käsiraamat

Käesoleva  metoodilise  käsiraamatu  eesmärgiks  on  abistada  õpetajat bioloogia õpetamisel ja vene keelt emakeelena kõnelevat õpilast õpitava omandamisel. Iga peatükk koosneb sissejuhatavast osast, õppetekstidest, nende juurde kuuluvatest ülesannetest ja kontrollküsimustest. Ülesannete täpsemaks mõistmiseks on esitatud ka nende lahendused ning vastused. Käsiraamat on keeleliselt toimetatud, kujundatud ja küljendatud, maht 326 lehekülge.

Additional info:

Töö tellis Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, rahastas EV Haridus- ja Teadusministeerium.

Autorid: Signe Abel, AnneKivinukk,Urmas Lekk, Ilona Lille, Marje Loide, Anneli Lukason, Kristel Mäekask,Dmitri Solntsev, Erkki Tempel, Eve Torv

Toimetaja: Anne Kivinukk (SA REC Estonia)

Kujundaja: Nele Araste(OÜDigimap)

Keeletoimetajad: JaanaViires(OÜTekstitoimetus),OÜAdAltum

Language:

Eesti keel

Target group:

Gümnaasium

Material author:

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, 2013

Format:

Raamat

License:

lihtlitsents

Last saved:

02.09.2020