Inimene kui tervik
Pernova Hariduskeskus

Õpperogramm koosenb kahest osast: planetaariumi 360 kraadine programm ja praktikum klassiruumis.

Programm planetaariumis - mille läbi vaadeldakse inimest kui terviku toimimist -  ehitatakse skeletist kuni nahani elundkondade  kaupa inimene, mille läbi saab täieliku visuaalse ülevaate inimese ehitusest. Programm võimaldab vaatleme elundkondade omavahelist seost.  

Hingamiselundkonna praktikum klassiruumis, kus kasutatkase andmekogujaid ja gaasilise hapniku andureid hapniku tarve mõõtmiseks erinevate katsete puhul.

 • kopsumahu suurendamise võimalused;
 • hapnikutarve katseisikutel;
 • analüüs hingamise olulisusest.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

III kooliaste
teab ja nimetab inimese tähtsamaid anatoomilisi osasid läbi praktiliste tegevuste;
seostab inimese elundkondi nende põhiülesannetega ja mõistab erinevate elundkondade vahelist koostööd;
oskab hinnata hapniku kui olulise loodusressurssi olemasolu.

Gümnaasium
selgitab keskkonnategurite osa hingamisetappide toimumises ning energia salvestamises
võrdleb inimese lihastes toimuva aeroobse hingamise tulemuslikkust
väärtustab tervislikke eluviise seoses inimese sugurakkude ja loote arenguga
seostab inimese närvisüsteemi osi nende talitlusega
omandab negatiivse hoiaku närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimise suhtes
selgitab inimorganismi kaitsesüsteeme ning immuunsüsteemi tähtsust.

Interdisciplinary integration:

Seos õppekava üldosaga: arendab õpi- ja suhtluspädevust ning analüüsioskus

Ainetavaheline lõiming

III Kooliaste

Bioloogia. Inimese anatoomia: luustik ja lihased, närvisüsteem, vereringe, lümfisüsteem, hingamis-, seede-, eritus- ja suguelundkond, sisenõrenäärmed.

Matemaatika. Matemaatiliste mõistete kasutamisoskus, arvuliste andmete analüüs, graafikute lugemisoskus, ajaliste katsete ja mõõtmisprotsentide arvutamise analüüs.

Gümnaasium

Bioloogia: 

 1. põhjendab teadusliku meetodi vajalikkust loodusteadustes ja igapäevaeluprobleeme lahendades;
 2. kavandab ja teeb eksperimente lähtuvalt loodusteaduslikust meetodist;
 3. analüüsib loodusteadusliku meetodi rakendamisega seotud tekste ning annab neile põhjendatud hinnanguid;
 4. väärtustab loodusteaduslikku meetodit usaldusväärseid järeldusi tehes.

Matemaatika:

 1. tunneb matemaatilisi mõisteid ja seoseid;
 2. arutleb, põhjendab ja tõestab loogiliselt;
 3. kasutab tüüpülesannete lahendusstrateegiaid ja lahendab probleemülesandeid;
 4. oskab infot esitada teksti, graafiku, tabeli, diagrammi ja valemina;
 5. kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid;
 6. oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni;
 7.  rakendab matemaatikateadmisi teistes õppeainetes ja igapäevaelus.

Methods:

Meetodid: vaatlus, katsed, mõõtmised, analüüs, arutelu.

Vahendid:  planetaariumi tarkvara, Vernier andmekogujad ja sensorid (gaasilise hapniku tarve katsete tegemine klassiruumis),  pudelid, kilekotid, kummid.

 

 

Guidance for teacher:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

2 x 45 minutit

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Price:

140€

Additional info:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Place of performance:

planetaarium, klassiruum, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Location of execution:

58.375443925788, 24.5311939

Program performer:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Language:

Eesti keel

Last saved:

01.03.2021

Long description:

Sissejuhatus (30 min):

 • anatoomia esitlus planetaariumis, mille läbi vaadeldakse inimest kui terviku toimimist -  ehitatakse skeletist kuni nahani elundkondade  kaupa inimene, mille läbi saab täieliku visuaalse ülevaate inimese ehitusest. Programm võimaldab vaatleme elundkondade omavahelist seost.  

Praktikum (55 min) grupitööna (2-4 õpilast) hingamiselundkonnaga tutvumine läbi praktiliste tegevuste:

 • laudkonnas sooritakse grupitööna katseisikute poolt katsed erinevat viisi hingamisel (pinnapealne, sügav, hinge kinnihoidmine);
 • analüüsitakse andmekogujatega (Vernier andmekogujad ja sensorid (gaasilise hapniku tarve katsete tegemine klassiruumis).
 • toimub mõõtmistulemuste analüüsimine ja järelduste tegemine.

Kokkuvõte (5 min): tehakse järeldused hapniku tarbimisest erinevatest hingamisviisidest lähtuvalt.