Püstkojas teed keetmas
Ökokratt

Programmi tegevused toimuvad metsas  ja püstkojas. Tutvume talvise loodusega: uurime loomade tegutsemisjälgi, külastame mägra linnakut ja rebase urgu. Õpime tundma tavapäraseid jõulupuid -  kuuske ja mändi. Teeme lõket, keedame teed ja räägime vanarahva jõulukommetest.

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Результат учебы:

Programmi läbimisel laps
• oskab kirjeldada aastaringi looduses, teab, mis on talve osa selles;
• märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
• on tundma õppinud mõningaid metsale iseloomulikke taimi ja loomi; tunneb ära kuuse ja männi;
• teab, kuidas loomade kehaehitus on seotud nende eluviisidega;
• on vaadelnud loomade talviseid tegutsemisjälgi;
• väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
• on tundma õppinud eestlaste jõulukombeid, väärtustab Eesti kultuuritraditsioone;
• väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
• väärtustab elusloodust.
Lisaks I kooliastme õpilane:
• teab, miks on valgus ja temperatuur metsataimedele ja -loomadele tähtsad;
• toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta eri
aastaaegadel;
• toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus;
• oskab õpetaja juhendamisel teha lõket, keeta taimeteed;
• käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.

Междисциплинарная интеграция:

Alusharidus Mina ja keskkond. Looduskeskkond. Muutused looduses

I kooliaste

Teema Aastaajad: aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega.

Teema Organismid ja elupaigad: õpitud loomaliikide eluviisid ja elupaigad;

Õppekavas ette nähtud praktiline töö: õppekäik loodusesse aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks.

Методы:

Õppekäik, vaatlus, vestlus, arutelu, rühmatöö.

 

Vahendid: juhendajal on kaasas Eesti metsloomade karvkatte näidised - 1 kast; ekskrementide kogu 10 purki; salvestatud loomade häälte näidised; metskitse sõrad 4 tk; 10 jäljeaabitsat; metsloomade koljude ja hammaste näidised; sarved.

Õppekäik, vaatlus, vestlus, arutelu, rühmatöö.

 

Vahendid: juhendajal on kaasas Eesti metsloomade karvkatte näidised - 1 kast; ekskrementide kogu 10 purki; salvestatud loomade häälte näidised; metskitse sõrad 4 tk; 10 jäljeaabitsat; metsloomade koljude ja hammaste näidised; sarved.

 

Руководство для учителя:

Palume valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud. Soovitame lastele/õpilastele eelnevalt tutvustada programmi teemat ning asukohta, et lastel/õpilastel oleks võimalus omandatud teadmisi looduses rakendada. Pärast õppekäiku võib lasteaias/koolis õppekäigul kuuldut/nähtut korrata ja kinnistada. Õppekäigu ajal on saatva õpetaja rolliks grupi jälgimine.

Ootame lasteaialt/koolilt tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali. Vahetut tagasisidet küsime õpetajalt ja lastelt ka programmist kokkuvõtet tehes.

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

28

Время проведения:

Sügis
Talv

Цена:

170€

Доп. информация:

Metsaraja pikkus on 1 km. 

Programmi saab kohandada erivajadusega õpilastele, kuid kahjuks ei ole rada sobiv abivahendiga liikujatele. Erivajadustega õpilaste osalemise puhul palume teavitada keskust.

Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Palume võileib ja jook kaasa võtta. Reisikotti pakkides tuleks juba kodus läbi mõelda, kuidas looduses korraldada lõunatamine nii, et ei tekiks jäätmeid.

 

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Место проведения:

Ubari Loodustarkuse Keskus

Место исполнения:

59.487555576946, 25.26725605

Язык:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Длинное описание:

 

Sissejuhatus – 15 min

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas õppekäigul käituda, ohutusreeglite selgitamine.   

 

Tegevused

  • Õppekäik talvisesse metsa.  Tutvume talvise loodusega. Mõned puud on talvel rohelised, teised raagus. Mänd ja kuusk. Miks on kuusk ja mänd valitud jõulupuuks? Muinasjutt sellest, kuidas kuusepuust sai jõulupuu – 20 min;

I kooliastme õpilastele: aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega. Taimed ja loomad talvel.

  • Kuidas loomad talveks valmistuvad? Talveuni, taliuinak, talvevarude kogumine.  Mägra linnaku ja rebase uru külastamine – 15 min;
  • Loomade tegevusjälgede uurimine– imetajad, linnud jt. Jälgede kõrvutamine jäljeaabitsaga – 15 min;

Tegevused püstkojas

  • Tutvumine loomade nahkade, koljude, hammaste, ekskrementide, sarvede näidistega; 

Rühmatöö. Tutvutakse imetajate nahkadega – uuritakse, kas tegemist on suvise või talvise karvkattega; kuidas erineb ulukite talvine karvkate suvisest ja mis on selle põhjuseks?

Tutvutakse imetajate koljude näidistega – kuidas on hammaste ehitus ja asetus seotud looma toitumisega?

Ekskrementide näidised – kuidas saab otsustada looma toitumise üle?

Arutelu: millised loomad söövad taimi ja millised söövad teisi loomi? Kas on olemas „häid“ ja „halbu“ loomi? Miks on kiskjaid looduses vaja? Kuidas loomad valmistuvad talveks, kuidas nad elavad üle talvise toidupuuduse?

– 30 min;

  • Inimene ja loodus. Tutvustatakse jahimeeste tegevusi. Miks ja kuidas jahimehed looduse eest hoolitsevad? – 10 min;
  • Lõkke tegemine – kuidas talvises metsas lõket süüdata? Mida peab lõkke tegemisel meeles pidama nii suvel kui talvel? Keedame vaarikavartest teed;

Räägime jõulutraditsioonidest ja vanarahva kommetest seoses jõulude ja aastavahetusega. Söögipaus - 30 min.

Kokkuvõte  - 15 min  

Kokkuvõte õppekäigust. Kuidas loomad valmistuvad talveks?

Последнее обновление:

06.09.2022