Päikesekella valmistamas
Ökokratt

Programmi käigus harjutatakse maastikul orienteerumist kompassi ja kaardi abil. Õpilased liiguvad orienteerumisrajal, kus tuleb läbida 10 kontrollpunkti. Valmistame lihtsa päikesekella ja tutvume selle kasutamisega. Künklikul matkarajal räägime pinnamoest ja pinnavormist ooside ja kõrgustiku näitel. Tutvustame lühidalt piirkonna maastiku kujunemist läbi sajandite.

 

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus

Õpitulemused:

Programmi läbimisel I kooliastme õpilane
• saab aru lihtsast kaardist, mõistab, et kaardi järgi on võimalik tegelikkust tundma õppida;
• teab, mis on päikesekell, oskab meisterdada lihtsa päikesekella;
• oskab kompassi abil määrata ilmakaari;
• oskab kaardi ja kompassiga määrata kaugust ja suunda;
• liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast; oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi.

II kooliastme õpilane
• on tutvunud orienteerumise põhitõdedega, Oskab kasutada kaarti ja kompassi;
• toob näiteid mandrijää mõju kohta Eesti pinnamoe kujunemisele;
• kirjeldab samakõrgusjoonte järgi pinnavormi kuju, absoluutset ja suhtelist kõrgust ning nõlvade kallet;
• selgitab pinnamoe mõju inimtegevusele ja toob näiteid inimtegevuse mõju kohta
• liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast; oskab ette näha liikumisega seotud ohuolukordi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õpisisu

I kooliastme loodusõpetuse õppekava teemad:

 • Elekter ja magnetism: kompass;
 • Minu kodumaa Eesti. Kaart. Ilmakaared ning nende määramine kaardil ja looduses.
 • Õppekavas ette nähtud praktiline töö: ilmakaarte määramine kaardil ja kompassiga.

 

II kooliastme loodusõpetuse õppekava teemad:

 • Pinnavormid ja pinnamood. Pinnavormid, nende kujutamine kaardil.  Mandrijää osa pinnamoe kujunemises. Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimese kujundatud pinnavormid.
 • Õppekavale vastav praktiline töö: orienteerumisraja pinnamoe kirjeldamine suuliselt.

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng; tervis ja ohutus

Ainete lõiming: loodusõpetus ja kehaline kasvatus.

 

Meetodid:

Vestlus, arutelu, praktiline töö, õppekäik

Vahendid: Kompass ja kaart igale osavõtjale; 10 kontrollpunktide märgistust ja kompostrid (augustajad) kohaloleku fikseerimiseks, ilmakaarte märgistused, üks augustaja igale paarile raja lõpetamise fikseerimiseks. Päikesekell ehitatakse kohapeal leitud looduslikest materjalidest.

Juhis õpetajale:

Palume valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud. Soovitame õpilastele eelnevalt tutvustada programmi teemat ning asukohta, et õpilastel oleks võimalus omandatud teadmisi looduses rakendada. Pärast õppekäiku on soovitav koolis programmil kuuldut/nähtut korrata ja kinnistada. Õppekäigu ajal on saatva õpetaja rolliks grupi jälgimine.

Ootame koolilt tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali. Vahetut tagasisidet küsime õpetajalt ja õpilastelt ka programmist kokkuvõtet tehes.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Metsarada kulgeb mööda oosi. Õpilastel tuleb künklikul rajal kõndida umbes 1,5 tundi, mistõttu ei ole rada/programm sobiv liikumispuudega õpilasele.  Erivajadustega õpilaste osalemise puhul palume keskust teavitada.  Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

 

Palume õpilastel võileib ja jook kaasa võtta. Soovitame õpilastel kodus reisikotti pakkides läbi mõelda, kuidas looduses einestada nii, et ei tekiks mingeid jäätmeid.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Helgi Sammel: kõrgharidus metsainsener, , loodusgiid noorsootöötaja, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

 

Läbiviimise koht:

Puhta vee teemapark.

Läbiviimise asukoht:

59.05643002929, 25.998067476563

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

priit.adler@gmail.com
+372 513 2149

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 15 min

 • Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas õppekäigul käituda,  ohutusreeglite selgitamine.  

 

Tegevused

I kooliastme õpilastele

 • Tuletatakse meelde ilmakaared. Praktiline töö: loodusest leitud vahenditega valmistatakse lihtne päikesekell – 20min;
 • Tutvutakse kaardi ja kompassi kasutamise põhimõtetega. Iga osavõtja saab kaardi ja kompassi, määratakse enda asukoht – 30 min;
 • Orienteerumine maastikul.

Üheskoos läbitakse 10 kontrollpunktiga rada. Igas kontrollpunktis kirjeldatakse asukohta ja võrreldakse seda kaardiga – 60 min;

 • Arutelu raja lõpp-punktis: iseloomustatakse läbitud maastikku. Räägime kohalikust kultuurist, kohalikest pärimustest ja muistenditest – 20 min;

Lõunapaus – 20 minutit

Kokkuvõte – 15 minutit

 • Millised on looduses orienteerumise viisid? Kuidas maastikul liikuda nii, et see mõjutaks loodust vähimal määral?

 

II kooliastme õpilastele

 • Praktiline töö: loodusest leitud vahenditega valmistatakse lihtne päikesekell, määratakse  ilmakaared – 20min;
 • Mandrijää mõju Eesti maastike kujunemisele.  Tuletatakse meelde, mis on pinnamood ja pinnavorm.  Pinnamoe mõju inimtegevusele ja inimtegevuse mõju pinnamoele. Oosid ja kõrgustikud – 20 min;
 • Iga õpilane saab kaardi ja kompassi. Õpilastele selgitatakse orienteerumise põhimõtteid, õpitakse kauguse ja suuna määramist kaardi ja kompassi abil. Kaardi kasutamine: pinnavormi kuju iseloomustamine samakõrgusjoonte järgi; absoluutse ja suhtelise kõrguse ning nõlvade kalde kirjeldamine kaardi põhjal – 30 min;
 • Orienteerumine maastikul. Paarikaupa läbitakse 10 kontrollpunktiga rada. Kogunemine raja lõpp-punktis kokkulepitud ajal – 60 min;

Lõunapaus – 20 minutit

Kokkuvõte – 15 minutit

 • Arutelu: kuidas iseloomustada läbitud maastikku? Kuidas mõjutab inimtegevus kohalikku loodust? Kuidas tuleb inimesel siin loodusega arvestada? 

Viimati uuendatud:

22.03.2023