Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Õpilane:
- Teab elektromagnetkiirguse spektrit ning erinevate kiirguste ohtlikkust/olulisust elusolenditele;
- Mõistab elektromagnetkiirguse olulisust energiakandjana;
- Oskab tuua näiteid erinevatest valgusallikatest;
- Teab, kuidas valgus murdub, neeldub või peegeldub ning oskab tuua näiteid tasa-, kumer- ja nõguspeegli kasutamise kohta;
- Oskab kirjeldada kumerläätse, nõgusläätse, prillide ja valgusfiltrite otstarvet ning toob nende kasutamise näiteid;
- Saab aru, kuidas toimib inimese silm ning kuidas näevad teised liigid;
- Oskab kasutada optika õppimist toetavaid katsevahendeid.

Междисциплинарная интеграция:

Õpitoa raames kaetakse enamus 8. klassi füüsikas käsitletavast optikateemast, mida täiendab bioloogia teema „Infovahetus väliskeskkonnaga“. Lisaks toetab haridusprogramm õppekava läbivat teemat “Keskkond ja jätkusuutlik areng”, kujundades arusaama looduskeskkonna haprusest ning elusa ja eluta looduse seostest.

Läbiva teemaga „Tervis ja ohutus“ seotult suunatakse õpilane mõistma erinevate elektromagnetkiirguste ohtlikkust, nägemismeele tähtsust ja nägemishäirete korrigeerimise võimalusi.

Методы:

Eesmärgistamine, töö väikestes rühmades, demonstratsioon- ja osaluskatsed, töölehtede täitmine, refleksioon.

Руководство для учителя:

Õpituba sobib 8. klassi õpilastele, kes on juba optikat koolis käsitlenud – õpituba aitab neid teadmisi paremini kinnistada. Samuti on õpituppa oodatud ka gümnaasiumiõpilased, et optika teemat meelde tuletada ja sealt juba uute füüsika teemadega edasi minna.

Ootame õpetajat osalema kogu programmi vältel ning toetama juhendajat ja õpilasi. Kindlasti palume eelnevalt teavitada õpilaste erivajadustest. Pärast programmi toimumist palume õpetajal  täita tagasiside küsimustik (veebis).

Peale programmi lõppu on võimalik õpilastel iseseisvalt jätkata keskuse eksponaatidega tutvumist.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

1,5 tundi

Размер группы:

30

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

12€

Доп. информация:

Maksumus 12 € õpilase kohta sisaldab programmi maksumust (7 €) ja keskusepileti maksumust (5 €).

Energiakeskuses on võimalik kasutada lifti ja invatõstukit, mis tagavad erivajadustega külastajale ligipääsu igale korrusele ja ruumile.

 

Место проведения:

Energia avastuskeskuse ekspositsioon, füüsikaklass

Исполнитель программы:

Programmi viivad läbi Energia avastuskeskuse külastusjuhid, pedagoog või metoodik. Konkreetne läbiviija sõltub töögraafikust.

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Длинное описание:

Antiikfilosoofil Aristotelesel oli teatavasti komme loengu pidamise ajal ringi jalutada. Meiegi Energia avastuskeskuses usume, et liikumine hoiab õpilaste meeled värskena. Seetõttu toimub osa Aristotelese-nimelisest optika õpitoast avastuskeskuse ekspositsiooni keskel ning teine osa füüsikaklassis liikudes ja ülesandeid lahendades. Õpilased jaotatakse kaheks kuni 15-liikmeliseks grupiks.

Avastuskeskuse -1. korruse optika ekspositsioon tutvustab valguse levimisel ilmnevaid nähtusi. Haridusprogrammi kestel liiguvad õpilased koos juhendajaga ekspositsioonialal, katsetavad eksponaate ja arutlevad vaadeldud nähtuste üle ning lahendavad sõna otseses mõttes käigu pealt eri ülesandeid. Kasutatakse kokku 9 tegevuspunkti/eksponaati, ajavaru olemasolul 2 lisapunkti.

Programmi teises osas kasutatakse füüsikaklassi optikateemalisi tööjaamu (8 tk), sh Hasartmängumaksu Nõukogu toel 2018.a. valminud stende ja hangitud katsevahendeid. Tegevus toimub roteeruvalt kolmeliikmelistes rühmades tööjuhendi alusel ja juhendaja toetusel.  Igas jaamas saavad õpilased lahendada optikateemalisi ülesandeid/ viia läbi katseid, mis toetavad õppekavast tuttavate teemade mõistmist ning avardavad silmaringi ka laiemalt. Tegevuse lõpus toimub ühine arutelu, mille käigus õpilased annavad tagasisidet, mis neile oli huvitav, kuidas see seostub nende eelteadmistega ning mis jäi keeruliseks, et juhendajal oleks võimalik vajadusel lisaselgitusi anda.

Programmi esmaseks eesmärgiks on avada õpilastele 8. klasside optika teema avatud õpikeskkonnale omases võtmes ning ulatuses, mis toetab 8. klassi temaatilise materjali omandamist. Teemat käsitletakse läbi lihtsate demo-katsete ning otseselt eksponaate ning muid katsevahendeid kasutades.

Последнее обновление:

30.07.2020