looduse mitmekesisus

Looduse mitmekesisuse õppekogumik on abiks looduse uurimisel ja vaatlemisel maismaakooslustes: metsades, niitudel ja soodes.

Õppekogumik sisaldab järgmisi osi:

  1. töölehed ülesannetega õppetegevuse korraldamiseks;
  2. määramistabelid (loomade tegevusjäljed, mullaelustik, linnud ja imetajate koljud);
  3. juhend koosluste mitmekesisuse vaatlemiseks ja uurimiseks;
  4. näited Eesti maismaakooslustest.

Töölehed on koostatud koosluste ja looduse mitmekesisuse uurimiseks väliõppe tundides. Töölehed sisaldavad ülesandeid, mis käsitlevad koosluste uurimist ja kirjeldamist, mullavaatlusi, mulla- ja kõduelustiku uurimist, taimede analüüsimist rinnete kaupa ja ruudumeetodil, loomade ja nende tegevusjälgede uurimist ning linnuvaatlusi. Juhend annab ülevaate koosluse kirjeldamisel kasutatavatest vaatlusmeetoditest. Koosluste peatükis käsitletakse koosluse mõistet ning antakse näidete varal lühiülevaade Eesti põhilistest maismaakoosluste tüüpidest metsas, niidul ja soos.

Lisainfo:

Fotod: Külli Kalamees-Pani, Veljo Runnel, Uku Paal, Tiit Leito

Joonised: Veljo Runnel

Õppekogumiku koostamisel andsid nõu Evelin Saarva, Mati Martin, Kai Vellak, Aivo Tamm ja Piret Pappel

Kirjastus Eesti Loodusfoto

ISBN 978-9985-4-0602-1 T

rükise väljaandmist finantseeris SA KIK

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Külli Kalamees-Pani, Veljo Runnel. 2010

Formaat:

Õpimapp

Kirjeldavad märksõnad:

Seotud failid:

Autor:
Tartu Ülikooli loodusmuuseum
Loodusemitmekesisus.pdf(1.98 MB)

Viimati uuendatud:

03.08.2020