Optika
Daniele Levis Pelusi, Unsplash

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad uusi teadmisi erinevaid värvusi tuvastades, lahuste tihedust määrates, suitsuandurit ehitades. Ülesannete raames käsitleme järgnevaid teemasid: kuidas tajume värvusi erinevates valgustes, kuidas valgus neeldub ja hajub, kuhu paigutada suitsuandur? 

Programm toetab meeskonnatöö- ning  probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment. 

Sessioon on koostatud vastavalt õppekavale ja kestab 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 laadis sissejuhatuse meeskondadeks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini ja seejärel kolm avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Ülesannete järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video ning sessioon lõpeb viktoriiniga.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

III kooliastme õpilane:
- teab peegeldumise ja valguse neeldumise tähtsaid tunnuseid
- teab, mis on fototakisti ning kasutab seda erinevate probleemide lahendamiseks
- teab, kuhu ruumis paigutada suitsuandur ning oskab seda oma sõnadega põhjendada
- julgeb oma ideid meeskonnas teostada ning neid katsetada
- kasutab tööriistu ja -vahendeid säästlikult ning ohutusreegleid silmas pidades

Gümnaasiumi õpilane:
- teab peegeldumise ja valguse neeldumise tähtsaid tunnuseid, kirjeldab seost teiste nähtustega ning kasutab neid praktikas
- teab seose, et optiliselt ühtlases keskkonnas levib valgus sirgjooneliselt, tähendust
- teab, mis on fototakisti ning mõistab, kuidas kasutada seda erinevate probleemide lahendamiseks
- teab, kuhu ruumis paigutada suitsuandur ning oskab seda korrektseid termineid kasutades põhjendada
- kogub ning analüüsib infot, põhjendab ning kaitseb oma seisukohti ja valikuid argumenteeritult ning osaleb arutelus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

III kooliastme sessioon toetab füüsika teemasid “Valgus ja valguse sirgjooneline levimine” ning ttehnoloogiaõpetuse teemasid “Tehnoloogia igapäevaelus” ning “Materjalid ja nende töötlemine”.

Gümnaasiumi sessioon toetab füüsika teemasid Elektromagnetismi kursusel.

Programm toetab ka “keskkonna ja jätkusuutliku arengu” ning “tervise ja ohutuse” läbivate teemade käsitlemist, kuna kõiki ülesandeid tuleb lahendada piiratud hulka vahendeid säästlikult kasutades ning suitsuanduri ülesanne on otseselt seotud iga inimese tervise ja ohutusega.

 

Meetodid:

Rühmatöö, avastusõpe, valikvastustega viktoriin, video, suunatud arutelu.

Iga ülesande lahendamiseks saavad meeskonnad kasti just selle ülesande jaoks vajalike vahenditega. 

1. ülesanne Värvikast

Värvuste määramise kast, värvitahvlid, tahvelarvuti

2. ülesanne Fotokolorimeetria/Lahuste määramine

Fototakisti, taskulamp, must paber, valge paber, lahused, papp

3. ülesanne Suitsuandur

Papp, suitsuanduri karp, must paber, valge paber, hajutav paber, taskulamp

Lisaks on osalejatel võimalus kasutada üldvahendeid tööriistaseintelt (käärid, teibid, joonlauad, lõiketangid, liimipüstol).

Juhis õpetajale:

Programm ei vaja eraldi ettevalmistust. Õpetaja saab jälgida sessiooni kulgemist kõrvalt, sessiooni juhendaja ülesandeks on kogu tegevuse korraldamine ja läbiviimine. Õpetaja rolliks on abistamine üldise korra hoidmisel.

Kõik vajalikud vahendid on olemas kohapeal, midagi kaasa ei ole vaja võtta (va. talveperioodil vahetusjalatsid).

Vahetu tagasiside küsime õpilastelt programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: mis oli see midagi, mis sa täna õppisid, milline ülesanne kõige rohkem meeldis ja miks?

Hiljemalt nädal peale sessiooni küsime õpetajalt e-posti teel tagasisidet.

 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 h

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

250€

Lisainfo:

Ideaalne grupi suurus on 15-25 õpilast, kuid mahutame ära ka 35 osalejat (kui grupi suurus ületab 30 õpilase arvu, viib sessiooni läbi kaks juhendajat).

Korraga saame vastu võtta 4 klassikomplekti jagu lapsi (meil on 4 stuudiot).

Kõik stuudiod on ligipääsetavad ratastooliga.

Meie juurde on oodatud ka HEV väikeklasside õpilased, palume sellest eelnevalt teavitada, et oma programmi vajadusel vastavalt kohandada.

Läbiviimise koht:

Rakett69 Teadusstuudiod

Läbiviimise asukoht:

59.420097218265, 24.807945201328

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@teadusstuudiod.ee
+372 5855 8933

Programmi läbiviija:

Sessiooni viivad läbi Rakett69 Teadusstuudiote juhendajad. Täpsem info lisatud dokumendis.

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Programm OPTIKA
Author:
Rakett69 Teadusstuudiod
Programm OPTIKA.pdf(34.4 KB)

Programmi OPTIKA kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm toimub ühes Rakett69 Teadusstuudiote neljast Rakett69 saadet imiteerivas nn black-box stiilis stuudios. Õpilaste saabumisel teeme u 15 min kestva sissejuhatuse, mille raames juhendaja selgitab, kuidas sessioon välja näeb. Pärast lühikest tutvustust jagatakse õpilased loosiga kuni viieks meeskonnaks, mille järel valib iga grupp endale kapteni. Seejärel tutvustame sessiooni teemat, kordame üle nn majareeglid (nende hulgas ka tööriistade ohutu kasutamise) ja teeme varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini.

Sessioon kestab 2 tundi ning lahendatakse kolm ülesannet. Kõikidele ülesannetele otsitakse vastuseid konkreetsete tegevuste ja katsete kaudu.

1. ülesanne Värvikast (10-15 min)

Värvuste tuvastamine erinevates valgustes (punane, roheline, sinine);

2. ülesanne Fotokolorimeetria/Lahuste järjestamine (40-45 min)

Fototakisti ja taskulambi abil lahuste kontsentratsiooni järgi reastamine;

3. ülesanne Suitsuandur (35-40 min)

Suitsuanduri ehitamine, mis tuvastab suitsu olemasolu ruumis.

Iga ülesande lõpus vaatame lühikest kokkuvõtvat videot ning seostame värskelt kogetu igapäevaeluga, toetades nii arusaamist ümbritseva maailma toimimisest. Sessiooni lõpus teeme kokkuvõtva viktoriini, millega kinnistame veel omandatud teadmisi. Kokkuvõttele kulub 5-10 min.

Viimati uuendatud:

23.06.2022