Fossiilide leid
Ökokratt

Õppeprogrammi käigus tuletatakse meelde ja õpitakse geoloogiaga seotud mõisteid: mineraal, kivim, kivistis e fossiil, tard-, moonde-, settekivim, maakoor, laamade liikumine, meteoriit, meteoriidikraatrid.  Õpitakse tundma Pandivere kõrgustiku geoloogilist läbilõiget, põhjavee tekket, selle kulgemist maapinna pealiskihis. Pandivere kõrgustikul leiduvaid fossiile, selgitatakse rändkivide teket ja nende rännuteed. Räägitakse kivististe tekkest, õpitakse tundma nende lihtsamalt määratavaid rühmi. Asetatakse kujundlikult inimene ja tänane loodus pikale ajateljele ja adutakse elurikkust sadade miljonite aastate jooksul.Noortel on võimalus ise otsida, määrata ja joonistada kunagi elanud elukaid, kujutades neid ammustes elukeskkondades. Korratakse veeteket mõjutavaid loodusnähtusi. Toimub praktiline fossiilide otsimine karsti järsaku paljandil, maastikul.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele. Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Отношение к учебной программе:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

III kooliaste õpilane: 1) kirjeldab jooniste järgi Maa siseehitust ja toob näiteid selle uurimise võimaluste kohta; 2) iseloomustab etteantud jooniste ja kaartide järgi laamade liikumist ning laamade servaaladel esinevaid geoloogilisi protsesse: vulkanismi, maavärinaid, pinnavormide ja kivimite teket ning muutumist; 3) teab maavärinate ja vulkaanipursete tekkepõhjusi, näitab kaardil nende peamisi esinemispiirkondi, toob näiteid tagajärgede kohta ning oskab võimaliku ohu puhul käituda; 4) toob näiteid inimeste elu ja majandustegevuse kohta seismilistes ning vulkaanilistes piirkondades; 5) selgitab kivimite murenemist, murendmaterjali ärakannet ja settimist ning sette- ja tardkivimite teket; 6) iseloomustab ja tunneb nii looduses kui ka pildil liiva, kruusa, savi, moreeni, graniiti, liivakivi, lubjakivi, põlevkivi ja kivisütt ning toob näiteid nende kasutamise kohta; 7) mõistab geoloogiliste uuringute vajalikkust ja omab ettekujutust geoloogide tööst.

Междисциплинарная интеграция:

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ I kooliaste: 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti, 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine II kooliaste: 2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood, 2.1.6.16. Eesti loodusvarad, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. III kooliaste: 2.3.4.1. Kaardiõpetus, 2.3.4.2. Geoloogia, 2.3.4.3. Pinnamood, 2.2.4.19. Evolutsioon   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Методы:

Kogemus- ja elamusõpet kasutatakse programmis tegevuste läbi viimisel. Veeringe mudeli kasutamine näitlikustamiseks, lubjakivi peenosise eksperiment sidrunimahlaga karstitekke selgitamisel looduses. veefiltreerimise eksperiment kaitsmata põhjavee ala näitlikustamisel. Aktiivvestlus käsitletaval teemal, täidetakse praktilisi ülesandeid looduses, otsitakse põllult ja karsti järsakult ning uuritakse fossiile. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja fossiilide võrdlus gruppide vahel ning arutelu.

Kasutatavad vahendid, lubjakivi pulber, sidrunimahl, veeringe mudel, veefiltrid, anumad,fosssilide lõiked lubjakivist ja fossiilid.

Руководство для учителя:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

28

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

170€

Доп. информация:

Viime programme läbi soovi kohaselt haridusasutustes või soovitud asukohas.

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Selgitame välja puuded, erivajadused ja taristu võimalused.

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, , loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Место проведения:

Puhta vee teemapark. Kokkuleppel tellijaga sobivas kohas vajadusel kohandatakse õppeprogrammi

Место исполнения:

59.056192726488, 26.0098026

Исполнитель программы:

Priit Adler; Ain Aasa; Helgi Sammel: matkajuhid, loodusgiidid, ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetajad, looduskailitusste spetsialistid, noorsootöötaja tase 6, loodusgiid tase 5, TÜ uurmusliku õppe tunnistus, esmaabi tunnistus

Язык:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Длинное описание:

Programm kestab 3 tundi koos söögipausiga 30 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

Sissejuhatus

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused 2h 

Õpilased jagatakse rühmadesse, kes otsivad karsti järsakult fossiile. Eksponeeritakse kivimite kollektsiooni: tardkivimid, settekivimid, kivimite kasutamine Pandivere kõrgustikul, geoloogiline torn, fossiilid.

Iga töörühm otsib vastuse valmis pandud materjalile praktilise ülesandena fossiilide määramise. 

  • Iga rühm esitleb oma tööd, teised täiendavad, küsivad. Juhendaja annab hinnangu ja vajadusel täiendab,  
  • Kivikast. Ühine ülesanne kõikidele rühmadele, aga kivimid kastis on erinevad. Kivimid tuleb  rühmitada ja asetada järjekorda vastavalt nende tekkele, põhjendada rühma valikut   
  • Liikumine maakivist hoonete ja kiviaia juures, et määrata kive
  • Kokkuvõte tegevustest, juhendaja on valmis vastama tekkinud küsimustele.

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust.

Küsimus põhikooli õpilastele- kuidas ja millal on fossiilid tekkinud ning millest on ehitatud hooned ja kiviaed?

Последнее обновление:

06.04.2022