Pernova
Pernova Hariduskeskus

Programmi eesmärk on tutvustada ning iseloomustada tähti kui füüsilisi kehasid ja Universumi ühtesid olulisemaid taevakehi ning siduda saadud teadmised seejärel tähtede tähtsusega inimkonnale, hõlmates sealjuures ka mikromaailma.

Õppetöö koosneb kahest osast ja programmis kasutatakse planetaariumi Digistar 6 fulldome programmi, iPade, töölehti. Praktilise osa läbi viimiseks vajalik kaasa võtta kalkulaatorid, mis võimaldavad sooritada tehteid astmete ja juurtega.

Õppetöö teemad:

 • I osa - Pernova planetaariumi Digistar 6 fulldome programmi abil antakse visuaalne ülevaade tähtedest, tähe elutsüklist ning tähtedes toimuvatest inimkonnale vajalikest reaktsioonidest. Selgitatakse keemiliste elementide sünteesi ja vabanemist tähtedes nende eri eluetappide jooksul ning seostatakse see Universumi ja Maa arenguga.
 • II osa -  õpilased analüüsivad juhendi abil töörühmades eri tüüpi tähtede elutsüklit ja füüsikalisi omadusi.

Õppeprogrammi lõpus moodustatakse analüüside tulemustest ühine tabel ning tehakse järeldused tähtede vajalikkusest Universumile ja inimkonnale.

Õppeprogramm viiakse läbi 24 õpilasele.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

III kooliaste
hindab graafiku järgi tähe omadusi ning teab tähe omaduste seoseid tähe enda ja Universumi arenguga;
kirjeldab peajada tähe elutsüklit ning selle eri etappide tähtsust inimkonnale;
mõistab, miks levinumate tähtede tüüpide tõttu on eluks sobilike tingimuste teke ja olemasolu Universumis raskendatud ning saab sellest tulenevalt aru loodus- ja keskkonnakaitse olulisusest;
kirjeldab kuidas eri tüüpi tähed, sh Päike, mõjutavad otseselt inimkonda, Maad ja siinseid elukeskkondi;
teab ja põhjendab, miks ja kuidas on Universumis eri taevakehade ja objektide teke, sh planeetide, Maa ja maapealsete kehade, seotud tähtede elutsükli ja surmaga.
Gümnaasium lisaks:
hindab etteantud Hertzsprung-Russelli diagrammi järgi tähe omadusi ning teab Hertzsprung-Russelli diagrammi seoseid Päikese, Päikesesüsteemi ja Universumi arenguga;
kirjeldab oma sõnadega tähtede üldistatud mõju Universumile kui tervikule.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga:

Suhtluspädevus: arutelus osaledes väljendavad end selgelt ja viisakalt; on võimeline efektiivselt tegema rühmatööd. Küsimustele vastab täpselt, lühidalt ning korrektseid mõisteid kasutades. Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: on võimeline ümbritsevat maailma tõlgendama loodusteaduslikult ning saab aru matemaatika, loodusteaduste ning tehnoloogia tähtsusest maailma teaduslikule mõistmisele. Läheneb probleemidele ning ülesannetele loodusteaduslikult. Väärtustab end ümbritsevat elukeskkonda ja mõistab, miks on ökoloogiline jätkusuutlikkus oluline.  Digipädevus: oskab digimaailmas käituda headele tavadele ja normidele vastavalt. Sotsiaalne- ja kodanikupädevus: loodusteaduslike probleemide lahendamisel arvestab ka ühiskondlike ja sotsiaalsete aspektidega. 

Loodusõpetuse ainekava (III kooliaste): keemiliste elementide levik (sh maailmaruumis).

Füüsika ainekava:

 • III kooliaste -  SI-süsteemi põhiühikute teisendamine; füüsikalise tagapõhjaga arvutusülesannete lahendamine. Päike ja tähed kui valgus- ja energiaallikad, valguse spektraalne koostis, tähe spekter ning selle seos tähtede värvusega. Gravitatsioon, Päikesesüsteem kui tähesüsteem. Tuumaenergia ja tuumareaktsioonid. Aatomituumade lõhustumine ja süntees kui energiaallikad.
 • gümnaasium -  SI-süsteemi põhiühikute teisendamine; füüsikalise tagapõhjaga arvutusülesannete lahendamine. Vastastikmõju ja gravitatsioon, gravitatsiooniseadus, gravitatsiooniväli. Perioodiline liikumine, lainepikkus ja laine sagedus. Elektromagnetlained; valguse spektriks lahutamine. Kelvini ja Celsiuse skaala vaheline seos; ideaalselt must keha. Temperatuuri seos molekulide keskmise kineetilise energiaga. Massi ja energia samasus, tuumade lõhustumise ja sünteesi protsessid. Aatomimudelid ja tuumareaktsioonid, sh termotuumareaktsioonid. Päike kui täht, tähtede evolutsioon, tähesüsteemide sh galaktikate moodustumine. Universumi evolutsioon.

Matemaatika ainekava:

 • III kooliaste -  arvude ümardamine etteantud täpsuseni. Tehted ruutjuure ja astmetega, sh 10 astmetega, tehete järjekorra rakendamine. Arvu standardkuju.  Protsentarvutused: kahe arvu suhte väljendamine protsentides. Diagrammilt ja graafikult andmete lugemine. 
 • gümnaasium - tehted astmete ja juurtega ning seejuures tehete järjekorra rakendamine. Ratsionaalavaldiste teisendamine ja väärtuste arvutamine. Protsentarvutused, kahe arvu suhte väljendamine protsentides. Juhusliku sündmuse tõenäosuse avaldamine protsentides. Graafikult ja diagrammilt andmete lugemine. 

Keemia ainekava:

 • III kooliaste: aatomi ehitus; keemiliste elementide ja ühendite liigitamine liht- ja liitaineteks  ning metallideks ja mittemetallideks. Süsinikuühendite leidumus ja tähtsus.
 • gümnaasium: aatomi ehitus.

Informaatika ainekava: IKT õppevahendite kasutamine turvalistest ja usaldusväärsetest internetiallikatest informatsiooni leidmiseks.

Võõrkeeled: võõrkeelsete (ingliskeelsete) mõistete tähenduste selgitamine ning nende sidumine eestikeelsete vastetega. 

Ainetevaheline lõiming:

Füüsika ja matemaatika: etteantud seoste ja valemite abil loodusteadlike arvutusülesannete (sh juuri ja astmeid sisaldavate) lahendamine. Füüsikaliste ühikute teisendamine, sh astronoomiliste. 

Keemia ja füüsika: füüsikaliste protsesside keemiliste aspektide seletamine, näiteks termotuumareaktsioonid ja aatomi ehitus. Gümnaasiumil lisaks: tähtede ja Universumi evolutsiooni keemilised aspektid.

Tehnoloogia ja loodusteadused: tehnoloogia ja inimtegevuse mõju maailmaruumile; miks on tehnoloogia kiire ja jätkusuutlik areng astronoomia jaoks oluline.

Sotsiaalained ja loodusteadused: ühiskonna areng sõltuvalt looduslikest ja keskkonnatingimustest. Arengu ja keskkonna (sh kosmose) liigi vaheline seos ning sellest lähtuvalt teadlike valikute tegemine. 

Meetodid:

Meetodid: vaatlus ja esitlus (Digistar 6 fulldome programmi kaudu esitatavad visualisatsioonid), vestlus ja arutelu, küsimuste esitamine ja neile arutelu käigus vastuse leidmine, andmeanalüüs, refleksioon.

Vahendid: planetaariumi Digistar 6 fulldome programm, iPadid, töölehed, kalkulaatorid

 

Juhis õpetajale:

Õpetaja on tuttav programmi sisu ning eesmärkidega; jälgib, et õpilased käituksid hea tava nõuetele vastavalt ning motiveerib neid programmis aktiivselt osalema st nt küsimusi esitama ja neile vastama ning programmi tegevustes kaasa tegema. Vajadusel täidab programmi käigus kokku lepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud ja võimalusel kalkulaatorid (võimaldab sooritada tehteid astmete ja juurtega)!

Õppeprogrammi toimumise järel kogume kohapeal õpetajatelt tagasisidet kiire küsimustikuga tahvelarvutis. Vastused kogume oma andmebaasidesse ning neist lähtuvalt saame õppeprogrammidesse vajadusel sisse viia parandusi.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12-24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped - toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla (ka bussidele).

 

Läbiviimise koht:

Planetaarium, kosmoseteemaline näituseala, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Henriete Toomlaid, vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus planetaariumis (5 min): 

 • vestlus planetaariumis käitumise ohutusest;
 • arutelu tähtede teemal õpilaste olemasolevate teadmiste välja selgitamiseks: mis on täht? Miks on tähed vajalikud? Kuidas mõjutavad teised tähed peale Päikese Maad ja inimkonda? Kui vanad on tähed ja Universum? Miks on tähed Universumile vajalikud?

Teemaarendus I osa: planetaariumis Digistar 6 fulldome programm (30 min): 

 • erinevad tähetüübid ja nende elutsüklite peamised faasid, nende omavahelised üleminekud; 
 • tähtede tüübi, temperatuuri, heleduse ja värvuse vaheline seos ehk Hertzsprung-Russelli diagramm ja selle visualiseerimine. Tähe heleduse hindamine maapealsete vaatluste abil; 
 • tähed kui valgus- ja energiaallikad;
 • termotuumareaktsioonid ja raskemate, sh eluks vajalike nt süsiniku ja hapniku, elementide süntees tähes; nende elementide vabanemise viisid tähtedest.

Gümnaasiumile lisaks:

 • tähe elutsükli faaside kirjeldus: prototähed, peajada tähed, kääbused ja hiiud, neutrontähed, supernoovad, planetaarudud, mustad augud. Elutsükli faaside vahelised üleminekud, tähe omaduste muutus;
 • tähe heleduse hindamine tähesuuruste abil;
 • tähe spekter ja värvus; tähe spektri seos tähe keemilise koostisega;
 • elementide tekkeks ja vabanemiseks kuluv aeg, neist uute taevakehade moodustamiseks kuluv aeg ehk kosmilise ajaskaala selgitamine ja visualiseerimine.

Teemaarendus II osa: praktiline töö ja tagasisidestamine kosmoseteemalisel näitusealal ja planetaariumis (50 min):

 • Praktiline töö: eri tüüpi tähtede elutsükli ja omaduste analüüsimine ning nende võrdlemine (30  min): töölehe järgi tähe elutsükli ja omaduste analüüsimine kosmoseteemalisel näitusealal: õpilased jagatakse nelja töörühma, iga töörühm saab analüüsimiseks eri tüüpi tähe. Analüüs toimub töölehe järgi ning andmeid tuleb lugeda etteantud piltidelt ja graafikutelt või kasutada informatsiooni leidmiseks usaldusväärseid internetiallikaid. Töölehe täitmisel tuleb kasutada ka õppeprogrammis äsja omandatud teadmisi. Rühmad peavad praktilise töö ettenähtud aja jooksul täitmiseks ülesanded rühmaliikmete vahel ära jaotama.
  • Põhikool: tööleht sisaldab peamiselt funktsionaalse lugemisega ja joonistelt info lugemisega seotud ülesandeid ning lihtsamaid arvutusülesandeid. 
  • Gümnaasium: töölehel olevad ülesanded on valdavalt seotud joonistelt ja graafikutelt info lugemisega ja järelduste tegemisega, kuid sisaldavad ka varieeruva raskusastmetega loodusteaduslike ülesannete lahendamist etteantud seoste ja valemite järgi. 
 • Tagasisidestamine ja analüüsi järelduste ette kandmine planetaariumis (20 min): iga rühm kannab enda saadud tulemused ette ning üheskoos analüüsitakse kõigi tähtede vastavaid eluetappe ning tehakse sellest ja õppeprogrammis omandatust järeldused eri tähetüüpide mõjust Universumi ning ka planeetide, sh Maa, arengule. Järeldused vormistatakse ühise võrdleva tabelina. 

Kokkuvõte planetaariumis (5 min): 

 • kokkuvõttev arutelu: miks on tähed inimkonnale vajalikud? Miks on tähed Universumile kui tervikule vajalikud? Mis protsessid toimuvad tähtedes? Kas neid protsesse on võimalik suures mahus tehislikult läbi viia? Kas tähed on Universumis seega asendamatud?

Viimati uuendatud:

05.04.2021