Tartu loodusmaja - Õige pilt edaspidi.

Õpilased tutvuvad praktiliste, uurimuslike ja avastuslike meetodite abil vee omaduste ja vee puhastamisega, samuti antud valdkonnaga seotud loodusteaduslike mõistetega.

Õppeprogarmmis ehitatakse vee molekuli ja jääkristalli mudel, räägitakse kapillaarsusest ja tehakse katset, mängitakse kujutlusmängu üksikule saare sattumisest, arutletakse puhta vee ja selle kasutamise üle, uuritakse erinevaid veefiltreid ja käiakse Tartu loodusmaja talveaia kilpkonnade juures ning räägitakse veefriltrist ja kilpkonnade heaolust.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Väärtustada uurimuslikku tegevust looduse tundmaõppimisel.
Arendada õpilase analüüsioskust, järelduste tegemise- ja uuringu tulemuste
esitamise oskust.
Õpilased saavad lahendada loodusteaduslikke igapäevaelu probleeme ja
küsimusi.
Teha tõendusmaterjalide põhjal järeldusi ja otsustusi.
Kasutada ja koostada mudeleid.
Teadvustada, et põhjavee kui valdava osa Eestimaa joogivee kvaliteet on tähtis
igale inimesele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmis käsitletakse riikliku õppekava 5. klassi loodusõpetuse teemasid: vesi kui aine, vee kasutamine. Vee omadused. Vee olekud ja nende muutumine. Vedela ja gaasilise aine omadused. Märgamine ja kapillaarsus. Põhjavesi. Joogivesi. Vee kasutamine. Vee reostumine ja kaitse. Vee puhastamine. Põhimõisted: aine, vedelik, gaas, aurumine, märgamine, kapillaarsus, aine olek, põhjavesi, allikas, joogivesi, setitamine, filtreerimine. Praktilised tööd 1. Vee omaduste uurimine:märgamine; kapillaarsus. 2. Erineva vee võrdlemine. 3. Vee puhastamine erinevatel viisidel.

Lõiming: loodusõpetus: veekogud. 

Keelepädevus:  oma töö esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. Sotsiaalset pädevust kujundatakse ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe ning IKT kasutamise kaudu kujundatakse tehnoloogilist pädevust. Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse eelkõige uurimusliku õppe kaudu. 

Antud teemaga toetatakse läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ rakendamist (Vee reostumine ja kaitse). Aitab kaasa keskkonnahoidlike väärtushoiakute ja käitumisharjumuste kujundamisele; programmi teema kontekstis käsitletakse inimese ja looduskeskkonna vahelisi seoseid.

 

Meetodid:

Meetodid: 

Uurimuslik tegevus looduse tundmaõppimisel, mudelite kasutamine ja koostamine, praktilised ülesanded, kilpkonnade külastamine ja nende veefiltriga tutvumine.

Vahendid: Esitlustehnika

Paari peale: Aatomite mudelid, viltpliiatsid või nende sisud, kivid, veenõu tugevalt lõhnava ja läbipaistmatu veega, kaks tühja läbipaistvat topsikut, poolik plastpudel, kuiv kangas, vatti, sammal, muud looduslikud vahendid, näiteks kastanid või tammetõrud. 

 

Juhis õpetajale:

Tartu loodusmajja tulles, palume kaasa võtta vahetusjalanõud. 

Õpetaja annab koordinaatorile teada võimalikest erisustest, häälestab õpilased programmis osalemiseks, vajadusel abistab juhendamist, aitab õpilastel luua seoseid varasemalt koolis õpitu vahel ja annab kirjaliku tagasiside.

Tartu loodusmajas , kuid tellitav on ka haridusasutusse või mujale (Siis lisandub õppeprogrammi hinnale täiendav aja- ja sõidukulu). Tegemist on laboritööga, kus kasutatakse vett. Programm on kohaldatav ka erivajadusega õppijale (nt. ratastooliga liikujatele..), kuid selleks on vajalikud erikokkulepped. 

 

 

 

 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

180€

Lisainfo:

Lisainfo ja tellimine:

programmid@tartuloodusmaja.ee

Tel. 507 6197 (vastatakse E-N)

https://www.tartuloodusmaja.ee/oppeprogrammid/

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.374392775787, 26.72666395

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Vesi kui eriline aine
Author:
Tartu loodusmaja
Tartu loodusmaja_Vesi, kui eriline aine - vee puhastamise labor1.pdf(419.88 KB)

Failis on sama info, mis lahtrites.

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus: Õppeprogrammi alguses räägitakse läbi reeglid, millega on vaja õppeprogrammil arvestada.  

Programmi juhendaja eestvedamisel jagavad õpilased oma teadmisi veest ja selle omadustest ning vaadatakse videot vee agregaatolekutest. - 20 min

Paaristöö - praktiliste ja uurimuslike ülesannete lahendamised:

1. Vee molekuli ja jää kristallilise struktuuri mudeli ehitamine  - 25 min.

Õpilased on jaotatud laudkondadesse, kus iga õpilane saab ehitada vee molekuli plastmassist aatomite ja keemiliste sidemete abil. Plastiliinist jää kristallilise struktuuri mudeli ehitamine. 

2. Viltpliiatsi katse - vaadatakse mõneminutiline videolõik kapillaarsusest ja teooria kinnistamine viltpliiatsi katsega - 20 min.

3.  Kujutlusmäng üksikule saarele sattumisest (paarides, vajadusel üksi) - 30 min.

Paaristöös puhastatakse vett. “Üksikul saarel olijaid” jälgib ja abistab õppeprogrammi juhendaja  ja kaasas olev kooliõpetaja. Kujutlusmängu lõpus esitlevad kõik paarid oma puhastatud vett, ning meetodeid, kuidas vett puhastati. Arutletakse kas saadud tulemus on piisav ellu jäämiseks või mitte ning võrreldakse tulemusi omavahel. 

4. Arutletakse puhta vee omaduste, vee loodusliku isepuhastumise ja ka selle üle, milleks saab erineva puhtusega vett kasutada.  - 20 min.

Selleks vaadeldakse skeeme,  jooniseid, räägitakse mõistetest  “veeringlus”, “põhjavesi”, “märgumine” ning kapillaarsus” jt... 

 Juhendaja teeb ülevaate erinevatest filtritest ning vee puhastamise meetoditest, näitab ühte filtrit.

Kokkuvõte: Õppeprogrammi lõpus minnakse Tartu loodusmaja kilpkonna basseini juurde, vaadatake kilpkonni ja arutletakse sealse veefiltri ja kilpkonnade heaolu üle.

Programmi lõpus toimub tagasiside andmine - mis on kilpkonnale oluline ja milleks see vesi kõlbab? Miks kilpkonn ei saa sogases vees elada?

Tagasiside sellele, mis nad õppisid. - 20 min.

 

 

Viimati uuendatud:

30.11.2022