Varangu siniallkatel
Ökokratt

Tutvustame Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast. Praktilisteks näideteks on looduses on Äntu allikajäved ja Metsamõisa karstilehtrid ja- koopad. Soovi korral saame käia Norra allikatel.

Tutvustatakse piirkonna loodust (nt vaadeldakse karstivorme) ja ajalugu. Kujundame hoiakuid puhtast joogiveest kui loodusväärtusest; parandame õpilaste omavahelise koostöö ning loodusteadusliku uurimismeetodi rakendamise oskusi. Eesmärk on tõsta programmist osavõtjate teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest. Kujundada arusaamist, et joogivesi ei tule pudelist, vaid maa seest. Tutvutakse piirkonna loodusega (nt vaadeldakse ja külastatakse karstivorme, fossiilide välja) Teemadest käsitletakse: maakera ajalugu, veeringet (kaasasoleva veeringe mudeli abil korratakse väikest ja suurt veeringet), fotosünteesi, karsti teket (kohapeal näidatakse keemilist rektsiooni lubjakiviga, mille tulemusel tekib karst) , settekivi teket ja fossiilide olemust, lubajakivi vanust, nitraaditundliku ala, kaitsmata põhjavee mõistet.   Ökoturismi ühing on omistanud programmile EHE märgise.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Отношение к учебной программе:

enesekohased oskused
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Результат учебы:

II kooliaste õpilane: 1) oskab kasutada ja saab aru mõistetest: aine, aine olek, vedelik, gaas, aurumine, veeldumine, tahkumine, sulamine, märgamine, kapillaarsus, veeringe, kõrgvesi, madalvesi, kokkusurutavus, voolavus, lenduvus, põhjavesi, allikas, joogivesi, setitamine, sõelumine, filtrimine, reljeef, aluspõhi, pinnakate, mandrijää, moreen, moreenküngas, voor, karst, fotosüntees, kivimid, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud, 2) teab ja kirjeldab veeringkäiku looduses, veeteket ja selle seoseid kliima, maastiku ja inimtegevusega 3) Õpilane oskab analüüsida vee mõju tervisele ja loodusele. III kooliaste õpilane: 1) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme; 2) oskab infot otsida teabeallikaist keemiliste elementide leidumise kohta meie ümber (kivimid, looduslik vesi, õhk, inimene, kosmos), selle info võrdlemine ja hindamine; 3) selgitab põhjavee kujunemist ja liikumist, põhjavee kasutamist kodukohas ning põhjaveega seotud probleeme Eestis; 4) energia ülekanne – erinevate materjalide soojenemise ja jahtumise graafiline kujutamine; keemilise reaktsiooni uurimine igapäevaseid aineid kasutades; erinevate ainete põlemise uurimine; küünla põlemisel vabaneva soojuse kandumine ümbritsevasse keskkonda; keemilise energia muundamine elektrienergiaks.

Междисциплинарная интеграция:

II kooliaste loodusõpetus: jõgi ja järv kui elukeskkond- vesi kui elukeskkond, vesi kui aine, vee kasutamine; elukeskkond Eestis- inimese mõju looduskeskkonnale, loodusliku tasakaalu olulisus ökosüsteemis, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi; Eesti loodusvarad - taastuvenergia kasutamise võimalused; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. 

III kooliaste loodusõpetus elus ja eluta looduse seosed ökosüsteemides inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Bioloogia - ökoloogia ja keskkonnakaitse -  inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalus lahendada keskkonnaprobleeme. Geograafia - veestik. Füüsika - mehhaanika.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Antud programm ühendab endas teadmisi loodusest, keskkonnast, ajaloost, tehnoloogiast, füüsikast, õpetades samal ajal ka meeskonnatööd.

 

Методы:

Aktiivvestlus käsitletaval teemal, arutelud, mängud, rühmatööna mõõdetakse veetemperatuuri igale grupile 2-3 õpilast antakse 1 termomeeter, vaatlus, põhjavee tekke mudeli praktiline eksperiment, keemiline reaktsioon lubjakiviga.

Kasutatavad vahendid, 24 veetermomeetrit,lubjakivi pulber, sidrunimahl, veeringe mudel, fosssilide lõiked lubjakivist ja fossiilid.
 

Руководство для учителя:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

28

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

170€

Доп. информация:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, , loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Место проведения:

Puhta vee teemapark. Äntu järved, Metsamõisa talu

Место исполнения:

59.056192726488, 26.0098026

Исполнитель программы:

Priit Adler; Ain Aasa; Helgi Sammel: matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad, looduskailitusste spetsialistid, noorsootöötaja tase 6, loodusgiid tase 5, TÜ uurmusliku õppe tunnistus, esmaabi tunnistus

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Длинное описание:

Sissejuhatus

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.

Tegevused 2,5 h

Tutvume Pandivere kõrgustiku tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast Äntu järvede ääres. Tutvutakse piirkonna loodusega Äntul ja Metsamõisal (nt vaadeldakse ja külastatakse karstivorme, fossiile põllul). Teemadest käsitletakse: maakera ajalugu, veeringet (kaasasoleva veeringe mudeli abil korratakse väikest ja suurt veeringet), fotosünteesi, karsti teket (kohapeal näidatakse keemilist rektsiooni lubjakiviga, mille tulemusel tekib karst) , settekivi teket ja fossiilide olemust, lubajakivi vanust, nitraaditundliku ala, kaitsmata põhjavee mõistet. Söögipaus 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Küsimus põhikooli õpilastele: kuidas vesi liigub ringi, kuidas tekib karst?

Tegevus põhikooli õpilastele – keemilise reaktsiooni selgitus, 2 karstinähtuse tekitavat põhjust ja veeringete erinevused

Käsitsi puurkaevust vee pumpamine.

Последнее обновление:

06.04.2022