Jägala joal
Ökokratt

Tutvume Kostivere karstiala, Jägala joa ja Linnamäe hüdroelektrijaamaga keskendudes vee tähtsusele looduses ja inimeste elus. Tutvutakse piirkonna loodusega.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Pärast programmi läbimist õpilane
• teab, mis on põhjavesi, hüdroenergia, karst;
• teab, et kauges minevikus Maal elanud taimi ja loomi võib tänapäeval leida kivististe ehk fossiilidena;
• toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumise kohta erinevate tegurite (murenemise, vee, inimtegevuse) toimel;
• oskab selgitada veeringet;
• väärtustab põhjavett kui olulist loodusressurssi;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus, II kooliastme teemad:

Vee kasutamine; pinnavormid ja pinnamood; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

 

Läbivad teemad:

Tervis ja ohutus – räägitakse puhta joogivee tähtsusest; tutvustatakse vajalikke ohutusmeetmeid õppekäigul;

Keskkond ja jätkusuutlik areng – käsitletakse põhjavee kaitse vajalikkust, tutvutakse hüdroenergia kasutamisega; Arutletakse vee  säästliku tarbimise võimaluste üle.

 

 

Meetodid:

Õpperetk, vestlus, vaatlus, arutelu, ajurünnak,  demonstratsioon, mäng

Kasutatavad vahendid: veeringe mudel,  fossiilide kogu grupile näitamiseks

Juhis õpetajale:

Palume valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud. Soovitame õpilastele eelnevalt tutvustada programmi teemat ning asukohta, et õpilastel oleks võimalus omandatud teadmisi looduses rakendada. Soovitame pärast õppekäiku koolis programmil kuuldut/nähtut korrata ja kinnistada. Õppekäigu ajal on saatva õpetaja rolliks grupi jälgimine.

Ootame koolilt tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

170€

Lisainfo:

Õpperetke rajad on lühikesed ( kuni 1 kilomeeter) ja igaühele jõukohased.

Programmi kestus koos ühitranspordiga liikumisega 3 tundi. Norra allikate külastamisel lisandub 1 tund.

Programmi saab kohandada puuetega õpilastele, kuid kahjuks ei ole rada läbitav abivahendiga liikujatele. Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Palume õpilastel võileib ja jook kaasa võtta. Kodus reisikotti pakkides tuleks igaühel läbi mõelda, kuidas looduses einestada nii, et ei tekiks mingeid jäätmeid.

 

Õpperaja läbimisega ei ole õpilastel probleeme.

Programm on kohandatav erivajadustega (sh liikumispuudega) õpilastele.  Palume keskust eelnevalt teavitada. Keskuse juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Kostivere karstiala, Jägala joa, Linnamäe HEJ või haridusasutuse valitud asukoht

Läbiviimise asukoht:

59.436279464649, 25.1155023

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 10 min

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Selgitame, kuidas õppekäigul käituda, ohutusreeglite selgitamine.

 

Tegevused

  • Tutvume Kostivere karstialaga. Selgitame, kuidas mõjutab vesi pinnavormide teket. Pinnavormid ja pinnamood – 10 min;
  • Otsime ja vaatleme fossiile. Juhendaja tutvustab näiteid fossiilide kogust – 20 min;
  • Selgitame, mis on põhjavesi ja kust saame joogivett. Räägime, miks on põhjavesi niisugusel maastikul ohustatud ja miks tuleb põhjavett kaitsta; vesi kui loodusvara; põhjaveega seotud probleemid Eestis – 10 min;
  • Sõit Jägala joale. Selgitame vee-energia ehk hüdroenergia mõistet – 40 min;
  • Tegevused Jägala puhkealal:

Mudeli abil tuletame meelde,  mis on veeringe. Veeringe mäng – 30 min

  • Ajurünnak: kuidas saame vett säästa? Tegevus: Näita oma seisukohta:  kas kraanivesi või pudelivesi? - 20 min;
  • Külastame Linnamäe hüdroelektrijaama. Hüdroenergia kasutamine Eestis – 30 min;

Lõunapaus 20 min

 

Kokkuvõte – 10 min   

Kokkuvõte õppekäigust. Arutleme: kuidas vesi ringleb? Kust tuleb meie joogivesi? Mis on põhjavesi ja miks peab seda kaitsma? Millest jutustavad meile kivistised ehk fossiilid? Tagasiside õpetajalt ja õpilastelt.

 

Viimati uuendatud:

15.01.2023