Metskits
Tairi Tappo

Jagame oma elukeskkonda teiste liikidega, sealhulgas metsloomadega. Selleks, et vältida hirmu ja konfliktiolukordi metsloomadega, on oluline teada ja mõista metsloomade loomulikku elukorraldust. Me ei tohiks sekkuda teadmatusest metsloomade ellu. 

Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo loodud e-õppematerjal "Kohtumine metsloomaga" koosneb viiest videoklipist (sissejuhatus ja neli alateemat), teemadega seotud kinnistavatest ülesannetest LearningApps keskkonnas ning kokkuvõtlikust mängulisest ülesandest Genially keskkonnas.

Õppematerjal on eeskätt loodud 6. klassidele KEAT (Kaitse end ja aita teist) koolitusteks, kuid sobib ka teema „Metslooma ja inimese kohtumiste põhjused ning käitumisjuhised nendes olukordades“ avamiseks ja teemaga seotud arutelu tekitamiseks.

29.04.21 toimunud veebiseminaril tutvustasime õppematerjali eesmärke, ülesehitust, põhisõnumeid ja kasutamise juhiseid. Salvestus on kättesaadav SIIT. Seminari ettekande saad alla laadida SIIT.

Lisainfo:

Õppematerjali kasutamiseks on vajalik internetiühendusega arvuti või nutiseade, oluline on  kõlarite/kõrvaklappide kasutusvõimalus. Õppematerjali soovitame vaadata koos klassiga, et ühise aruteluga probleemsed olukorrad lahti mõtestada. Materjal sobib ka iseseisvaks õppeks. Videoklippide pikkus on 3 - 10 min,  kokku 32 min. 

Kinnistavaid ülesandeid soovitame teha iga osateema videoklipi lõpus, aga neid võib kasutada pärast kõikide klippide läbivaatamist või valikuliselt. Harjutuste juhendid leiate iga konkreetse harjutuse juurest nende avamisel. 

Kokkuvõttev interaktiivne mäng Genially keskkonnas on sobilik teha peale kogu õppematerjali läbimist.

Koos arutelu, ülesannete lahendamise ja interaktiivse mänguga tuleks arvestada kuni 1,5 tundi.

Õppematerjali kasutamise järgselt palume anda tagasisidet.

 

Õppematerjali osadeks on: 

Sissejuhatus (3:35) 
Tundes metsloomade loomulikku elukorraldust ja vajadusi, oskame nendega rohkem arvestada.

 

1. Metsloomade elupaik ja toit (7:20)
Turvaline elupaik ja toit on kõigi loomade põhivajadused. Sekkudes metsloomade loomulikku ellu võime põhjustada soovimatuid tagajärgi nii endale kui loomadele. 

Ülesanded:  https://learningapps.org/display?v=pregkirtt21

 

2. Metsloomade liikumine (6:06)
Liikumine on loomulik osa metslooma elust ja aastaringist. Teades loomade liikumiste põhjuseid ja aegu, oskame nendega näiteks asulas ja maanteel arvestada

Ülesanded: https://learningapps.org/display?v=pg30bhk3k21

 

3. Metsloomade paljunemine (5:35)
Loomade elu tähtsaim eesmärk on järglaste saamine ja üleskasvatamine. Loomad kasvatavad oma poegi erinevalt ja saavad hakkama inimese abita. 

Ülesanded: https://learningapps.org/display?v=pa0ofkj2j21

 

4. Metsloomad ja inimtegevusest põhjustatud lõksud (10:13)
Inimene võib mõtlematult ja tahtmatult oma tegevusega seada lõkse metsloomadele. Teadlikkus erinevatest lõksudest aitab ennetada ohuolukordi ja ebameeldivaid tagajärgi.

Ülesanded: https://learningapps.org/display?v=p3jm2jkhn21

 

Kokkuvõttev interaktiivne mäng keskkonnas Genially.  

 

Õppematerjali temaatika on seotud riikliku õppekavaga. 

4.-6. kl II kooliaste - Ainevaldkond "Loodusained“ - Elukeskkond Eestis; Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis; Asula elukeskkonnana; Aed ja põld elukeskkonnana; Mets elukeskkonnana; Läänemeri elukeskkonnana; Elu mitmekesisus Maal.

7.-9. kl III kooliaste -  Ainevaldkond "Loodusained“ Bioloogia: Ökoloogia ja keskkonnakaitse; Selgroogsete loomade tunnused.

Gümnaasium - Ainevaldkond "Loodusained" -  Keskkonnakaitse; Ökoloogia.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, bioloogia ja eesti keel.

Õpitulemused:

Õpilane teab:

  • metsloomade elukorraldust ja vajadusi;
  • et reeglina metsloomad ei vaja inimese abi;
  • inimese vale käitumise tagajärgi metsloomadele;
  • olukordi, kui metsloom on abitus seisundis ja peaksime sekkuma;
  • riigiinfo telefoni 1247, kuhu vajadusel helistada teavitamiseks ja/või abi kutsumiseks;
  • inimese ja keskkonna seoseid ning suhtub vastutustundlikult ümbritsevasse elukeskkonda;
  • et inimese liigne sekkumine looduse loomulikku toimimisse seab ohtu jätkusuutliku arengu.

Õpilane oskab:

  • metsloomaga kohtudes võtta vastu otsuse, kuidas on õige käituda, arvestades seejuures metslooma loomulikku elukorraldust.

 

Head kasutamist ning uute teadmiste omandamist!

 

Lisamaterjalid teema laiemaks käsitlemiseks: 

METSLOOMADE AASTARING, INIMESE JA ULUKITE SUHTED

Loe abitute loomade kohta Keskkonnaameti kodulehel

Loe riigiinfo telefonile teatamisest Keskkonnaameti kodulehel

Ära sekku metsloomade ellu! / Loomalapsed / Keskkonnaameti 30 sek lühivideo

Linnas elavad metsloomad / Keskkonnaameti veebiloeng

Mõistlik või mõttetu - millal tasub inimesel vigast looma aidata? / Keskkonnaameti veebiloeng

Kutsumata külalised loomade abistamisel / Keskkonnaameti veebiloeng

Loomalaste raske lapsepõlv / Keskkonnaameti veebiloeng

Metsloomad teel - kuidas käituda? / Transpordiameti kodulehel

Metsloomad sõiduteel /Transpordiamet

Eesti riigimaanteede loomaohtlikkuse kaardirakendus

Keel:

Eesti keel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Otsekontakt:

Materjali autor:

Keskkonnaameti Keskkonnahariduse büroo 2021

Formaat:

Veebipõhine õppematerjal

Viimati uuendatud:

03.05.2021