Tartu loodusmaja - Õige pilt edaspidi.

Programm toetab säästliku mõtteviisi kujunemist ja ümbritseva Elu väärtustamist.

Programmil võrreldakse erinevaid pakendeid ja materjale (ühekordsed, korduvkasutatavad jm.) ning räägitakse toote eluringist, aga ka sellest, kuidas saab ise looduse heaks midagi ära teha.  Praktilise töö käigus uuritakse binokulaaridega mikroplasti näitel looduslike ja tehismaterjalide lagunemisprotsessi erinevusi vees ning mullas. Ringmajanduse näidete abil uuritakse, kuidas mõjutab teadlik tarbimine enda tervist ja keskkonna hoidmist? Mängitakse keskkonnateadlikkuse bingot.  Mängulises vormis mudeldatakse prügipimedust ning inimtegevuse mõju toiduvõrgustikule.

 

 

 

Õpipädevused:

enesekohased oskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programm toetab õpilastel tervikliku maailmapildi kujunemist ning loodusõpetuses
omandatu kinnitamist.
Programmi läbinud õpilane:
* Võrdleb levinumaid tehismaterjalidest ja looduslikest materjalidest
pakendeid lähtudes pakendite märgistusest, toote/ pakendi eluringist, nende
vajalikkusest.
* Teab, et erinevate pakendite kasutamisel on eelised ja puudused ning
keskkonnamõju. (Kestliku arengu eesmärkidest: Säästev tootmine ja
tarbimine).
* Oskab kirjeldada tehismaterjali (plasti näitel) lagunemise protsesse
vesikeskkonnas ja mullas.
* Mõistab prügisaare kui inimtekkelise keskkonnaprobleemi negatiivset mõju
elusloodusele. Oskab kirjeldada mikroplasti ja saasteainete liikumist
toiduvõrgustikus.
* Seostab enda pere igapäevaseid tarbimisvalikuid jäätmetest tingitud
keskkonnamõjudega.
* Oskab kasutada korrektselt binokulaari, teha märgpreparaati.
* Väärtustab pakendivaba või väikese keskkonnakoormusega pakendeid ja
tarbimisvalikuid.
* Teab, et on olemas kestliku arengu eesmärgid (Sustainable Development
Goals; 2030)

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õpilane väärtustab:

* keskkonnateadlikku käitumisviisi ja rakendab edaspidises elus loodust väärtustavaid valikuid (korduvkasutatavad pakendid, ringmajandus), 

Õpilane oskab:

* Teadvustada inimtegevuse mõju loodusele ja sorteerida jäätmeid. 

* Igapäevaelus teha häid valikuid ja seeläbi hoolitseda enda tervise eest.

* esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet

 

4-6 kl II kooliaste – Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Õppesisu: Inimese mõju keskkonnale. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine.

 Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng,  tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Õppeprogrammi läbivateks teemadeks on keskkond ja jätkusuutliku arengu rakendamine isiklike tarbimisvalikute kaudu. Õpilane iseloomustab vett ja mulda kui elukeskkonda. Oskab väärtustada keskkonnateadlikku käitumist. Seostab mulla (huumuse) teket aineringega. Kirjeldab inimtegevuse mõju mullale ja veekogudele.

 

Lõiming:

Lõiming teiste ainevaldkondadega - loodusõpetus, matemaatika, inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus.

 

 

 

 

Meetodid:

Meetodid: Kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid (paaris-ja grupitööd,  mikroskoobi kasutamine, õppemängud, diagrammid, videod). 

Vahendid: 

Esitlustehnika, binokulaarid (12tk), märgpreparaadi tegemise vahendid (24 komplekti), kirjutusvahendid, rühmatööde jaoks visuaalid tulpdiagrammina esitatud andmestikuga kaelakaardi kujul(24tk), mikroplasti ehk plasti näited, biolaguneva pakendi näited.

 

Juhis õpetajale:

Annab koordinaatorile teada võimalikest erisustest, häälestab õpilased programmis osalemiseks, vajadusel abistab juhendamist, aitab õpilastel luua seoseid varasemalt koolis õpitu vahel ja annab kirjaliku tagasiside. Palume Tartu loodusmajja tulles kõigil võtta kaasa vahetusjalanõud!

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

145€

Lisainfo:

Lisainfo ja tellimine:

programmid@tartuloodusmaja.ee

Tel. 507 6197 (vastatakse E-N)

https://www.tartuloodusmaja.ee/oppeprogrammid/

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.374392775787, 26.72666395

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Seotud failid:

Pakendite keskkonnasõbralikkuse bingo
Author:
Tartu loodusmaja
Tartu loodusmaja_Pakendite keskkonnasõbralikkuse bingo_1..pdf(539.57 KB)

Failis on sama kirjeldus, mis lahtrites. 

 

Pikk kirjeldus:

 Sissejuhatus - 15 min

Programmi alguses räägitakse läbi reeglid, millega on vaja õppeprogrammil arvestada. Tutvustatakse programmi eesmärki ja õppetöö käiku.

1. Rühmatöö “Mida me märkame enda ümber?” - 20 min 

Individuaalsete kaelakaartide abil viiakse paarilisega läbi lihtne katse sellest, kui tähelepanelikud on inimesed enda keskkonna suhtes.

Tutvutakse ühekordsete toodete ja nende alternatiividega, arutletakse pakendite vajalikkuse ja selle üle, miks eelistada korduvkasutatavaid pakendeid -sh moodustatakse rühmad.

2. Esitlus ja  video “Mis juhtub siis kui plastist ese satub loodusesse (ühekordse pakendi näitel) ?” - 10 min

Prügisaared ehk kuhu loodusesse sattunud tehismaterjalidest pakendid jõuavad ja kuidas need elusloodust mõjutavad.

Materjalide erinevused ja mikroplast. Tutvutakse keskkonna mõjul lagunenud plasti näidistega. 

3. Õppetegevus “Mikroplasti tuvastamine valgusmikroskoobiga” - 45 min

Tutvutakse mikroplasti ja looduslike materjalide lagunemise protsessiga vermikompostri näitel, räägitakse elu tunnustest. Individuaalselt tehakse lihtsustatud märgpreparaat enda riietest/keskkonnast/näidistest võetud proovist  ning uuritakse seda paarilisega binokulaari all. Vaatlustulemusi jagatakse klassiga.

4. Esitlus: “Mikroplast toiduahelas ja selle mõju elusorganismidele” - 10 min

5. Rühmatöö “Pakendite keskkonnasõbralikkuse bingo” - 20 min 

Tulpdiagrammi lugemise põhjal analüüsitakse keskmise eestlase prügikasti. Mängitakse keskkonnasõbralike valikute bingot. Rühmatöödes keskendutakse PET- materjalidele ja papile ning nende korduvkasutatavatele alternatiividele. 

Töö toimub kahes grupis, mis jagatakse kolmesteks rühmadeks vastavalt kaelakaartidele olevale infole. Seejärel tehakse skeem pakendite ja tarbija valikute kohta. Arutletakse pakendite teadliku kasutamise üle aga ka  miks eelistada väikese keskkonnamõjuga  või pakendivabasid kaupu, sealjuures oodatakse õpilastelt enda eelistuse põhjendamist. Arutelu toetab  ringmajanduse materjalide põhine tutvustus (klaas, plast, papp)

Tuuakse elulisi näiteid, mis on seostatud kestliku arengu eesmärkidega (tervis ja heaolu, säästev tootmine ja tarbimine, maa ökosüsteemid, üleilmne koostöö).

Kokkuvõte -15 min

Kokkuvõttev toiduahela mäng, mis on seotud nii looduse kui ka inimmõjudega ning sellele järgneb hääletamine.

Viimati uuendatud:

30.11.2022