Loodusmaja
Pernova hariduskeskus

Maakera loodusvööndid kui erinevate tingimustega elukeskkonnad, nende iseloomustamine kliima, taimkatte ja loomastiku abil.

Programm algab planetaariumis õhkkonna, ilmaelementide ja kliimavöötmete tutvustamisega. Tutvu planetaariumi võimalustega siinSeejärel suundutakse paarikaupa loodusvööndite õpperajale loodusmajas.

Soovituslik 8. klass, toetab georaafia ainekava - ilm ja kliima; kliimadiagrammid ja kliimakaardid; kliimat kujundavad tegurid; temperatuuri ja õhurõhu seos; ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale; kliimavöötmed; looduskomponentide vastastikused seosed; inimtegevus ja keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites ning mäestikes.

Soovituslik aeg õpprogrammi läbimiseks II poolaasta.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused

Õpitulemused:

teab ja selgitab, mis näitajatega iseloomustatakse ilma ja kliimat;
selgitab päikesekiirguse jaotumist Maal, ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale, leiab kliimavöötmete kaardi abil põhi-ja vahekliimavöötmed;
tunneb loodusvööndeid ning iseloomustab kaardi järgi nende paiknemist;
tunneb ära loodusvööndite tüüpilised kliimadiagrammid, taimed, loomad ja mullad;
teab kõrgusvööndilisuse tekkepõhjusi ning võrdleb kõrgusvööndilisust eri mäestikes;
toob näiteid looduse ja inimtegevuse vastastikmõju kohta erinevates loodusvööndites ja mäestikes.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming: Ilm ja kliima. Kliimadiagrammid ja kliimakaardid. Kliimat kujundavad tegurid. Päikesekiirguse jaotumine Maal. Temperatuuri ja õhurõhu seos. Ookeanide, merede ja pinnamoe mõju kliimale. Kliimavöötmed. Looduskomponentide (kliima, muldade, taimkatte, loomastiku, veestiku, pinnamoe) vastastikused seosed. Loodusvööndid ja nende paiknemise seaduspärasused. Jäävöönd. Tundra. Parasvöötme okas ja lehtmets. Parasvöötme rohtla. Vahemereline põõsastik ja mets. Kõrb. Savann. Ekvatoriaalne vihmamets. Kõrgusvööndilisus erinevates mäestikes. Inimtegevus ja keskkonnaprobleemid erinevates loodusvööndites ning mäestikes.

Ainetevaheline lõiming:

  • Võõrkeeled: selgitatakse võõrkeelse algupäraga loodusteaduslikke mõisteid ning võõrkeeleoskust.
  • Matemaatika: andmete analüüs ja tõlgendamine ning tulemuste esitamine tabelite, graafikute ja diagrammidena. Loodusnähtuste seoseid uurides rakendatakse matemaatilisi mudeleid. Kliimadiagramm.
  • Sotsiaalained: soodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.
  • Tehnoloogia: looduse kui süsteemi funktsioneerimise seaduspärasused ning inimese ja tehnika mõju looduskeskkonnale. Seosed looduse, tehnika ja tehnoloogia vahel. IKT vahendite kasutamine.

 

Meetodid:

Meetodid: demonstratsioon, vaatlus, vestlus, suhtlemine, küsimuste esitamine ja neile vastamine, audio- ja videotehnika kasutamine, praktiline tegevus interaktiivses liivakastis.

Õppevahendid: visuaalne õppeprogramm 360 kraadi, õppetöö talveaias toimub  paarides koos uurimis vahenditega.

 

Juhis õpetajale:

tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 24 lapse kohta kaasas kaks täiskasvanut; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped toitlustuse osas (nt programmipäeva tellimisel).

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla (ka bussid).

Läbiviimise koht:

pernova loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.375347025788, 24.53104825

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Aila Ader (Geograafia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (5 min):

  • selgitus töökorraldusest ja ohutusest; 
  • selgitus programmi ülesehitusest ja korraldusest: algab planetaariumis õhkkonna, ilmaelementide ja kliimavöötmete tutvustamisega. Seejärel suundutakse paarikaupa loodusvööndite õpperajale loodusmajas.

Teema arendus (70 min): 

  • audio-visuaalse programmi käigus antakse ülevaade Päikesest kui Maa ilma ja kliima kujundajast; Maa õhkkonna, selle kihtide ja nende omaduste selgitus; ilmaelementidega tutvumine reaalajas – õhutemperatuur, õhurõhk, tuul, pilved ja õhuniiskus; ilmaelementide mõõtühikud; ilma iseloomustamine reaalajas; mõisted ilm ja kliima; kliimavöötmete ja loodusvööndite paiknemine maakeral (25 min).
  • loodusmajas loodusvööndite teemalise õpperaja läbimine ja ülesannete täitmine. Iga loodusvööndi (ekvatoriaalne vihmamets, savann, kõrb, vahemereline põõsastik ja mets, parasvöötme rohtla, parasvöötme sega-ja lehtmets, parasvöötme okasmets, tundra, jäävöönd,  kõrgusvööndilisus) teemal on ülesanne kliima, taimestiku või loomastiku kohta kas audiogiidi küsimuste, mõistatuste, diagrammide või mõõteriistade kasutamise näol.  Õpperada läbitakse I-pad´i abil. Kõrgusvööndilisuse ülesanne on praktiline töö interaktiivses liivakastis: mäe ehitamine vastavalt loodusvööndile ja kliimatingimustele (45 min).

Kokkuvõte ja tagasisidestamine (15 min): ühine vastuste kontroll ning teema kinnistamiseks arutelu kliima-ja loodusvööndite vaheliste seoste üle, vajadusel lisaselgitused.

Viimati uuendatud:

27.12.2022