Pernova
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogrammi eesmärk on anda visuaalne ja praktiline ülevaade Päikesest kui tähest ning samas kui planeedi Maa ja inimkonna kõige olulisemast taevakehast.

Õppetöö viiakse läbi planetaariumis ja kosmoseteemalisel näitusealal. Õppeprogrammis kasutatakse Planetaariumi Digistar 6 fulldome programmi, iPade ja interaktiivset töölehte,näituseala suuri planeedimagneteid ja infotahvleid. Programmis saab korraga osaleda 24 õpilast. 

Õppetööd läbivad teemad:

 • planetaariumis antakse Digistar 6 360-kraadise fulldome programmi abi visuaalne ülevaade Päikesest kui tähest ning Päikesest kui meie jaoks kõige olulisemast taevakehast;
 • vaadeldakse Maa peal aset leidvaid Päikesega seotud protsesse ning visualiseeritakse erinevaid Päikesega seotud keemilisi ja füüsikalisi nähtusi; 
 • antakse ülevaade Päikese ja päikesekiirguse kahjulikest ning kasulikest mõjudest; 
 • vaadeldakse Päikest kui Päikesesüsteemi olulisemat taevakeha; võrreldakse Päikese mõjusid Päikesesüsteemi planeetidel ning arutletakse, miks pole teistel planeetidel elu võimalik;
 • grupitööna digiviktoriini lahendamine 3...4-liikmelistes gruppides; lisaks täidetakse teemakohane virtuaalne tööleht, kus kasutatakse omandatud teadmisi, näituseala infotahvleid ja usaldusväärseid internetiallikaid.

Tutvu planetaariumi võimalustega siin.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab ja kirjeldab Päikese kui tähe füüsikalisi omadusi (ligikaudne temperatuur, värvus, füüsiliste mõõtmete suurusjärk, füüsikaline olek) ja mehhanisme (energia tootmine, aktiivsuse muutmine);
võrdleb ja kirjeldab oma sõnadega Päikese füüsikalisi mõõtmeid teiste kehadega (inimese, Maa, Päikesesüsteemi planeetidega ja Päikesesüsteemi endaga, teiste tähtedega, kodugalaktika Linnuteega);
teab ja kirjeldab põhilisi Päikese ja päikesekiirguse kasulikke/võimalikke kahjulikke mõjusid elusorganismidele ning elukeskkondadele;
saab aru ja kirjeldab aastaaegade ning öö/päeva vaheldumist Maal, päikesevarjutuse/kuuvarjutuse olemust ja tekkemehhanismi;
teab Päikese vaatlemisega seotud ohtusid ja oskab neid vältida.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga -  suhtluspädevus: arutelus osaledes väljendavad end selgelt ja viisakalt; õpib tegema rühmatööd ning oskab seejuures kaaslastega suheldes väljenduda viisakalt, sallivalt ja selgelt.  Matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus: on võimeline ümbritsevat maailma tõlgendama loodusteaduslikult ning saab aru matemaatika, loodusteaduste ning tehnoloogia tähtsusest maailma teaduslikule mõistmisele. Väärtustab end ümbritsevat elukeskkonda ja mõistab, miks on ökoloogiline jätkusuutlikkus oluline.  Digipädevus: oskab digimaailmas käituda headele tavadele ja normidele vastavalt.

Loodusõpetuse ainekava: saab aru öö ja päeva ning aastaaegade vaheldumisest Maal. Teab, kuidas elukeskkonnad kujunevad peamiselt päikesekiirguse intensiivsusest ja selle vaheldumise perioodist lähtuvalt; seostab seda aastaaegade vaheldumisega. Mõistab, et elu tekke ja püsimajäämise kaks peamist tegurit on vee ja atmosfääri olemasolu või peatne teke ning seostab nende ilmnemist Päikese ja selle omadustest tulenevate teguritega.

Matemaatika ainekava: naturaalarvude võrdlemine. Erinevate tunnuste võrdlemine. Objektide kui tervikute analüüsimine, kirjeldamine ja võrdlemine mitme eri tunnuse alusel. Ringjoone raadius ja läbimõõt. Raadiuse arvutamine läbimõõdu kaudu.

Informaatika ainekava: IKT kasutamine õppeprogrammis omandatud teadmiste kontrollimiseks ja kinnistamiseks. Õpilased peavad leidma infot IKT vahendite abil, kasutades seejuures vaid turvalisi ja usaldusväärseid internetiallikaid.

Võõrkeeled: võõrkeelsete mõistete tähenduse selgitamine ning nende sidumine eestikeelsete vastetega.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika ja loodusõpetuse ainekava: naturaalarvude võrdlemine. Objektide kui tervikute võrdlemine ja analüüsimine mitme tunnuse alusel. 

Sotsiaalained ja loodusõpetuse ainekava: aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid eri keskkondadega (sh kosmosega) ning teha sellest lähtuvalt teadlikke valikuid.

Tehnoloogia ja loodusõpetuse ainekava: aitab mõista tehnoloogia ja inimtegevuse mõju maailmaruumile ja teistele planeetidele ning miks tehnoloogia kiire ja jätkusuutlik areng on astronoomia jaoks oluline. Aitab mõista maailmaruumi ja taevakehade mõju tehnoloogiale ja selle arengule. Tutvustatakse Päikesega seotud taastuvenergia liike ning nende tööpõhimõtet, arengut.

Võõrkeeled ja loodusõpetuse ainekava: laiendatakse õpilase loodusteaduslikku, eriti astronoomia- ja geograafiaalast, võõrkeelset (ingliskeelset) sõnavara ja keeleoskust.

Meetodid:

Meetodid: temaatiline arutelu, kuulamine, suunatud vaatlus ja  demonstreerimine-näitlikustamine (Digistar 6 fulldome programmi kaudu esitatavad visualisatsioonid), digiviktoriini lahendamine, virtuaalse töölehe täitmine, refleksioon.

Vahendid: planetaariumi Digistar 6 fulldome programm, iPadid ja interaktiivne tööleht, näituseala suured planeedimagnetid ja magnetilised infotahvlid.

 

 

Juhis õpetajale:

Õpetaja on tuttav programmi sisu ning eesmärkidega; jälgib, et õpilased käituksid hea tava nõuetele vastavalt ning motiveerib neid programmis aktiivselt osalema st nt küsimusi esitama ja neile vastama ning programmi tegevustes kaasa tegema. Vajadusel täidab programmi käigus kokku lepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud!

Õppeprogrammi toimumise järel kogume kohapeal õpetajatelt tagasisidet kiire küsimustikuga tahvelarvutis. Vastused kogume oma andmebaasidesse ning neist lähtuvalt saame õppeprogrammidesse vajadusel sisse viia parandusi.

 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12-24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped - toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine: keskusel olemas parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

Planetaarium, kosmoseteemaline näituseala, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Henriete Toomlaid, vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus planetaariumis (10 min): 

 • arutelu Päikese teemal küsimus-vastus formaadis. Eesmärgiks teada saada õpilaste eelnevad teadmised Päikesest kui tähest ning Päikese tähtsusest Maale (mis on Päike? kui suur on Päike? miks on Päike meile oluline? miks on Päike sulle isiklikult kasulik või vajalik st kas sina n-ö kasutad Päikest kuidagi ära?). Seejärel seotakse olemasolevad teadmised õppeprogrammis peatselt omandavate uute teadmistega.

Teemaarendus: I osa - Planetaariumis Digistar 6 fulldome programm (30 min):

 • ööpäeva ning aastaaegade tekke simulatsioonid;
 • päikesevarjutuse ja kuuvarjutuse tekke visualisatsioon, sarnasused ja erinevused, taevakehade asetus teineteise suhtes; kuufaaside vaheldumise seos Päikesega;
 • Päikese omaduste ja sisemuse kirjeldamine arutelu ja vaatluse teel. Päike kui energiaallikas ja termotuumareaktsioonid. Päikese aktiivsus, päikeselaigud ja päikesetuul;
 • teised viisid, kuidas Päike mõjutab Maad ja inimesi: päikeseenergia, virmalised, fotosüntees ja taimed, päevitamine ja D-vitamiin. Päikesekiirguse kahjulikud ja kasulikud mõjud;
 • Päike kui Päikesesüsteemi suurim ja keskne keha: Päikesesüsteemi kui terviku visualiseerimine ning Päikese tähtsus Päikesesüsteemile. Päikese suuruse võrdlemine Päikesesüsteemi planeetide, teiste tähtedega, kodugalaktika Linnuteega.

Tagasisidestamine (20 min): Kahoot keskkonnas loodud digiviktoriin teemal “Lähim täht Päike”: õpilased jaotatakse 3-4 liikmelistesse gruppidesse, kes võistlevad (iPade kasutades) teadmisi kinnistavas ja kontrollivas teemakohases Kahoot keskkonnas koostatud viktoriinis. 

Teemaarendus: II osa - virtuaalse töölehe täitmine ning tagasisidestamine planetaariumis ja näitusealal (20 min): 

 • eelnevalt moodustatud grupid täidavad iPadides Päikeseteemalist Wizer’i keskkonnas loodud töölehte. Töölehe täitmiseks vajalikud teadmised on omandatud ja kinnistatud eelnevalt õppeprogrammi jooksul või on need leitavad näituseala kosmoseteemalistelt infostendidelt; 
 • Töölehe ülesanded keskenduvad eelkõige teadmistest lähtuvalt järelduste tegemisele. Õpilased peavad  osadele küsimustele vastuste leidmiseks kasutama ka usaldusväärseid ja turvalisi internetiallikaid;
 • Töölehe täitmise järel kogunevad grupid planetaariumisse. Igale grupile antakse teada nende kogutud punktid ning nende tööd tagasisidestatakse. Vaadatakse ja analüüsitakse koos arutelu käigus õigeid vastuseid. Vajadusel vaadatakse teemad, millekohastele küsimustele vastati vähem õigesti, uuesti üle.

Kokkuvõte planetaariumis (10 min): 

 • arutelu sellest, mida uut õpilased teada said.

Viimati uuendatud:

05.04.2021