Turbakihi paksuse mõõtmine
Liina Laanemets

1. osa. Sissejuhatus Lilli loodusmajas 15 min;
2. osa Filmi vaatamine loodusmajas „Soode teke ja areng“ 30 min.
3. osa. Turbakohvri abil raba kujunemise tutvustamine ning turba kasutamine 30 min; 
4. osa Klass jagatakse rühmadeks, antakse kätte töövahendid  ning selgitatakse rühmatöö põhimõtted. 15 min.
5. osa Sõidetakse bussiga Teringi õpperaja parklasse. (Hea kui saaks süüa osa kaasavõetud toidumoonast enne rajale minekut). Tutvustatakse looduses käitumise reegleid ja võimalikke ohtusid ning käitumist ohuolukorras.
6. osa Grupitöö õpperaja erinevates punktides, mille käigus määratakse enda asukohta kaardil, mõõdetakse turbalasundi paksust ning vanust. Kleebitakse töölehtedele taimi. Tagasi tulles parklas uuritakse rajalt saadud turbaproovi koostist ning täidetakse kordavate küsimustega töölehed. 1,5 tundi.
7. osa. Lõunapaus. 20 minutit.
8. osa. Teadmiste kontroll rühmadele: töölehtede täitmine, millest köidetakse kokku raamatuke. Iga rühm kannab infotahvli juures ette oma uurimistöö tulemused. 40 min.
 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
• selgitab soode kujunemist ja arengut;
• seostab raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega;
• võrdleb taimede kasvutingimusi rabasaarel ja rabas;
• selgitab soode tähtsust ja kaitse vajadust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab põhikooli riikliku õppekava loodusainete valdkonda (Soo elukeskkonnana)

Meetodid:

Jutustamine, vestlus, uurimine ning iseseisev rühmatöö, matk. Õppevahendid: Kõik vahendid on loodusmaja poolt. Rühmale jagatakase mõõdulindid, kleepsud, töölehed (igas punktis uus leheke), turbamõõdupuu, raja kaart, kleepkiled, käärid. Juhendajal turbapuur, räätsad, taimekaardid.

Juhis õpetajale:

Soovitused programmist osavõtjale :ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud (vajalik kummikud ka saatjatele), kindlasti vihmakeep, kaasa toidumoon ja jook. Toidu kaasavõtmisel palume jälgida tervislikkuse põhimõtet. Palume mitte kaasa võtta ühekordseid nõusid. Saame loodusmajast vajadusel anda vajalikud nõu. Samuti palume kaasavõetava toidu pakkimisel minimeerida pakendijäätmete tekkimist.

Erivajadusega õpilaste osalemise korral palume eelnevat teavitamist, et kohandada programm kõigile sobivaks.

Õpetaja ja/või saatjad osalevad programmis laste turvalisuse tagajatena.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Info ja broneerimine: Ly Laanemets; laanemets.ly@gmail.com või telefonil 513 2994

Läbiviimise koht:

Viljandi maakond, Teringi maastikukaitseala, RMK Teringi õpperajast 4,5 km. Rada koosnev laudteest ja hakkpuidurajast. Taimede õppimisel ja marjade maitsmisel on vaja astuda ka rajalt kõrvale, seetõttu vajalikud kindlasti kummikud.

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Liina Laanemets – bakalaurus loodusturismi erialal, omandamisel õpetajakutse magistriõppes või Ly Laanemets - retkejuht ja programmide läbiviija alates 2003. aastast, kõrgharidus metsamajanduse erialal. Juhendajatel kehtiv esmaabi tunnistus. Sejakotis esm

Keel:

Eesti keel

Viimati uuendatud:

04.04.2022