KKeemia
Pernova Hariduskeskus

Õpperogramm koosneb kahest osast:

  • Planetaariumi visuaalne programm (360 kraadi) "Keemilised elemendid ja ainete ehitus", kus süvenetakse perioodilisustabeli seaduspärasustesse, harutatakse lahti mõne elementide rühma omadused seonduvalt nende paiknemisest perioodilisustabelis, tuuakse välja nende kasutamisvõimalusi igapäevaelus, vaadeldakse keemilise sideme tekkimist ja liike ning struktuurvalemite kujutamist.
  • Laboris ja klassiruumis pannakse kokku molekulmudeleid ja tasakaalustatakse reaktsioonivõrrandeid,  tuvastatakse tundmatuid ühendeid. 

Planetaariumi võimalustega tutvu siin.

Отношение к учебной программе:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

visuaalne ülevaade levinumate keemiliste elementide aatomitest;
koostab ainete molekulmudeleid, kasutades perioodilisustabelit;
tunneb levinumaid keemilisi elemente, nende omadusi ja kasutusalasid ning kirjeldab neid;
tasakaalustab lihtsamaid reaktsioonivõrrandeid;
teeb keemialaboris katseid tundmatu ühendi tuvastamiseks.

Междисциплинарная интеграция:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust.

Ainetevaheline lõiming

Keemia ainekava: perioodilisustabel, elementide ja ainete ehitus ning nende omadused, keemilised sidemed, reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine, laborivahendid ja ohutusnõuded.

Sotsiaalained - loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Методы:

Meetodid: esitlus planetaariumis, praktikum molekulmudelitega klassis ja tundmatu aine määramine keemiliste katsetega laboris.

Vahendid: katseklaasid, keeduklaasid, Pasteuri pipett, fenoolftaleiin, äädikhape, vesi, C6H8O7, Na2CO3, CaO, CaCO3, küpsetuspulber, pesupulber, spaatlid, molekulmudelite komplekt, mikroskoobid, visuaalne (360°) programm.

Руководство для учителя:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. 

NB! Kaasa vahetusjalanõud. Mitte kaasa võtta mobiiltelefone. 

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

2 x 45 minutit

Размер группы:

24

Время проведения:

Kevad
Sügis
Talv

Цена:

140€

Доп. информация:

Grupi suurus 12- 24 õpilast

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Место проведения:

planetaarium, klassiruum, keemialabor - Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Место исполнения:

58.375443925788, 24.5311939

Исполнитель программы:

Ly Suursild (Keemia MSc) ja Mari Sisask (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Sissejuhatus(15 min):

  • planetaariumis keemiliste elementide ja ainete ehituse näitlikustamine.

Teemaarendus(60 min):

  • keemiliste elementide perioodilisustabeli ja ainete molekulaarsete struktuuridega, keemiliste elementide kasutamisega igapäevaelus, keemilise sideme tekkimisega tutvumine planetaariumis;
  • klassiruumis ainete molekulmudelite koostamine, igapäevaelus kasutatavate ainetega tutvumine ja reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine;
  • õppelaboris tundmatu ühendi identifitseerimine katsete abil.

Kokkuvõte (15 min):

  • igapäevaeluga seotud keemiliste elementide omaduste analüüs;
  • arutelu ja järelduste tegemine õpitust.

Последнее обновление:

03.05.2021