Looduse märkamine ja jäädvustamine
Ökokratt

Programm on saanud alguse noorte loomupärase uudishimust looduse vastu ja märkamise arendamisest ning  selle loodusharidusesse integreerimise ideest. Programmige toimub looduse pildistamise kiirkursus ja põhimõtete tutvustamine, millega tutvustatakse loodusfotograafiat. Iga õpilane pildistab kogu programmi vältel loodust ja valib välja 3 fotot, mida esitab hindamisele klassikaaslastele. Esitatud töödest valmib slaidiprogramm. Hindamise tulemusel selguvad 3 fotot, mis väärivad preemiad. Vajalik õpilasel pildistava seadme olemasolu.

Отношение к учебной программе:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt; 3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; 4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. II kooliaste õpilane: 1) kirjeldab tootjate, tarbijate ja lagundajate rolli aineringes ning selgitab toitumissuhteid ökosüsteemis; 2) kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust ökosüsteemides; 3) põhjendab aineringe olulisust; 4) kirjeldab inimese mõju looduskeskkonnale ja selgitab, kuidas võivad muutused keskkonnas põhjustada elustiku muutusi; 5) koostab õpitud kooslustevahelisi toimivaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke; 6) selgitab toitumissuhteid: parasitism, kisklus, sümbioos, konkurents.III kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi loodusteaduste õppimise vastu, huvitub loodusteaduslikust ja tehnikaalasest karjäärist; 2) väärtustab uurimistegevust loodusnähtuste tundmaõppimisel, kasutab julgelt loovust; 3) usub oma võimetesse ning on enesekindel loodusnähtusi tundma õppides; 4) väärtustab katsetamisel korda, peab kinni kokkulepitud reeglitest ja hoiab katsevahendeid; 5) väärtustab eluta- ja eluslooduse mitmekesisust.

Междисциплинарная интеграция:

Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt; 3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; 4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata lProgrammi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ I kooliaste: 2.1.4.2. Aastaajad, 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu II kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis III kooliaste: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust, 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Методы:

Uurimuslik õpe. Loodusvaatluste õpe,  loodusfotograafia alast teoreetilist ja praktiline juhendamine, valmib isiklik foto- ja/või videokunsti kogumik, aktiivvestlus, arutlus noortega ja noorte vahel

Руководство для учителя:

Riietus vastavalt ilmastikule. kaasa oma söök ja jook.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

28

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

170€

Место проведения:

Puhta Vee Teemapark või haridusasutuse poolt soovitud paigas kohandatud õppeprogrammiga

Место исполнения:

59.056192726488, 26.0098026

Исполнитель программы:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Язык:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Длинное описание:

Sissejuhatus

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused

2 tundi - Õppekäik loodusesse. Tutvutakse loodusega, mida jäädvustama asutakse

Toimub looduse märkamise ja jäädvustamise retk, kus kinnistatakse koolis omandatud teadmised fotodena.  Programmi alguses tutvustatakse loodust ja pildistamise algtõdesid interaktiivselt kasutades esitlusi.  Pildistamise algtõele eelneb näidisfotode analüüs internetis. järgneva aja jooksul jäädvustab iga õpilane fotosid loodusest. Fotodel tuleb kujutada loodust erinevates rakussides. Iga osaleja laeb 3 õnnestuimat fotot veebikeskkonda, kus seda hinnatakse teiste kaaslaste poolt. Igal osaleja saab anda ühe hääle foto kohta kokku 3 häält. 3 enim hääli kogunud fotot jäädvustanut saavad auhinnad. Kõik osalejad tutvustavad omi fotosid ja kõigil on võimalus osaleda uhtnööride andmisel, kuidas  pilte paremaks saada. Programmi kuulub veel mikroskoopia pooltund telefonidega (telefoni külge kinnitatav mikroskoop), mis aitab loodust paremini märgata ning tundma õppida. Retk võib toimuda klassi poolt valitud ajal ja kohas. Näiteks hilisõhtul ja varahommikul, et teha fotosid päikesetõusu ja loojangu ajal.

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. 3 parimat fotot on hinnatud interaktiivselt internetis grupi/klassi poolt,

Tegevus põhikooli õpilastele – osalejad esitavad 3 fotot oma äranägemise kohaselt  slaidiesitluse koostamiseks. Esitluse teeb juhendaja.

3 parimat fotot saavad auhinnad juhendajalt.

Последнее обновление:

18.10.2021