Kuu
Kadri Tinn

Programmis selgitatakse, kuidas Päikese, Kuu ja Maa üksteise suhtes liiguvad ning kuidas see mõjutab elu maal. Sissejuhatavas osas jutustatakse mõistatusi ja otsitakse neile lahendusi. Üheskoos püstitatakse uurimisküsimusi, mida katsetega lahendama hakatakse.Lahendusi kontrollitakse grupitööna taskulampide ja teiste abivahendite abil. Seejärel uuritakse spetsiaalsete mudelite abil öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumist ning avastatakse, miks on päev ja öö eri aastaaegadel erineva pikkusega. Arutletakse selle üle, kuidas Päike, Kuu ja Maa üksteist mõjutavad (gravitatsioon, tõus ja mõõn). Kokkuvõtteks valmistab iga õpilane endale kartongist Päikese, Maa ja Kuu mudel, mille abil saab näitlikustada päikese- ja kuuvarjutuse tekkimist.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Programmi läbinud õpilane:
• selgitab üldsõnaliselt, milline taevakeha on Päike;
• selgitab Päikese liikumise ja varjude tekkimise omavahelisi seoseid;
• selgitab öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumise ja varjude tekkimise põhjuseid;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm toetab I ja II kooliastme loodusõpetuse ainekava, lõimitakse ka humanitaar- ja sotsiaalainete oskusi ja teadmisi.

Läbivatest teemadest on olulisel kohal keskkonnateadlikkus ja säästlik areng - Maa, Kuu ja Päikese liikumise seosd ilmastiku ja kliimaga; tõusude-mõõnade ja varjutuste mõju looduskeskkonnale jne.

Meetodid:

  • uurimuslik õpe
  • avastusõpe
  • aktiivõpe

 

Juhis õpetajale:

Programm viiakse läbi ajaloolises Tartu Tähetornis, kuhu on KIKi toel loodud keskkonnateemalisi programme toetav ajutine näitusekeskkond ja mudelid. Programmis kasutatavad abivahendid on kõik olemas kohapeal ning programmi läbiviimise eest vastutab kohapealne juhendaja. Spetsiifilisi eelteadmisi vaja ei ole.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Lisainfo:

Programmi saab vajadusel kohandada vastavalt grupi suurusele ja erisoovidele (on võimalik läbi viia ka 90-minutilisena lisades rohkem meisterdamist ja käelist tegevust). Suuremate rühmade korral saab jagada grupi kaheks ja mitu juhendajat saab pakkuda kas korraga sama või muid TÜ muuseumi programme.

Ajaloolises Tähetornis on liikumispuude ja meelepuudega õpilastele programmi läbiivimine raskendatud. Juhendajatel on samas kogemused tööks erivajadustega õpilastega.

Läbiviimise koht:

Tartu tähetorn, Uppsala 8, Tartu

Läbiviimise asukoht:

58.36874, 26.723864

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

muuseum@ut.ee
737 5674

Programmi läbiviija:

Tartu tähetorni töötajad

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

17.04.2020