Keskkonnasõbralikud kaubad isevalmistatud looduslike värvide näitel
S.Kovalskaja

Õppeprogramm sobib 8.- 9. klassi õpilastele, gümnaasiumi õpilastele ja täiskasvanutele.

Programm viiakse läbi vene keeles, peamised mõisted ja terminid käsitletakse ka eesti keeles.

Praktilise töötoa käigus selgitakse:

  • mis on tervislik elukeskkond ja kuidas mõjutavad meie tervist ja keskkonda tavalised ehitusmaterjalid
  • mis on „haige maja sündroom“
  • missuguse keskkonnasõbralikku alternatiivi tavatoodetele saab valida teadlik tarbija

Osalejad õpivad ise kokku segada värve looduslikest komponentidest: munaõlitempera, õllelasuurvärv ja kaseiinvärv ehk kohupiimavärv.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

õpilane:
teab
- mis on toote olelusring, kuidas mõjutavad meie tervist ja keskkonda tavalised ehitusmaterjalid
- teemaga seotud sõnavara, mõisted ja terminid vene ja eesti keeles
- mis on „haige maja sündroom“
- missuguse keskkonnasõbralikku alternatiivi tavatoodetele saab valida teadlik tarbija
- mis on ökoloogiline jalajälg ja kuidas teha mõtestatud ja
keskkonnasäästavaid valikuid
oskab
- leida ja mõistab infot, mis on toodud tavavaliste ehitusvärvide pakendil
- kriitiliselt hinnata ehitusvärvide koostist ja nende mõju tervisele ja keskkonnale
- seostada oma igapäevast tarbijavalikut ja ehitusjäätmete tekket
- otsida toodelt ja ära tunda enamlevinud ökomärgiseid
- leida alternatiivseid keskkonnasõbralikuid lahendusi ja segada kokku ja kasutada looduslikke värve
- töötada grupis
hindab
oma tervist ja keskkonna ja tunneb vajadust oma tarbimise harjumustega inimtegevuse negatiivset mõju vähendada

Interdisciplinary integration:

Läbivad teemad „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ § 5. Gümnaasiumis taotletavad pädevused:

10) omab väljakujunenud loodusteaduslikku maailmapilti ning mõistab nüüdisaegse loodusteaduse olemust, teab globaalprobleeme, võtab kaasvastutuse nende lahendamise eest, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;

14) elab tervislikult, oskab hoida ja vajaduse korral taastada oma vaimset ja füüsilist vormi.

Ainevahelised seosed ja teemad: Bioloogia: Ökoloogia, Keskkonnakaitse Keemia: 6. Anorgaaniliste ainete põhiklassid Õppesisu: Anorgaanilised ühendid igapäevaelus, ehitusmaterjalid Põhilised keemilise saaste allikad, keskkonnaprobleemid

Methods:

võrdlemine, rühmatöö, diskussioon, värve valmistamine looduslikest komponentidest 

Guidance for teacher:

Õpetaja täidab pärast programmi läbiviimist programmi osalejate nimekirja vormi ning tagasisidelehe

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

1,5 tundi

Group size:

30

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

190€

Additional info:

 *hinnale lisandub materjalide transpordikulu, kui programm viiakse läbi väljaspool Sillamäed

Place of performance:

kooliruumides Sillamäel või Sillamäe Keskraamatukogu saalis; kokkuleppel ka koolis väljaspool Sillamäed

Location of execution:

59.3972016, 27.7638433

Program performer:

Marina Janssen - marina@roek.ee , tel. 55 681747

Language:

Vene keel

Last saved:

17.03.2021

Long description:

Töötoa osalejad jagatakse rühmadeks (5-7 liiget).

Rühmad arutavad ja kirjutavad üles osalejate isiklikku kogemust remontiga kodus, toovad välja remondi positiivsed ning negatiivsed küljed.

Väitlus: kas kaasaegse ehitusmaterjalide kasutamisel on rohkem positiivse või negatiivse külge?

Praktiline rühmatöö " Ehitusvärvide koostise analüüs"

Tavaliste ehitusvärvide koostise analüüs, ohutuskardid, kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale.

Rühmad esitavad oma töö tulemusi.

Arutelu: " Mis on " haige maja sündroom". Värvide olelusring.

Rühmatöö: Ohtlikke jäätmete kogumispunkti ja ehitusjäätmete vastuvõtu punkti asukohtade määramine kaardil.

Kuidas saab tarbija leida alternatiivi ja ära tunda keskkonnasõbralike tooteid.

Osalejad õpivad ise kokku segama looduslikke värve: munaõlitempera, õllelasuurvärv ja kaseiinvärv ehk kohupiimavärv, teevad värvide proove erinevatel alustel- puitpinnal, pahteldatud kipsplaadil ja paberil ning hindavad tulemusi

Kokkuvõteks toimub tavalise ja looduslike värvide olelusringi ja nende keskkonnamõju võrdlemine

Tagasiside programi lõpus: "Minu jaoks oli kõige huvitavam täna…"