Aastaajad
wikimedia

Õppeprogramm „aastaajad“ koosneb matkadest, mis viiakse läbi erinevatel aastaaegadel (neljal korral) ühel ja samal loodusrajal, sama retkejuhi juhendamisel, uurimuslik osa viiakse läbi kas loodusmajas või õuetingimustes.

Eesmärgiks on vaadelda läbi erinevate aastaaegade looduse ja matkaraja muutusi, kuidas muutuvad taimed, milliseid jälgi jätavad loomad, kuidas nad reageerivad aastaaja muutusele, tehakse uurimuslikke katseid erinevate aastaaegadega seonduvalt.

Programmi jooksul läbitakse 2-3 km, korraldatakse aktiivõppemängusid ning lihtsamaid katseid.

Programmi eesmärk: Vaadelda läbi erinevate aastaaegade looduse ja matkaraja muutusi, kuidas muutuvad taimed, milliseid jälgi jätavad loomad, kuidas nad reageerivad aastaaja muutusele, õppida tegema lihtsamaid uurimuslikke katseid.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Lasteaialaps:
1) oskab väärtustada keskkonda hoidvat mõtteviisi;
2) märkab nähtusi ja muutusi looduses;
3) rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
4) kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
5) täidab mängudes erinevaid rolle;
6) tunneb kodukoha loodust, enamlevinuid taimi, loomi;
7) tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
I kooliaste
1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt;
3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;
4) teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;
5) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid;
6) tunneb kodukoha levinumaid taime ja loomaliike.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos riikliku õppekavaga:

Lasteaed: : mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine.

I kooliaste

loodusõpetus: 2.1.4.2. Aastaajad; 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad; 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine; 2.1.4.6. Ilm;

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, kehaline kasvatus, matemaatika.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

Temaatika: taimed, loomad, aastaaeg, puu, põõsas, metsloom, paigalind, rändlind, temperatuur, ilmastikunähtused, mõõtühik, katse

Metoodid:liigi määramine, vaatlemine, grupitöö, mõõtmine, võrdlemine, katsed

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised ülesanded õppekäigul1 h 40 minutit

kokkuvõttev analüüs 10 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse programmi lõppedes õppemänguna või tagasisideringis.

Juhis õpetajale:

Programm toimub õues, palume riietumisel arvestada ilmaga, vihma korral jalga kummikud. Vihma korral on Vapramäel ja Vellaveres võimalik varjuda loodusmajja, Vitipalus lahtise varjualuse alla. Retke pikkuseks on tavaliselt 2-3 km, valiku teeb retkejuht õpetajaga koostöös.

Õpetajal on toetav ja innustav roll, õpetaja toetust võib vaja minna veel mängude läbiviimisel.

Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

480€

Lisainfo:

Võimalik valida programmi ka vaid ühe aastaaja kaupa. Ühe programmi maksumus 150.- eur, kogu aastaringi (4 programmi) maksumus 480.- eur.

Kasutatavad õppevahendid:Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Läbiviimise koht:

Vapramäe või Elva-Vitipalu maastikukaitseala, Vellavere

Läbiviimise asukoht:

58.251939269717, 26.463550492383

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

sihtasutus@vvvs.ee
52 54 172, 5088359

Programmi läbiviija:

Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm „aastaajad“ koosneb matkadest, mis viiakse läbi erinevatel aastaaegadel (neljal korral) ühel ja samal loodusrajal, sama retkejuhi juhendamisel, uurimuslik osa viiakse läbi kas loodusmajas või õuetingimustes.

Eesmärgiks on vaadelda läbi erinevate aastaaegade looduse ja matkaraja muutusi, kuidas muutuvad taimed, milliseid jälgi jätavad loomad, kuidas nad reageerivad aastaaja muutusele, tehakse uurimuslikke katseid erinevate aastaaegadega seonduvalt.

Programmi jooksul läbitakse 2-3 km, korraldatakse aktiivõppemängusid ning lihtsamaid katseid.

Programmi sihtrühm: lasteaed,1-3 klass, programmi viiakse läbi eesti keeles

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aastaringselt

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe, Vellavere või Vitipalu matkarada

Juurdepääs:Vapramäel toimuva programmi korral palume parkida parklasse. Vitipalu või Vellavere programmi puhul tuleb parkida sõidutee äärde. Sõidujuhised annab teada retkejuht enne programmi algust. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Programm toimub õues, palume riietumisel arvestada ilmaga, vihma korral jalga kummikud. Vihma korral on Vapramäel ja Vellaveres võimalik varjuda loodusmajja, Vitipalus lahtise varjualuse alla. Retke pikkuseks on tavaliselt 2-3 km, valiku teeb retkejuht õpetajaga koostöös.

Õpetajal on toetav ja innustav roll, õpetaja toetust võib vaja minna veel mängude läbiviimisel.

Programmi maksumus: 480.- eur

Programmi eesmärk: Vaadelda läbi erinevate aastaaegade looduse ja matkaraja muutusi, kuidas muutuvad taimed, milliseid jälgi jätavad loomad, kuidas nad reageerivad aastaaja muutusele, õppida tegema lihtsamaid uurimuslikke katseid.

Viimati uuendatud:

08.06.2020