Kuu
Kadri Tinn

Programmis selgitatakse, kuidas Päikese, Kuu ja Maa üksteise suhtes liiguvad ning kuidas see mõjutab elu maal. Sissejuhatavas osas jutustatakse mõistatusi ja otsitakse neile lahendusi. Üheskoos püstitatakse uurimisküsimusi, mida katsetega lahendama hakatakse.Lahendusi kontrollitakse grupitööna taskulampide ja teiste abivahendite abil. Seejärel uuritakse spetsiaalsete mudelite abil öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumist ning avastatakse, miks on päev ja öö eri aastaaegadel erineva pikkusega. Arutletakse selle üle, kuidas Päike, Kuu ja Maa üksteist mõjutavad (gravitatsioon, tõus ja mõõn). Kokkuvõtteks valmistab iga õpilane endale kartongist Päikese, Maa ja Kuu mudel, mille abil saab näitlikustada päikese- ja kuuvarjutuse tekkimist.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Study result:

Programmi läbinud õpilane:
• selgitab üldsõnaliselt, milline taevakeha on Päike;
• selgitab Päikese liikumise ja varjude tekkimise omavahelisi seoseid;
• selgitab öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumise ja varjude tekkimise põhjuseid;

Interdisciplinary integration:

Programm toetab I ja II kooliastme loodusõpetuse ainekava, lõimitakse ka humanitaar- ja sotsiaalainete oskusi ja teadmisi.

Läbivatest teemadest on olulisel kohal keskkonnateadlikkus ja säästlik areng - Maa, Kuu ja Päikese liikumise seosd ilmastiku ja kliimaga; tõusude-mõõnade ja varjutuste mõju looduskeskkonnale jne.

Methods:

  • uurimuslik õpe
  • avastusõpe
  • aktiivõpe

 

Guidance for teacher:

Programm viiakse läbi ajaloolises Tartu Tähetornis, kuhu on KIKi toel loodud keskkonnateemalisi programme toetav ajutine näitusekeskkond ja mudelid. Programmis kasutatavad abivahendid on kõik olemas kohapeal ning programmi läbiviimise eest vastutab kohapealne juhendaja. Spetsiifilisi eelteadmisi vaja ei ole.

Target group:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Duration:

1 tund

Group size:

26

Occurence time:

Aastaringselt

Additional info:

Programmi saab vajadusel kohandada vastavalt grupi suurusele ja erisoovidele (on võimalik läbi viia ka 90-minutilisena lisades rohkem meisterdamist ja käelist tegevust). Suuremate rühmade korral saab jagada grupi kaheks ja mitu juhendajat saab pakkuda kas korraga sama või muid TÜ muuseumi programme.

Ajaloolises Tähetornis on liikumispuude ja meelepuudega õpilastele programmi läbiivimine raskendatud. Juhendajatel on samas kogemused tööks erivajadustega õpilastega.

Place of performance:

Tartu tähetorn, Uppsala 8, Tartu

Location of execution:

58.36874, 26.723864

Program performer:

Tartu tähetorni töötajad

Language:

Eesti keel

Last saved:

17.04.2020