Pernova
Pernova Hariduskeskus

Programmi eesmärk on anda visuaalselt ja läbi praktiliste tegevuste ülevaade Päikesesüsteemist ning Päikesest ja kõigist selle planeetidest kui tervikust, tekitades seejuures arusaam Maast kui ainulaadsest elukeskkonnast ning selgitades seeläbi loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust.

Õppe läbiviimiseks kasutatakse planetaariumi Digistar 6 fulldome programmi, raamatu meisterdamisel väljalõigatavaid planeedifotosid, paberit, kääre, liimi, kirjutusvahendeid.

Õppetööd läbivad teemad:

  • I osa - planetaariumis antakse 360-kraadise fulldome programmi abil visuaalne ülevaade Päikesesüsteemist: vaadeldakse Päikesesüsteemi planeete ning tuuakse välja nende erinevused ja sarnasused. Põhjendatakse, miks on Maa ainuke elamiskõlblik paik Päikesesüsteemis ja selgitatakse Päikese tähtsust Maale.
  • II osa -  õpilased meisterdavad  suulise juhendi abil, äsja omandatud teadmistele tuginedes ning juhendaja küsimustele vastates endale individuaalselt planeediraamatu. 

Õppeprogrammis saab korraga osaleda 24 õpilast.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

saab aru, et planeet Maa on meile ainuke sobilik kodu, mida tuleb hoida;
teab ja selgitab oma sõnadega, kuidas Päike annab eluks Maal kõik vajaliku ja miks teistel planeetidel ei ole elu võimalik;
vaatleb ja võrdleb Päikese ning planeetide suurusi ja kirjeldab oma sõnadega erinevusi;
läbi vaatluse ja praktilise tegevuse teab, et meie Päikesesüsteemis on 8 planeeti ning eristab tahkeid ja gaasilisi planeete.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga - õpipädevus ja suhtluspädevus: arutelus osaledes väljendavad end selgelt ja viisakalt; õpib tegema rühmatööd ning oskab seejuures kaaslastega suheldes väljenduda viisakalt, sallivalt ja selgelt. Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: on võimeline ümbritsevat maailma tõlgendama loodusteaduslikult ning saab aru matemaatika, loodusteaduste ning tehnoloogia tähtsusest maailma teaduslikule mõistmisele. Väärtustab end ümbritsevat elukeskkonda ja mõistab, miks on ökoloogiline jätkusuutlikkus oluline. 

Loodusõpetuse ainekava: looduskeskkonnad ja elukeskkonnad. Keskkonna- ja looduskaitse.

Matemaatika ainekava: planeetide mõõtmine ja võrdlemine.

Tehnoloogia ainekava: ohutusnõuete kasutamine, suulise juhendi järgi praktilise töö valmistamine. Töökoha puhtuse hoidmine ja materjalide säästlik kasutamine.

Ainetevaheline lõiming

Loodusõpetuse ja matemaatika ainekava: planeedid ja Päike kui geomeetrilised kujundid/kehad ning nende võrdlemine. Päikesesüsteemi enda ja planeetide skaala võrdlemine.

Tehnoloogia ja matemaatika ainekava: loogiline mõtlemine, materjalide mõõtmete võrdlemine materjalide säästmiseks.

Meetodid:

Meetodod: vaatlus (Digistar 6 fulldome programmi kaudu esitatavad visualisatsioonid), küsimuste esitamine ning neile vastuste leidmine, vestlus ja arutelu, käeline tegevus.

Vahendid: planetaariumi Digistar 6 fulldome programm, väljalõigatavad planeedifotod, paber, käärid, liim, kirjutusvahend.

 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud!

Õppeprogrammi toimumise järel kogume kohapeal õpetajatelt tagasisidet kiire küsimustikuga tahvelarvutis. Vastused kogume oma andmebaasidesse ning neist lähtuvalt saame õppeprogrammidesse vajadusel sisse viia parandusi.

 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 24-le  2x45 min 140€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

planetaarium, näituseala, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375880525789, 24.5297315

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Henriete Toomlaid, vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus planetaariumis (5 min): 

  • vestlus praktikumi läbi viimise ning planetaariumis käitumise ohutusest;
  • sissejuhatav arutelu Päikesesüsteemi ja Maa teemal: mis on Päikesesüsteem ja planeet? Mis on Päikesesüsteemi keskmes? Kus asub Maa Päikesesüsteemis? Miks Päike pole planeet ja miks on Päike meile vajalik?

Teemaarendus planetaariumis (25 min) - visualisatsioon Digistar 6 fulldome programmi kaudu (360 kraadi), mis annab õpilastele väga hea ülevaate meie Päikesesüsteemist (kaugustest, suurusest, planeetide välimusest jms):

  • Päikesesüsteemi kui terviku visualisatsioon;
  • planeetide, Päikese ja Kuu vaatlemine. Planeetide ja Päikese suuruse ning asukoha võrdlemine; 
  • Maa kui Päikesesüsteemi ainsa elukõlbliku planeedi vaatlemine ning planeetide lühiiseloomustused. Tahkete ja gaasiliste planeetide võrdlus.

Praktiline töö ja tagasisidestamine kosmoseteemalisel näitusealal (50 min): 

  • etteantud planeedifotodest meisterdab iga õpilane endale planeediraamatu. Praktilise töö jooksul vastavad õpilased erinevatele õppeprogrammis omandatud teadmistega seotud küsimustele. 

Kokkuvõte ja tagasisidestamine kosmoseteemalisel näitusealal (10 min): 

  • arutelu ja küsimustele vastamine: mitu planeeti on Päikesesüsteemis ja mitu neist on elukõlblikud? Miks on seega vaja loodus- ja keskkonnakaitset? Mida uut sain teada: iga õpilane toob välja vähemalt ühe õppeprogrammis õpitud uue teadmise.

 

Viimati uuendatud:

03.03.2021