Kullapesemine
Särghaua õppekeskus

Õppematerjalid on koostatud õppeprogrammi “Maavarad – uurimine, kasutamine ja keskkonnahoid” läbiviimiseks TTÜ Särghaua õppekeskuses. Õppematerjale on võimalik kasutada ka üldhariduskoolides või loodushariduskeskustes kohandades neid vastavalt olemaolevatele õppevahenditele ja õpikeskkonnale. Õppematerjalid sisaldavad töötoa infomaterjale, praktiliste tööde läbiviimise juhendeid ning töölehti.

Töötoas 1 arutletakse, mis tingimustel saab ühest maapõues levivast kivimist/mineraalist maavara ning mis tingimustel on võimalik ja tasuv seda kaevandada. Mis on maavara kasulik komponent, mis määrab maavara tootmise ja kasutamissuunad. Põhirõhk on erinevate maakmineraalide tundmaõppimisel, millest tänapäeval toodetakse erinevaid metalle ning Eesti maavaradele esitatavad nõuded lähtuvalt kasutusest.

Töötuba 2 käsitleb maavara kaevandamist ja selle keskkonnamõju. Käsitletakse eeldusi, millest sõltub maavara tootmise tasuvus ja millised on kaevandamisega kaasnevad keskkonnariskid. Praktiliste tööde juhendid sisaldavad juhendaja ülesandeid tööde läbiviimiseks ja selgitavat taustinfot.

Praktiline tegevus 1 – Maavarade uurimine. Õpilased uurivad ja määvarad erinevaid maakmineraale ja erinevate maakmineraalide esinemist uuritavas kivimis, erinevate tehniliste ja väärismineraalide omadusi ja kasutusalasid ning Eesti maavarade koostist, maavaradele esitatavaid nõudeid ja kasutusvõimalusi lähtuvalt kasulikest komponentidest. Tulemusena täidetakse tööleht.

Praktiline tegevus 2 – Maavara kaevandamine ja keskkonnamõju. Õpilased uurivad erinevate kivimilasundite maavaralist potentsiaali, maavaralasundi kaevandamistingimusi ning kaasnevaid keskkonnariske. Õpilased määravad maavaralasundi kaevandamisviisi lähtuvalt maavara olemusest ja lasumustingimustest (lasundi sügavus, paksus) ning hindavad kaasnevaid keskkonnariske lähtuvalt piirkonna hüdrogeoloogilistest (põhjavesi), keskkonnakaitselistest ja sotsiaalsetest tingimustest. Kaevandustegevus lõppeb kaevandatud ala korrastamisega, kuidas ja millisena võiks rikutud maa-ala taastada või ümber kujundada? Tulemusena täidetakse tööleht.

Antud õppematerjali ja kooliprogrammis omandatu põhjal on võimalik testida oma teadmisi E-testiga (vaata ka Juhend). 

Lisainfo:

Õppematerjalide koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.  

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

TTÜ Särghaua õppekeskus

Formaat:

Õppekomplekt

Seotud failid:

Autor:
TTÜ Särghaua õppekeskus
Tooleht-1_Maavarad.pdf(187.08 KB)
Autor:
TTÜ Särghaua õppekeskus
Tooleht-2_Maavarad.pdf(1.66 MB)
Autor:
TTÜ Särghaua õppekeskus
E-Testide-juhend.pdf(95.25 KB)
Autor:
Särghaua õppekeskus
Töötuba-1_Maavarad.pdf(221.66 KB)
Autor:
Särghaua õppekeskus
Tootuba-2_Maavarad.pdf(248.44 KB)

Litsents:

lihtlitsents

Viimati uuendatud:

31.08.2022