placeholder

Õppepäev on jagatud kaheks tunniajaliseks osaks. Botaanikaaia avamaakollektsioonides keskendutakse erinevate taimemaailma mõistete ning nii kodumaiste kui ka mujalt pärinevate puude, põõsaste, puhmaste ja rohttaimede tundmaõppimisele. Peale tunniajalist ekskursiooni väliskollektsioonides suundutakse sama kestusega õppekäigule soo-õpperajal. Seal tutvutakse elutingimustega soos, räägitakse soode tekkest, arengust ning tähtsusest, tutvustatakse soode põhitüüpe: madalsoo, siirdesoo ja raba. Õpilased saavad ise kõike praktiliselt kogeda ning näha taimi nende looduslikus kasvukeskkonnas. Arutletakse erinevate taimede vajalikkuse ning loodusliku mitmekesisuse olulisuse ja säilitamise teemadel. Õpilased saavad teha fotosid ja märkmeid, avaldada oma mõtteid ja arvamusi. Vastavalt osalejate arvule varustatakse õpilased õppepäeva alguses juhendajate poolt märkmepaberite, kirjutusaluste, kirjutusvahendite ja luupidega.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Õpilane mõistab vastavalt ilmale riietumise olulisust, oskab õues liikuda ja käituda. Õpilane teab
erinevaid taimemaailmaga seotud mõisteid ning tunneb erinevaid puid, põõsaid, puhmi ja
rohttaimi. Õpilane mõistab, kuidas on tekkinud sood, millised on nende põhitüübid, miks on vaja
soid kaitsta ja hoida.

Междисциплинарная интеграция:

Õppepäev “Retk puude, põõsaste, puhmaste ja rohttaimede maailma” toetab I kooliastet läbivat loodust hoidva käitumise õpetamist, II kooliastet läbivat loodusteaduslike uurimisoskuste edasiarendamist ning looduse sügavama mõistmise oskuse arendamist III kooliastmes.

Методы:

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused õues.

Руководство для учителя:

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele. Palume eelnevalt anda teada, kui õppepäeval osalevad muu erivajadusega õpilased. Võimalus on valida õppeprogrammi algusaeg: 11.00, 12.00 või 13.00. Kohtumispaik on botaanikaaia peasissepääsu juures parkimisplatsil. Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava koolipoolse täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad vastavalt headele tavadele, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Õppepäev toimub välitingimustes ning oluline on riietuda vastavalt ilmale. Palume kaasa võtta osalevate õpilaste nimekiri. Õpetajale anname õppepäeva alguses tagasisidelehe, mille palume tagastada täidetuna õppepäeva lõpus.

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

2 tundi

Размер группы:

36

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

300€

Доп. информация:

Maksumus

Grupile kuni 25 õpilast 150.00 (koos käibemaksuga);

Grupile 26 ‒ 36 õpilast 300.00 (koos käibemaksuga).

Место проведения:

Tallinna Botaanikaaed

Место исполнения:

59.469824526927, 24.8783611

Исполнитель программы:

Tallinna botaanikaaia töötajad.

Язык:

Eesti keel

Последнее обновление:

11.12.2020