Allikaprogramm

Programmi käigus toimub mänguliselt hariduslik umbes 1,3 kilomeetri pikkune avastusretk Varsaallikate juurde. Liigutakse vaadeldes ja märgates läbi looduse ning arutletakse ümbritseva keskkonna üle.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Lapsed saavad elamuse ümbritsevast loodusest ning vahetu kogemise ja põnevate tegevuste kaudu ka teadmisi selle kohta. Programm suurendab laste üldist keskkonna- ja loodushoiualast teadmistepagasit ning kujundab seeläbi ka nende vastavaid hoiakuid ja suhtumist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm seondub koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga puudutates õppe- ja kasvatustegevuse valdkondi "Mina ja keskkond" ja "Liikumine".
Põhikooli riikliku õppekavaga seostub programm keskendudes l kooliastme loodusainete ainevaldkonna teemadele "Inimese meeled ja avastamine", "Organismide rühmad ja kooselu" ning "Aastaajad".
Programmi käigus lõimuvad ainevaldkondadena omavahel enim loodusõpetus, bioloogia, geograafia ja kehaline kasvatus.
Kõik riiklikus õppekavas loetletud pädevused, peale digipädevuse, saavad samuti õppekäigu jooksul läbi erinevate tegevuste toetatud. Programmi käigus toimub peale vaatlemise, märkamise ja praktiliste tegevuste palju teemakohaseid arutelusid, millede eesmärk on lapsi mõtlema panna, neid julgustada ja innustada tegutsema, misläbi ka nende pädevused mitmekülgselt arenevad.

Vastavalt riikliku õppekava loodusainete ainevaldkonnas ettenähtule kujundab ja arendab programmil osalemine õpilase loodusteadlikku pädevust ehk suutlikkust väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi. Samuti õpilase oskust juba varakult, oma eale vastaval tasemel vaadelda, analüüsida ning selgitada elukeskkonna objekte, nähtusi ja elukeskkonnas toimuvaid protsesse, leida nendevahelisi seoseid ning teha järeldusi ja leida lahendusi, rakendades omandatud teadmisi ja oskusi. Väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi, hinnata looduses viibimist. Samuti nagu õppekavas ettenähtult loodusainete õpetamise kaudu, nii taotletakse ka programmi läbiviimisel, et õpilane tunneks huvi ümbritseva elukeskkonna ja selle uurimise vastu ning oleks motiveeritud seda edasi tegema. Samuti innustab programmil osalemine oskust märgata ja sõnastada looduse ja keskkonnaga seonduvaid probleeme, esitada asjakohaseid küsimusi ning saadud teadmiste põhjal teha ja põhjendada lihtsamaid teemakohaseid otsuseid. Lisaks oskab õpilane väärtustada elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundtelikku ja säästvat käitumist ning järgib tervislikke eluviise.

Programmi käigus tunneb õpilane rõõmu teadasaamisest ja oskamisest, oskab tegutseda üksi ning koos teistega, paaris ja rühmas. Samuti oskab ilu märgata ja hinnata, hindab loovust ning tunneb rõõmu liikumisest, loovast eneseväljendusest ja tegevusest.

Meetodid:

Programmi läbiviimisel on meetoditena kasutusel eelkõige õppekäik, selle käigus vaatlemine ja märkamine, arutelud, näitlik pildimaterjal, teemakohased mängud ja käelised tegevused. Lastel on võimalus töötada nii üksi kui mitmekesi koos. 

Vahenditena on kasutusel viltpliiatsid ja lamineeritud bingolehed, millel on kujutatud erinevad objekte, mida lapsed loodusest leida võiksid. Lisaks pildimaterjal täiendamaks ja seletamaks ümbruses nähtut, pliiatsid või värvikriidid, paberist CD-kujulised kettad või paberilehed, istumisalused.

Juhis õpetajale:

Palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste vanus ja arv.

Õpetajatelt ja saatjatelt ootame laste mõistliku käitumise tagamist ja vajadusel heade käitumistavade meeldetuletamist. Tarvidusel ka laste abistamist praktiliste tegevuste käigus.

Programmile tulijad ise midagi kaasa võtma ei pea, kõik tegevuseks vajalikud vahendid antakse osalejatele programmijuhtide poolt.

NB! Kuna programm toimub õues, siis jälgige palun ilmateadet ning riietuge vastavalt ilmale ja programmi toimumise asukohale (mugavad looduses viibimiseks sobilikud riided ja jalanõud, märjema ilma korral vihmakindlad riided, kummikud)!

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Programmi käigus läbitakse umbes 1,3 kilomeetri pikkune teekond Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa juurest Lasnamäel asuvate Varsaallikateni.

Õpituba asub Pirita Kose Lasteaiaga samas majas aadressil Kose tee 58 ja selle juurde saab bussidega number 5 ja 6. Peatuse nimi on “Haljas tee” ning see asub kohe õpitoa värava taga. Kohtume programmile tulijatega bussipeatuse juures ja alustame sealt ka oma teekonda allikate juurde. Tagasi saab Lasnamäelt “Jussi” bussipeatusest bussidega number 29, 31 ja 63.

Kahjuks ei sobi programm liikumispuudega osalejatele.

Kuna liigume linnalooduses, siis tualeti kasutamise võimalus puudub.
 

NB! Lehola Keskkonnahariduskeskus viib oma programme läbi ainult Tallinna munitsipaallasteaedade koolieelikutele (6-7 aastased) ning I kooliastme (1. - 3. klass) õpilastele.

Läbiviimise koht:

Teekond Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa juurest (Kose tee 58) Varsaallikateni (ca 1,3 km).

Läbiviimise asukoht:

59.458549631608, 24.847168922424

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

piritakosekhk@gmail.com
6 526 566, 58668009, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpituba 53642474

Programmi läbiviija:

Pirita - Kose keskkonnahariduse õpitoa programmide juhendaja on Krista Kutsar. Juhendaja tutvustuse leiab Lehola Keskkonnahariduskeskuse kodulehelt, Pirita-Kose keskkonnahariduse õpitoa tutvustuse ja kontaktide alt.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programm algab tutvumisringiga (ca 15 minutit), kus lisaks omavahel tuttavaks saamisele selgitatakse osalejatele programmi käiku ning räägitakse ohutusreeglitest.

Seejärel toimub umbes 1,5 tunni kestel 1,3 kilomeetri pikkune õppekäik-avastusretk Varsaallikate juurde. Liigutakse vaadeldes ja märgates läbi looduse ning arutletakse ümbritseva keskkonna üle.

Mängitakse vahvat loodusbingot, mille käigus otsivad lapsed metsast erinevaid taimi ja objekte ning näitavad neid juhendajale, kes tulemust kontrollib ja õige vastuse korral bingolehele märke teeb. Nii õpivad lapsed loodust märkama ja tundma. Leidudega tehakse ka tutvust ning räägitakse neist lähemalt.

Muuhulgas räägitakse sellest, mis vahe on samblal ja samblikul ning vaadeldakse lepapuud ja selgitatakse tema "käbide" ja urbade olemust. Arutletakse selle üle, kuidas allikad tekivad, miks ja millises suunas vesi voolab ning kuhu poole allika leidmiseks suunduma peaks. Lisaks tehakse loodusega seonduvat käelist tegevust (kopeeritakse paberile puukoore mustrit ja/või kuulatakse ümbritsevaid hääli ning püütakse need teksti või joonistustena ümmargusele paberile panna ehk endale CD-teha) ja mängitakse mänge (pasknääri- ja tammetõruteemaline jutu- ja jooksumäng).

Tehakse lühidalt tutvust Varsaallikaid puudutava ajalooga, vaadeldakse lähistel asuvat paekallast ning arutletakse selle tekke üle. Varsaallikate juures saab soovi korral teha pikniku.

Viimati uuendatud:

02.03.2023