Руководство для учителя:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

1 tund

Размер группы:

16

Место проведения:

keemialabor, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Исполнитель программы:

Ly Suursild

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Soovituslik 8.-9. kl Eesmärk: seostab metallide iseloomulikke füüsikalisi omadusi metallilise sideme iseärasustega; eristab aktiivseid, keskmise aktiivsusega ja väheaktiivseid metalle, hindab metalli aktiivsust; oskab koostada reaktsioonivõrrandeid metallide ja hapete vaheliste reaktsioonide kohta; järgib laboratoorse töö ohutusnõudeid. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust. Seos ainekavaga: vastab põhikooli õppekava teemadele „Tuntumaid metalle“ ja „Anorgaaniliste ainete põhiklassid.“ Programmi käik: programm koosneb kahest osast: selgitused praktikumi sisu kohta ja praktikum. Praktikumi osad: Tuntumate metallide näidiste vaatlemine ja füüsikaliste omaduste kirjeldamine. Metalliioonide ühe analüüsimeetodi- leekreaktsiooni- õppimine ja kasutamine. Erineva aktiivsusega metallide reageerimise veega võrdlemine. Metallide aktiivsuse võrdlemine reageerimisel happe lahusega. Töö põhietapid: õpilane viib läbi erinevate metallide füüsikaliste omaduste uurimuse.; vormistab analüüsi tulemused tabelina ja teeb järeldused. Õpilane viib läbi etteantud metallilahuste leekreaktsioonid, metallide reaktsioonid veega ja vastab küsimustele. Õpilane viib läbi metallide reaktsioonid happe lahustega ning järjestab metallid aktiivsuse järgi. Vahendid: metalli näidiste kast; leeknõelad; CuCl2 lahus; LiCl lahus; NaCl lahus; BaCl2 lahus; Na; Ca; Mg; Zn; Fe; Cu; Al; HCL lahus; katseklaasid; statiiv; katseklaasi statiiv; kaitseprillid; bensiin; fenoolftaleiin. Otsingusõnad: metall, metallide füüsikalised omadused, metallide aktiivsus, reaktsioonivõrrand, laboratoornetöö, leekreaktsioonid.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Последнее обновление:

20.03.2020