Interatiivne liivakast
Pernova Hariduskeskus

Pinnamoe kujutamine topograafilisel kaardil ja selle 3D mudel. Soovituslik 7. klass

  • ”Käed-külge” praktikum interaktiivse liivakastiga.
  • STEAM programm planetaariumis: laamad ja laamade liikumine, maavärinad. Tutvu planetaariumi võimalustega siin.
  • Kaasa väljaprinditav pilt topograafilise kaardi vormistamiseks ja õpitu kinnistamiseks.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

kirjeldab (loob liivakastis) suure mõõtkavaga kaardi järgi pinnavorme ja pinnamoodi; iseloomustab piltide, jooniste, kaardi ja liivakasti järgi etteantud koha pinnamoodi ning pinnavorme; toob näiteid pinnavormide ja pinnamoe muutumise kohta erinevate tegurite (murenemise, tuule, vee, inimtegevuse) toimel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: pinnavormid ja pinnamood. Pinnamoe kujutamine kaartidel. Pinnamoe ja pinnavormide muutumine aja jooksul. Ilmakaared ning suundade määramine looduses ja kaardil.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine: kaartide ja muude teabeallikate järgi ühe piirkonna pinnavormide ja pinnamoe iseloomustuse koostamine.

Võõrkeeled. Selgitatakse võõrkeelse algupäraga loodusteaduslikke mõisteid ning võõrkeeleoskust

Matemaatika. Andmete analüüs ja tõlgendamine ning tulemuste esitamine tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid.

Sotsiaalained. Loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.

Tehnoloogia. Looduse kui süsteemi funktsioneerimise seaduspärasused ning inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale. Seosed looduse, tehnika ja tehnoloogia vahel. IKT vahendite kasutamine

Meetodid:

Demonstratsioon, vaatlus, praktiline tegevus liivakastiga, vestlus, suhtlemine, küsimuste esitamine ja neile vastamine, audio- ja videotehnika kasutamine.

Õppevahendid: interaktiivne liivakast (vt siit) ,visuaalne õppeprogramm 360 kraadi.

Põhimõisted: samakõrgusjooned ehk horisontaalid, absoluutne ja suhteline kõrgus, profiiljoon. Laam, kurrutus, murrang, maavärin, seismilised lained, epitsenter

Juhis õpetajale:

tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 24 lapse kohta kaasas kaks täiskasvanut; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

Pernova Hariduskeskus A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu (planetaarium ja klassiruum)

Läbiviimise asukoht:

58.3831148, 24.5152414

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aila Ader ja/või Mari Sisask

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus: selgitus töökorraldusest (5 min.). Osalejad jagatakse kaheks kuni 12-liikmeliseks rühmaks. 1.rühm interaktiivse liivakastiga tutvuma ja 2.rühm planetaariumisse

  1. Teemaarendus: 1.rühm. Arutelu värvide ja horisontaalide üle liivakastis. Absoluutse kõrguse ja merepinna selgitus. Horisontaalide kasutamine reljeefi kujutamiseks tasapinnal ehk kaardil. Rühmatööna pinnavormide ehitamine ja nende iseloomustamine. Horisontaalide lõikevahe, absoluutse ja suhtelise kõrguse arvutamine. Pinnamoe kirjeldamine profiiljoone abil. 
  2. Teemaarendus 2.rühm. Programmi käigus visuaalne ülevaade litosfääri jagunemisest laamadeks. Laamde liikumines – eemaldumine, põrkumine, sukeldumine. Suuremad litosfääri laamad. Maavärinad reaalajas.
  3. Kokkuvõte: õpilaste ehitatud maastikust valmib pilt, mille saab välja printida ja vormistada topograafilisteks kaardiks lisades leppemärgid-värvuste selgitused, horisontaalide ja tippude absoluutsed kõrgused, mõõtkava.

Viimati uuendatud:

06.10.2020