placeholder

Pärnu rand ja laht kui elukeskkonnad, vee soolsuse määramine, Pärnu rannaniidu looduskaitseala.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane saab ülevaate kaitsealade vajalikkusest ning kohalikust liigirikkusest ning millised võõrliigid seda ohustavad; saab aru ja selgitab, kuidas inimtegevus mõjutab maastike kujunemist; mõistab ja nimetab Läänemere madala soolsuse põhjuseid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad rühmatöös suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning käituda vastavas keskkonnas. Seos ainekavaga: Geograafia ainekava: Läänemeri ja seal elutsevad organismid, maastike muutused; Bioloogia ainekava: kohalik liigirikkus, võõrliigid, rannaniitude kujunemine ja hooldus.

Meetodid:

Õppekäik.

Juhis õpetajale:

Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus. halbade ilmastikuolude korral (november-märts) programm läbiviidav Pernova Loodusmajas, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Läbiviimise koht:

Pärnu rand, Tervise Paradiisi tagune laudtee

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja / või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: saab ülevaate kaitsealade vajalikkusest ning kohalikust liigirikkusest ning millised võõrliigid seda ohustavad; saab aru ja selgitab, kuidas inimtegevus mõjutab maastike kujunemist; mõistab ja nimetab Läänemere madala soolsuse põhjuseid. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad rühmatöös suhtluspädevust, oskavad väärtustada loodust ning käituda vastavas keskkonnas. Seos ainekavaga: Geograafia ainekava: Läänemeri ja seal elutsevad organismid, maastike muutused; Bioloogia ainekava: kohalik liigirikkus, võõrliigid, rannaniitude kujunemine ja hooldus. Programmi käik: sissejuhatus: Mis on kaitsealad? Pärnu Rannaniidu Looduskaitseala kujunemine ja vajalikkus. Teema arendus: I osa: Ülevaade Pärnu kuurordi ajaloost; ranniku pilliroostumise põhjustest ja tagajärgedest; mägiveiste vajalikkus rannaniitude- ja roostiku hooldamisel; kohalik liigirikkus ja kaitset vajavad organismid; võõrliikide kohanemine meie vetes; liikuvad liivad ja ranniku muutused; II osa: praktiline töö: Rannast teokarpide korjamine; kohalike võõrliikide määramine näidiste ja teabeallikate põhjal; töölehe täitmine: karpide suuruse alusel Pärnu lahe vee soolsuse määramine; ülevaade Läänemere soolsusest (töögrupp koosneb 3-4 õpilasest). Kokkuvõte: aruteluvormis - tuletada meelde, miks on Läänemere soolsus madal. Tuua välja Pärnu  lahe soolsus ning seda mõjutavad tegurid. Saada teada, milliseid kohalikke võõrliike esineb meie vetes ning milles seisneb nende ohtlikkus. Vahendid: vaatlustoru, binokkel, luup, võõrliikide näidised, tühjade tigude ja karpide kojad. Maksumus/ Finantseerija: vastavalt Pernova Hariduskeskuse hinnakirjale Registreerumine: admin@pernova.ee või telefonil 4401055 Lisainfo: kaasasolevate täiskasvanute roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. Muu oluline teave: jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus. Otsingusõnad: Läänemeri, rannaniit, rannaniidu looduskaitseala, matkarada, teod, karbi, soolsus H.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020