Kaasaegset iseliikuvat traktorit uurimas
Ökokratt

Programmi eesmärk on tutvustada õpilastele säästliku ja efektiivse põllumajanduse põhimõtteid. Sel eesmärgil külastame üht kaasaegset  põllumajandusettevõtet ja tutvume selle tehniliste võimalustega.  Tutvume Kostivere karstialaga ja tingimustega, mida see pinnavorm inimese majandustegevusele seab. Uurime mulda ja põhjavett ning teeme praktilisi töid nende omadustega tutvumiseks. Tutvume  põllumajanduse eripäraga nitraaditundlikul alal ning arutleme mulla ja põhjavee kaitse tähtsuse üle.Lisaks külastame Jägala juga, Jõelähtme -ja Jägala jõe liitumiskohta jm kui vesikonna olulisi punkte.Programm sobib õpilastele alates 6. klassist.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

II kooliastme õpilane (6.klass):
- on tutvunud mullakaevega ja tunneb selles ära huumushorisondi;
- teab mulla koostisosi;
- oskab katsega põhjendada, et mullas on õhku ja vett;
- oskab selgitada muldade kujunemist ja mulla tähtsust looduses;
- kirjeldab huumuse teket ja selle osa aineringes;
- Väärtustab mulla tähtsust looduses.
III kooliastme õpilane:
- teab, mis on karst;
- toob näiteid taime- ja loomakasvatusharude kohta;
- iseloomustab põllumajanduse arengueeldusi Eestis ja põhjendab spetsialiseerumist;
- toob näiteid eri tüüpi põllumajandusettevõtete kohta Euroopas, sh Eestis;
- toob näiteid kodumaise toidukauba eeliste kohta ja väärtustab Eesti tooteid;
- väärtustab mulda ja põhjavett kui loodusressurssi;
Lisaks eelnenule gümnaasiumi õpilane
- on tutvunud põllumehe ameti kui ühe loodusega seotud elukutsega;
- toob näiteid põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta;
- oskab lahendada dilemmaprobleeme;
- toob näiteid põhjaveega seotud looduskaitse korraldusest Eestis;
- väärtustab mulda ja põhjavett kui olulist loodusressurssi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Ainete lõiming põhikoolis: geograafia, keemia

Ainete lõiming gümnaasiumis: geograafia, keemia, ühiskonnaõpetus

Läbivad teemad

  • Keskkond ja jätkusuutlik areng
  • Kultuuriline identiteet
  • Tervis ja ohutus

Seosed õppekavaga:

II kooliaste:

Muld elukeskkonnana

III kooliaste:

Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus

Gümnaasium:

Ökoloogia ja keskkonnakaitse; loodusega seotud elukutsed.

Meetodid:

Kasutatavad aktiivõppe meetodid: aktiivvestlus käsitletaval teemal, praktiline töö, rühmatöö,  demonstratsioon, arutelu, dilemmaprobleemide lahendamine,

Vahendid juhendajale: veeringet selgitav mudel; labidas või kühvel mullakaeveks ja horisontide uurimiseks. Töövahendid igale rühmale (4 õpilast rühmas): A5 kartong äigejoonise tegemiseks, keeduklaas kaltsiumisoolade lahustamiseks, pH indikaator jms.  .

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

170€

Lisainfo:

Maksumus sõltub soovitud programmi kestusest, erisoovidest, juhendajate arvust. Sobilik alates 6. klassist!

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. 

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Serdna ja KO OÜ Traktorihall, Kostivere maastikukaitseala, Jägala juga

Läbiviimise asukoht:

59.487555576946, 25.26725605

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Programm kestab 3 tundi, sellest 30 min õpilastele harjumuslik söögiaeg vastvalt soovile.

 Sissejuhatus – 15 minutit

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused – 2 tundi

Külastame Serdna ja KO OÜ traktorihalli ja territooriumi, kus tutvume põllumajandustehnikaga: kultivaator, orgaanilise väetise laotur, tahkeväetise laotur, vedelväetise prits, taimekaitse prits, rihvrull, sügavkobesti, kivikamm jt mehhanismid. Õpilased saavad ronida  iseliikuvate põllutöömasinate kabiini ja tutvuda selle uuendusliku tehnoloogiaga - GPS seaded, IT tehnika jm. Õpilastele selgitatakse, kuidas kaasaegne tehnika aitab kaasa säästlikule ja efektiivsele põllumajandusele.  

Külastame Kostivere kaitseala. Tuletame mudeli abil meelde looduse veeringet. Selgitame, mis on karst ja kuidas see mõjutab mulla omadusi, millised on poolloodusliku karjatamise mõju nitraaditundlikule alale, kaitsmata põhjaveele ning Jõelähtme jõele, mis kulgeb enamuse ajast maa all. Selgitamaks vee mõju lubjakivile teeme katse.

Rühmatöö põhikoolile: . Uurime mulda ja põhjavett ning teeme praktilisi töid nende omaduste selgitamiseks. Mõõdame mulla horisontide paksust ja teeme äigejoonise; demonstreerime lubjakivi lahustumist (8. klass).  Selleks lahustame lubjatolmu happelahuses ja selgitame, et looduses toimub samasugune reaktsioon aastatuhandete vältel.  Näitame katse abil, et mullas on õhku ja vett;

Rühmatöö gümnaasiumile: arutleme, milline on lubjakivi kaevandamise mõju veerežiimile, karjakasvatuse mõju põhjaveele ja räägime põgusalt, millised õigusaktid reguleerivad nii Eestis kui Euroopa Liidus põhjavee kaitset. Valikumäng: dilemmaprobleemide lahendamine põllumajanduse ja  veemajanduse näitel.

Külastame kohaliku veerežiimi kujunemise seisukohast olulist Jägala juga, Jõelähtme ja Jägala jõgesid ning kahe jõe liitumiskohta.

Kokkuvõte  - 15 minutit  

Kokkuvõte õppekäigust.

Viimati uuendatud:

06.04.2022