Rändkivid Eestis
Jääaja Keskus

Programmis osalejatele tutvustatakse jääliustiku kasvamist, liikumist ning mõju aluspinnale. Jääaja Keskuse 2. korruse ekspositsiooni kasutades täidetakse rühmatöö käigus temaatikat puudutavaid ülesandeid. Osalejatele selgitatakse erinevate rändkivimite tekkimist (tardkivim, moondekivim, settekivim), päritolu ning rändeteed. Luuakse seoseid Eesti rändkivide ja Põhja-Euroopa kivimikihtide paiknemise vahel. Kivipargis ja Jääaja Keskuses tutvutakse erinevate Eestis esinevate kivimitüüpidega. Selgitatakse miks esineb Eestis nii palju erinevaid kivimitüüpe. Eraldi teemana käsitletakse eluslooduse ja eluta looduse vahelisi seoseid.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Osalejad saavad teada ja kinnistavad seniseid teadmisi järgmistel teemadel:
1) jääajad Maal, viimase 2,5 miljoni aasta jooksul;
2) mandrijääliustike ulatus, liustike kasvamine ja liikumise tingimused;
3) liustike kulutav tegevus ja võime kivimmaterjali transportida;
4) Eestis leiduvate rändkivimite päritolu;
5) tardkivimid: purskekivimid, süvakivimid, soonkivimid;
6) settekivimid: purdse-, keemilise- ja orgaanilise tekkega;
7) moondekivimid;
8) põhjuslikud seosed nende teemade vahel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

§ 10. Läbivad teemad
2) keskkond ja jätkusuutlik areng

2.2.4.2. II kursus „Maa kui süsteem“

Meetodid:

Vahendid:  rühmatöö ülesannete lehed;  kirjutusalused ja kirjutusvahend;  kivipargi kivid;  kivipargi infostendid;  rändkivimite näidiste kogu

Suunatud diskussioon

Töölehtede kirjalik täitmine

Rühmatöö

Arutelud

Juhis õpetajale:

Enne õppepäevale tulekut palume teha õpilastele väikese sissejuhatuse programmi teemasse, et kõikidel oleks teadmine eesootavast programmist.

Õpetaja vastutab oma õpilaste eest nii õppeprogrammi toimumise ajal kui ka vaba aja veetmisel.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

145€

Lisainfo:

Õppeprogramm toimub nii ruumis sees kui ka õues. Vajalik riietus vastavalt ilmale.

Ligipääs ratastooliga on tagatud.

Et kõigil oleks meeldiv ja turvaline tutvu meie kodukorraga.

Õppeprogrammi juhendajad.

Läbiviimise koht:

Jääaja Keskuse kivipark, Jääaja Keskuse 1. korruse ja 2. korruse ekspositsioon

Läbiviimise asukoht:

58.5268921, 26.6739163

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@jaaaeg.ee
+372 5911 3318

Programmi läbiviija:

Jääaja Keskuse giid-juhendaja

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

ÕP Rändkivid Eestis
Author:
Jääaja Keskus
ÕP-Rändkivid-Eestis.pdf(412.32 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus pdf formaadis

Pikk kirjeldus:

Eesmärk:

Osalejad saavad teada ja kinnistavad seniseid teadmisi järgmistel teemadel:

 1. jääajad Maal, viimase 2,5 miljoni aasta jooksul;
 2. mandrijääliustike ulatus, liustike kasvamine ja liikumise tingimused;
 3. liustike kulutav tegevus ja võime kivimmaterjali transportida;
 4. Eestis leiduvate rändkivimite päritolu;
 5. tardkivimid: purskekivimid, süvakivimid, soonkivimid;
 6. settekivimid: purdse-, keemilise- ja orgaanilise tekkega;
 7. moondekivimid;
 8. põhjuslikud seosed nende teemade vahel.

Sihtrühm: gümnaasiumiõpilased

Kestus: 1,5 tundi

Koht: Jääaja Keskuse 1. korrus ja 2. korruse ekspositsioon, Jääaja Keskuse kivipark

Vahendid:

 • rühmatöö ülesannete lehed;
 • kirjutusalused ja kirjutusvahend;
 • kivipargi kivid;
 • kivipargi infostendid;
 • rändkivimite näidiste kogu

Tegevused: 

 • Sissejuhatus – ca 10 minutit. 

Õpilased jagatakse sissejuhatavas osas rühmadeks. Tutvustatakse programmi plaani, tegevuspiirkonda ja ajakava. Jagatakse kirjutusalused, kirjutusvahendid, töölehed, abimaterjalid. 

 • Arutelu jääaegade vaheldumise tsüklilisuse ja nende mõju Põhja-Euroopa maastikele viimase 2,5 miljoni aasta jooksul – ca 20 minutit Jääaja Keskuses.

Jääaegade tekkepõhjused. Igilumi – firn – jää. Liustike liikumahakkamise tingimused. Liustike kulutav mõju. Liustike võime kivimmaterjali transportida. Liustike purustav toime. Liustike kuhjav toime. Liustikusetted.

 • Juhträndkivid – ca 15 minutit Jääaja keskuses

Juhendaja selgitus ning arutelu Jääaja Keskuse ekspositsiooni põhjal: Juhträndkivide roll mandrijäätumise teooria tõestusmaterjalina. Mandriliustike liikumise suuna määramine juhträndkivide abil. Eesti suurimad rändrahnud: mass, maht ja asukoht. Seos rahnude asukoha ja suuruse vahel. Rändrahnud Soomes.

 • Eesti enamlevinud rändkivimid– ca 20 minutit kivipargis

Rühmatöö.

Esmärgiga leida kivipargis eksponeeritavate kivide algne asukoht ja kivimi tekkeviis. Töölehe täitmine.

 • Harvaesinevad rändkivimid. -- ca 20 minutit kivipargis

Rühmatöö.

Rändkivimite näidiskivimite kogu kivimite tekkeviisi ja algse asukoha leidmine. Töölehe täitmine.

 • Kokkuvõte – ca 10 min

Korratakse üle õppeprogrammi olulisemad õpiteadmised. Programmis õpitu põhjal loovad osalejad seoseid eluta looduse ning elus looduse vahel, seletavad lahti oma sõnadega rändkivimite ja inimtegevuse seoseid ning Eesti rändkivimite suure mitmekesisuse põhjused.

Viimati uuendatud:

27.03.2021