Rändkivid Eestis
Jääaja Keskus

Programmis osalejatele tutvustatakse jääliustiku kasvamist, liikumist ning mõju aluspinnale. Jääaja Keskuse 2. korruse ekspositsiooni kasutades täidetakse rühmatöö käigus temaatikat puudutavaid ülesandeid. Osalejatele selgitatakse erinevate rändkivimite tekkimist (tardkivim, moondekivim, settekivim), päritolu ning rändeteed. Luuakse seoseid Eesti rändkivide ja Põhja-Euroopa kivimikihtide paiknemise vahel. Kivipargis ja Jääaja Keskuses tutvutakse erinevate Eestis esinevate kivimitüüpidega. Selgitatakse miks esineb Eestis nii palju erinevaid kivimitüüpe. Eraldi teemana käsitletakse eluslooduse ja eluta looduse vahelisi seoseid.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Osalejad saavad teada ja kinnistavad seniseid teadmisi järgmistel teemadel:
1) jääajad Maal, viimase 2,5 miljoni aasta jooksul;
2) mandrijääliustike ulatus, liustike kasvamine ja liikumise tingimused;
3) liustike kulutav tegevus ja võime kivimmaterjali transportida;
4) Eestis leiduvate rändkivimite päritolu;
5) tardkivimid: purskekivimid, süvakivimid, soonkivimid;
6) settekivimid: purdse-, keemilise- ja orgaanilise tekkega;
7) moondekivimid;
8) põhjuslikud seosed nende teemade vahel.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

§ 10. Läbivad teemad
2) keskkond ja jätkusuutlik areng

2.2.4.2. II kursus „Maa kui süsteem“

Meetodid:

Vahendid:  rühmatöö ülesannete lehed;  kirjutusalused ja kirjutusvahend;  kivipargi kivid;  kivipargi infostendid;  rändkivimite näidiste kogu

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

145€

Läbiviimise koht:

Jääaja Keskuse kivipark, Jääaja Keskuse 1. korruse ja 2. korruse ekspositsioon

Maakond:

Tartumaa

Keskus:

Otsekontakt:

info@jaaaeg.ee
+372 5911 3318

Programmi läbiviija:

Jääaja Keskuse giid-juhendaja

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Rändkivid Eestis
Author:
Jääaja Keskus
ÕP-Rändkivid-Eestis.pdf(251.03 KB)

Rändkivid Eestis pdf

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – ca 10 minutit
Õpilased jagatakse sissejuhatavas osas rühmadeks. Tutvustatakse programmi plaani, tegevuspiirkonda ja ajakava. Jagatakse kirjutusalused, kirjutusvahendid, töölehed, abimaterjalid.
1. Arutelu jääaegade vaheldumise tsüklilisuse ja nende mõju Põhja-Euroopa maastikele viimase 2,5 miljoni aasta jooksul. – ca 20 minutit Jääaja Keskuses.
Jääaegade tekkepõhjused. Igilumi – firn – jää. Liustike liikumahakkamise tingimused. Liustike kulutav mõju. Liustike võime kivimmaterjali transportida. Liustike purustav toime. Liustike kuhjav toime. Liustikusetted.
2. Juhträndkivid. – ca 15 minutit Jääaja Keskuses
Juhträndkivide roll mandrijäätumise teooria tõestusmaterjalina. Mandriliustike liikumise suuna määramine juhträndkivide abil. Eesti suurimad rändrahnudmass, maht ja asukoht. Seos rahnude asukoha ja suuruse vahel. Rändrahnud Soomes.
3. Eesti enamlevinud rändkivimid– ca 20 minutit kivipargis
Rühmatöö. Esmärgiga leida kivipargis eksponeeritavate kivide algne asukoht ja kivimi tekkeviis. Töölehe täitmine.
4. Harvaesinevad rändkivimid. -- ca 20 minutit kivipargis
Rändkivimite näidiskivimite kogu kivimite tekkeviisi ja algse asukoha leidmine. Töölehe täitmine.
Kokkuvõte – ca 10 min
Eesti rändkivimite suure mitmekesisuse põhjused. Seosed eluta looduse ja eluslooduse vahel. Rändkivimite ja inimtegevuse seosed.

Viimati uuendatud:

05.06.2020