekraanile. Õpilastel võiksid olla kaasas laetud nutitelefonid, et vajadusel sealt lisamaterjali otsida.
Õpetaja võib programmist osa võtta, aga ei pea seda tegema.
Tagasisidet õpilastele antakse programmi lõpus. Siis saavad ka õpilased enda poolt tagasisidet anda. Õpetaja saab tagasisidet anda suuliselt või tagasiside lehte täites, samuti saab seda teha kodulehe kaudu. Tagasiside põhjal korrigeeritakse programmi pidevalt.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

29

Toimumise aeg:

Sügis
Talv

Hind:

150€

Lisainfo:

Programm toimub koolimajas või mõnes muus siseruumis. Töövahendid on juhendajal endal kaasas.

Läbiviimise koht:

Kooli lähedal selleks sobivas ruumis või, klassiruumis. Oluline on, et õpilased saaksid oma toolidega kohti vahetada ja moodustada gruppe. Peaks olema võimalus näidata slaide projektoriga ekraanile või seinale.

Läbiviimise asukoht:

59.3270634, 26.3975384

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

KKauri Kivipõld bakalaureuse kraad geoökoloogisa bioloogia lisaerialaga, magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal, konkreetset programmi on läbi viinud alates 2018. aastast.auri Kivipõld

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Päeva plaan:
15 min sissejuhatus päeva, probleemi tutvustamine, ülesande selgitus, jagunemine gruppideks, materjalide jaotamine
30 min arutelu gruppides, seisukohtade kujundamine
30 min debatid teiste gruppidega, ühiste seisukohtade kujundamine
15 min gruppide ettekanded saavutatud tulemuste kohta
15 min kokkuvõte debattide tulemustest, kokkuvõte õppepäevast, lõpuring.

Viimati uuendatud:

01.04.2021