Kärdla meteoriidikraatri mudelväljak
Tiit Leito

Õppeprogrammi käigus õpitakse planeedi Maa geoloogilist minevikku seotuna meteoriidikraatrite tekkega meie planeedil. Peamine tähelepanu on hästi uuritud Kärdla kraatril. Programmi käigus tutvutakse kraatri avastuslooga, uurimiste ja puurimistega. Otsitakse infot erinevatelt stendidelt. Õpilased töötavad valdavalt iseseisvalt, püüdes leida vastuseid Kärdla meteoriidikraatri põnevast loost. Programm toimub vanas Paluküla paekarjääris, tüüpilisel ja väga huvitava taimestikuga looalal,(lookuusik), õpitakse lisaväärtusena ka taimede liigilist koosseisu.

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Õppida planeedi Maa geoloogilist minevikku, seostades antud teema meteoriitide langemisega maale. Saada teada kuidas avastati ja on uuritud Kärdla meteoriidikraatri tekkimist. Harjutada rühmatööd ja oma teema esitlust. Kinnistada taimede määramise oskust.

Междисциплинарная интеграция:

 Programm seondub riikliku õppekava II, III kooliastmele  loodusõpetuse, geograafia, bioloogia teemadega  ning põhineb uurimuslikul õppel vaatluste, määramiste  ja mängude kaudu.

Seos keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: õppeprogrammi kestel käsitletakse keskkonnaprobleeme maavarade kasutamisel ja maastikuhoiul. Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse elukeskkonda. Õpilane saab aru, et on loodusvarade tarbija ja peab oma tegevustes toimima keskkonda säästvalt.

Kärdla mudelväljak asub külamaastikul, mis eeldab tegevuste käigus külaelanikega

Методы:

Õppeprogramm põhineb uurimuslikul- ja aktiivõppel. Kärdla kraatri mudelväljaku ekspositsioon, luubid, töölehed, määrajad, harilikud pliiatsid, lipikud taimedele.

Руководство для учителя:

Õpilaste turvalisuse tagab õppeprogrammi juhendaja.

Õppeprogrammi juhendaja ootab koostööd kaasaoleva õpetajaga vajadusel rühmade moodustamise juures, töökorra tagamisel ja juhendajaga suhtlemisel. Õpilastega kaasas olev õpetaja vastutab, et lastel oleks  sobiv riietus ja nad oleksid  teadlikud õppeprogrammi teemast. Programmi juhendaja palub  õpetaja abi turvalisuse tagamisel praktiliste tööde toimumisel õues.

Juhendaja ootab õpetajalt tagasisidet vestluse või tagasisidelehe kaudu.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

1,5 tundi

Размер группы:

20

Время проведения:

Kevad
Suvi
Sügis

Цена:

70€

Доп. информация:

Õppeprogramm toimub Palukülas Kärdla meteoriidikraatri mudelväljakul.

Kevadel, sügisel  on vajalik soojem riietus ja jalanõud õues liikumiseks. Programmi vältel einepausi ei ole.

 Mudelväljak asub maanteest 400 m kaugusel. Olemas on parkla sõiduautodele ja bussidele. Võimalused tegutsemiseks on ka erivajadustega lastel.

Место проведения:

Kärdla meteoriidikraatri mudelväljak Palukülas

Место исполнения:

58.949632, 22.8360192

Исполнитель программы:

Karin Poola, ökoloog, bioloogiaõpetaja

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

  • Õppeprogramm algab kõigile Hiiumaa Kivimite õppehoones. Tutvutakse Lühidalt Kärdla meteoriidikraatri tekkelooga ja Hiiumaa geoloogilise minevikuga, 10 minutit.
  • Liikumine Paluküla Kärdla meteoriidikraatri mudelväljakule. Bussiga 5 minutit, jalgratastega 15 minutit.
  • Sissejuhatus, ekspositsiooni ja maa- ala lühitutvustus. Selgitatakse liikumise ja töötamise reegleid, 10 minutit.
  • Algab iseseisev töö:      45 minutit

Õpilased jagatakse kuude  rühma.

Iga rühm saab kaks ülesannet:

Ülesanne Kärdla meteoriidikraatri teemal:

 Õpilased uurivad suurt stendi kraatriväljal, stendi vanas paekarjääris, leiavad vastuseid küsimustele, otsivad fossiile kaldus paeseinast, proovivad neid määrata, analüüsivad tulemusi, valmistuvad kaaslastele oma tööd tutvustama

Ülesanne taimestiku teemal:

Iga rühm saab oma taimeruudu, millelt loeb kokku erinevad liigid, nende sageduse ja kasutades määrajat määrab võimalikult palju liike. Määratud taimede juurde asetatakse lipik, kuhu lapsed on kirjutanud taime nime. Programmi juhendaja suunab ja aitab taimi määrata.

  • Esitlused:

 Alguses kuulatatakse vaadatakse vastused kraatri teemadel, seejärel liigutakse koos ja vaadatakse üle taimeruudud. Juhendaja aitab määrata lastele tundmatud taimed.

 

  • Kokkuvõte õpitust. Õpilane saab kaasa täidetud töölehed,  5 minutit.

Последнее обновление:

20.10.2021