placeholder

Õppeprogramm annab ülevaate kaevurite erinevatest töökeskkondadest ja selle mõjust tervisele. Sobib eelkõige õppeprogrammiks õpilasrühmadele.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

 Oskab kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid
 Oskab mõõta ja analüüsida keskkonnaga seotud näitajaid: müra, CO2, valgus, niiskus, õhu liikumine, temperatuur
 Planeerib, teeb ja analüüsib loodusteaduslikke uuringuid
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Inimene uurib loodust. Mõõtmine loodusteadustes, mõõteriistad, mõõteühikud, mõõtmistulemuste usaldusväärsus.

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Kohastumine füüsikalis-keemiliste tingimustega/elukeskkonnaga. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

PK Bioloogia: Inimese elundkond, vereringe, hingamine.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Gümn Rakendusbioloogia.

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

paikvaatlused, mõõtmised sensoritega, võrdlused, analüüsid, esitlused.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: allmaamuuseum, kabinet, väliskeskkond (sageli tuuline)

Riietus mugav ja sobilik aherainemäel liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

280€

Lisainfo:

Rühma suurus: kuni 20 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 340.- eur/ 1 rühm

Rühma suurus: kuni 32 õpilast + 2 õpetaja               Hind: 485.- eur/ 1 rühm

Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Kohtla-Nõmme, Eesti Kaevandusmuuseum

Programmi läbiviija:

Ingrid Kuligina

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Viimati uuendatud:

28.03.2022