Sügis metsas
Ülo Soomets

Matk  Pernova Loodusmaja hoovialal - liikumine erinevate tegevuspunktide vahel:

  • sügise tunnuste märkamine ja kirjeldamine,
  • loodusnähtuste ja erinevate looma-, seene- ning taimeliikide vaatlemine,
  • ülesanded binokli ja luubiga.

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

tutvub aastaaegadest tulenevate muutustega ja sügisele iseloomulike liikidega läbi praktiliste ülesannetega;
teab peamisi sügise tunnuseid ja oskab neid märgata;
teab, et loodust tuleb hoida ja kaitsta.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada mänguoskuseid, sotsiaalseid oskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: Mina ja keskkond – looduskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema mängu ja igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades ja maitstes, kompides, kuulates helisid. Kodukoha loodus ja  muutused looduses. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga. Liikumine – liikumismängud

Programmid lähtuvad teaduslikust maailmavaatest. Programmi õpetaja tutvub jooksvalt teaduskirjandusega ning täiendab vastavalt programmi sisu. Juhendaja arvamus põhineb teaduskirjandusel.

Programmi tulemusena ja uute teadmiste ja kogemuste kaudu loodusnähtustese vaatlustes ja erinevatest liikides otsimises ja nende kaitsest Eestis suureneb lapse keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

Meetodid:

Vaatlus, uurimine, vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine; liikumismängud.

Vahendid: luup, binokkel, pildimaterjal, termomeeter.

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Muu oluline teave: korrata üle ohutusreeglid (käitumine looduses), jalga veekindlad jalanõud ning selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Sügis

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

hooviala, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.388897, 24.5133143

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik

  • Sissejuhatus (15 min): õppemängu tegevuste tutvustamine, sügis - loodus valmistub talveks.
  • Teema arendus (60 min): lapsed läbivad õpetaja juhendamisel Pernova Loodusmaja hoovialal õpperaja, kus erinevates punktides peavad vastama temaatilistel küsimustele või vaatlema loodusnähtusi, objekte, esemeid jne. (nt seened, marjad, putukad, pilved, vihm, temperatuur, puud, värvilised puulehed, loomade käitumuslikud eripärad jne) ning saavad mängida temaatilisi mänge.
  • Kokkuvõte (15 min): vestlusringi läbiviimine - Kuidas inimene valmistub talveks ja hoiab loodust?

Viimati uuendatud:

23.02.2021