Programmi vahendid

Sissejuhatus

Tutvustatakse programmi eesmärki ja õppetöö käiku.

Töö käik

  • Rühmatöö: korraldatakse kartulikrõpsu põlemise katse;
  • Esitlus: keemilised sidemed ja reaktsioonivõrrand;
  • Paaristöö: töölehtede täitmine, skeemide täiendamine;
  • Esitlus: CO2-kontsentratsioonid. Ühe elava taime lehe fotosünteesi mõõtmine rühmatööna Vernier’ analüsaatorite, CO2- ja O2-sensoritega. Andmete kandmine graafikule;
  • Paaris- või rühmatöö: õhulõhe uurimine mikroskoobi all;
  • Esitlus: ökoloogia 10% reegel ja toidu tootmiseks kuluv energiahulk tulpdiagrammil;
  • Rühmatöö (3 inimest rühmas): energiasäästliku toidukorvi koostamine. Toidutootmiseks kuluva energia võrdlemine energiaga, mis samast toidust saadakse, tulpdiagrammi koostamine

Kokkuvõte

Iga rühm jagab teistega viimase ülesande tulemusi ning vastab neljale küsimusele: mis oli huvitav, mis igav, mis raske, mida saadi teada?

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

Õpilane
• teab, kust tuleb toidu sisse energia, miks on üks toiduaine parem kui teine ja kuidas saab toitu valides olla loodust säästvam.;
• oskab korraldada katseid, teha vaatlusandmete põhjal graafikuid ja diagramme, neid lugeda ja teha järeldusi;
• saab teada, kuidas teha toidukorvi koostamisel paremaid valikuid ja olla säästlik tarbija.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetus

Loodusnähtused. Füüsikalised, keemilised ja bioloogilised nähtused. Energia. Energia liigid. Energia ülekandumine ja muundumine. Soojusjuhtivus, head ning halvad soojusjuhid meie ümber ja meie sees. Keemiline reaktsioon. Organismide kasv ja areng.

Mõisted: energia, keemiline reaktsioon, põlemine, hingamine, kõdunemine, fotosüntees. CO2 ja O2 mõõtmine digitaalsete andmekogujatega.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Tellimine ja info: programmid@tartuloodusmaja.ee

Tellitav ka kohapeale õppeasutusse

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.3803614, 26.7499653

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Toiduenergia uurimislabor
Author:
Tartu loodusmaja
programmid_toidu_energia.pdf(40.61 KB)

Programmi detailne kirjeldus

Viimati uuendatud:

18.02.2022