rand
Pernova Hariduskeskus

Pärnu lahe ja rannaniidu mineviku ning tänapäeva uurimine läbi praktiliste ülesannete. Kogunemine Pärnu rannaniidu matkaraja laudtee alguses stendi ja pingi juures. Tutvu matkarajaga siin.  Bussiga parkimise võimalus Side tn merepoolses osas veekeskuse kõrval. Raja pikkus ca 2,5 km.

Õppekäigu Pärnu ranna laudteel ja mere ääres läbivad teemad:

 • Pärnu rand ja laht kui elukeskkonnad;
 • vee soolsuse määramine;
 • Pärnu rannaniidu looduskaitseala;
 • võõrliigid Pärnu lahes ja oht looduskeskkonnale;
 • Pärnu kuurordi ajalugu.

Soovituslik alates 5.kl - toetab loodusõpetuse ainekava: Läänemeri elukeskkonnana; Elus ja eluta  looduse seosed, looduse uurimine.

NB!  Programm viiakse läbi ainult kevadel ja sügisel. Selga ilmastikule vastav riietus ja jalga veekindlad jalanõud. Halbade ilmastikuolude korral programm läbiviidav Pernova Loodusmajas, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu (vajalikud vahetusjalanõud).

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

II kooliaste
saab ülevaate Pärnu rannaala ajaloost;
saab ülevaate kaitsealade vajalikkusest ning kohalikust liigirikkusest ning millised võõrliigid seda ohustavad;
saab aru ja selgitab, kuidas inimtegevus mõjutab maastike kujunemist;
mõistab ja nimetab Läänemere madala soolsuse põhjuseid.

III kooliaste
teab ja toob näiteid Pärnu rannaala ajaloost;
kirjeldab ökosüsteemi elusat ja eluta osa ning selgitab loodusliku tasakaalu olulisust Läänemere ökosüsteemis;
selgitab looduskaitse vajalikkust, toob näiteid kaitsealade, kaitsealuste liikide ja üksikobjektide kohta.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad rühmatöös suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning käituda vastavas keskkonnas.

Seos ainekavaga: Geograafia ainekava: Läänemeri ja seal elutsevad organismid, maastike muutused;

Bioloogia ainekava: kohalik liigirikkus, võõrliigid, rannaniitude kujunemine ja hooldus.

Ainetevaheline lõiming: 

Matemaatika ainekava - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Eesti keel ainekava -  info otsimine  tekstist, vastuste kirjutamine.

Ajaloo/ühiskonnaõpetus ainekava - kirjeldab eluolu erinevusi maal ja linnas, sõja ja rahu ajal ning nende erinevusi minevikus ja nüüdisajal.

Programmid lähtuvad teaduslikust maailmavaatest. Juhendaja arvamus põhineb teaduskirjandusel. Uute teadmiste, vaatluste ja kogemuste kaudu suureneb lapse keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

Meetodid:

Meetodid: arutelu, vaatlus, õppekäik, uurimine, info kogumine.

Vahendid: infolehed, võõrliikide näidised, tigude ja karpide kojad.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Selga ilmastikule vastav riietus ja jalga veekindlad jalanõud.

NB! Halbade ilmastikuolude korral (november-märts) programm läbiviidav Pernova Loodusmajas, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

140€

Lisainfo:

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  kuni 26-le  2x45 min 140€ 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Õpperogrammi läbi viimisel Pärnu rannaalal: ratastooliga ligipääs rannaalal raskendatud (liivane, puudub laudtee). Pärnu ranna ametlikes parklates ning tänavatel on parkimine tasuline (parkimiskaardiga 1 h tasuta).

Läbiviimise koht:

Pärnu rannaniidu matkarada, Ranna puiestee 9, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.371650825784, 24.5094011

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Kogunemisel selgitatakse loodusesliikumise reegleid ja ohutust praktikumi läbimisel:

Sissejuhatus (5 min):

 • arutelu mis on kaitsealad? Pärnu Rannaniidu Looduskaitseala kujunemine ja vajalikkus.

II kooliaste

Teemaarendus (80 min) (õpilased jagunevad kahte rühma):

 • I osa: iseseisev uurimus (infotahvlid) Pärnu kuurordi ajaloost; ranniku pilliroostumise põhjustest ja tagajärgedest; veiste vajalikkusest rannaniitude- ja roostiku hooldamisel; kohalik liigirikkus ja kaitset vajavad organismid; võõrliikide kohanemine meie vetes; liikuvad liivad ja ranniku muutused.
 • II osa: praktiline töö: rannast karpide korjamine; kohalike võõrliikide määramine näidiste ja teabeallikate põhjal; töölehe täitmine: karpide suuruse alusel Pärnu lahe vee soolsuse leidmine; ülevaade Läänemere soolsusest.

III kooliaste (80 min) (õpilased jagunevad kahte rühma):

 • I osa: iseseisev uurimus (infotahvlid) Pärnu kuurordi ajaloost; ranniku pilliroostumise põhjustest ja tagajärgedest; veiste vajalikkusest rannaniitude- ja roostiku hooldamisel; kohalik liigirikkus ja kaitset vajavad organismid; võõrliikide kohanemine meie vetes; liikuvad liivad ja ranniku muutused.
 • II osa: praktiline töö: rannast karpide korjamine; kohalike võõrliikide määramine näidiste ja teabeallikate põhjal; töölehe täitmine: karpide suuruse alusel Pärnu lahe vee soolsuse leidmine; ülevaade Läänemere soolsusest.
 • Leitakse elus ja eluta looduse omavahelised seosed Pärnu rannikuala kujunemisel.

Kokkuvõte (5 min): aruteluvormis

 • tuletada meelde, miks on Läänemere soolsus madal;
 • tuua välja Pärnu  lahe soolsus ning seda mõjutavad tegurid;
 • Saada teada, milliseid kohalikke võõrliike esineb meie vetes ning milles seisneb nende ohtlikkus.

Viimati uuendatud:

06.04.2021