Ohoo! Soo!
Krista Kutsar

Vahva programmi käigus toimub õpetlik matk Kloostrimetsa soo õpperajal, mille käigus saavad lapsed sealse elustikuga tutvust teha ning ammutada teadmisi soost kui kooslusest.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
mänguoskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Õppeprogrammi eesmärgiks on lastele tutvustada sood kui kooslust. Peale programmil osalemist mõistab laps, mida soo endast kujutab - kuidas see tekkinud on, miks see oluline on, millised taimed seal kasvavad ja millised elusolendeid seal kohata võib.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmi käigus lõimuvad ainevaldkondadena omavahel loodusõpetus, bioloogia, geograafia ja kehaline kasvatus. Peale vaatlemise, märkamise ja praktiliste tegevuste toimuvad teemakohased arutelud, millede eesmärk on lapsi mõtlema panna, neid julgustada ja innustada tegutsema, misläbi ka nende pädevused mitmekülgselt arenevad. Programm ei avarda mitte ainult keskkonna- ja loodushoiualaseid teadmisi ja oskusi, vaid aitab seeläbi lastel kujundada ka üldisi hoiakuid ning suhtumist neid ümbritsevasse.
Lisaks tunneb õpilane programmi käigus rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab tegutseda üksi ning koos teistega, paaris ja rühmas. Samuti oskab ilu märgata ja hinnata, hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest.

Meetodid:

Programmi käigus kasutatakse teema õpetamiseks, näitlikustamiseks ja teadmiste kinnistamiseks mitmeid õppemeetodeid. Vaadeldakse, märgatakse, arutletakse, uuritakse pildimaterjali, mängitakse mänge ning kasutatakse lastele arusaadavaid ja põnevaid näitlikke vahendeid. Tegutsetakse nii üksi kui mitmekesi.

Juhis õpetajale:

Palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste vanus ja arv. Õpetajatelt ja saatjatelt eeldame laste mõistliku käitumise tagamist ning vajadusel heade käitumistavade meelde tuletamist. Tarvidusel ka laste abistamist mängude ja tegevuste käigus.

NB! Kuna programm toimub õues, siis jälgige palun ilmateadet ning riietuge vastavalt ilmale ja programmi toimumiskohale! 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Programm toimub Kloostrimetsa soo õpperajal. Kohtume programmile tulijatega Pärnamäe teel asuvas Laiaküla bussipeatuses, kuhu saab bussidega number 34A ja 49. Programm lõpeb samuti Laiaküla peatuse juures.  Kui tullakse tellitud bussiga, siis saab see samuti seal peatuda. Programmi kestuseks on umbes 2 - 2,5 tundi ja selle käigus läbime veidi üle 2 kilomeetri.

NB! Lehola Keskkonnahariduskeskus viib oma programme läbi ainult Tallinna munitsipaallasteaedade koolieelikutele (6-7 aastased) ning I kooliastme (1. - 3. klassi) õpilastele.

Läbiviimise koht:

Kloostrimetsa soo õpperada

Läbiviimise asukoht:

59.466743026924, 24.8889534

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

piritakosekhk@gmail.com
6 526 566, 58668009, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba 53642474

Programmi läbiviija:

Pirita - Kose keskkonnahariduse õpitoa programmide juhendaja on Krista Kutsar. Juhendaja tutvustuse leiab Lehola Keskkonnahariduskeskuse kodulehelt, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa tutvustuse ja kontaktide alt.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programm algab umbes 10-15 minutit kestva tervitus- ja tutvumisringiga, mille käigus saadakse omavahel tuttavaks ning tutvustatakse osalejatele nii programmi käiku kui ohutusreegleid.
Seejärel suundutakse Kloostrimetsa soo õpperajale, kus lapsed saavad programmi käigus teada, millal öelda soo ja millal raba ning mis vahet neil on. Mis on laugas ja mis on älves? Mis on turvas ja  kuidas see tekib? Millistele taimedele ja loomadele soo koduks on? Vaatamist, uurimist ning põnevaid jututeemasid on soos palju! Loomulikult ei puudu ka teemakohased tegevused ja mängud.

Tallinna Teletorni ehitamise ajal kaevati Kloostrimetsa alliksoo äärde kuivenduskraav. Peale seda hakkas soo metsistuma ning sellest kujunes mustika-kõdusoomännik. Vaatamata sellele saab Kloostrimetsa õpperajal matkates siiski kõik esmased soo-teemalised teadmised kätte.

Programm lõpeb lühikese kokkuvõttega, kus tuletatakse meelde, milliseid teemasid käsitleti ja milliseid tegevusi tehti. Lõpuringi käigus küsitakse osalejatelt ka kindlasti üle, kuidas nad programmiga rahule jäid ning mis meeldis ja meelde jäi. 

Viimati uuendatud:

02.03.2023