placeholder

Elutingimused Pärnu jõe alamjooksul, jõe vee parameetrite mõõtmine, tutvumine jõe elustikuga.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab ja nimetab üldandmeid Pärnu jõe kohta; tunneb Pärnu jõe ääres leiduvaid sagedamini kohatavaid linnu-, taime-ja karbiliike; mõõdab erinevaid jõevee füüsikalisi ja keemilisi näitajaid ning teeb järeldusi Pärnu jõe alamjooksu elukeskkonna kohta.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: jõgi ja järv; vesi kui elukeskkond - loodusteaduslik uurimus; veekogu kui uurimisobjekt; jõgi elukeskkonnana; veeorganismide määramine lihtsamate määramistabelite põhjal.

Meetodid:

Õppekäik, rühmatöö, mõõtmine, analüüs.

Juhis õpetajale:

Kaasasolevate täiskasvanute roll on õpilaste innustamine aktiivselt tegevustes osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine. NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu ja/või erinevad jõeäärsed kohad Pärnu linnas (nt Vallikäär, sõudebaas).

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja / või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 5. kl Eesmärk: teab ja nimetab üldandmeid Pärnu jõe kohta; tunneb Pärnu jõe ääres leiduvaid sagedamini kohatavaid linnu-, taime-ja karbiliike; mõõdab erinevaid jõevee füüsikalisi ja keemilisi näitajaid ning teeb järeldusi Pärnu jõe alamjooksu elukeskkonna kohta. Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: jõgi ja järv; vesi kui elukeskkond - loodusteaduslik uurimus; veekogu kui uurimisobjekt; jõgi elukeskkonnana; veeorganismide määramine lihtsamate määramistabelite põhjal. Programmi käik: Sissejuhatus: vestlus teemal Pärnu linna ja jõe ühine ajalugu. Teema arendus: Töö rühmades, liiguvad ühe teemalaua juurest teise juurde, kuni kõik etteantud teemad on läbitud (teemad: jõe üldandmed, linnud, selgrootud, taimed). Retk Pärnu jõe ääres, vaadeldakse binokliga linde, uuritakse kättesaadavaid taimi ja limuseid, mõõdetakse jõevee erinevaid parameetreid. Kokkuvõte: arutelu – millised on elutingimused Pärnu jõe alamjooksul. Vahendid: Vernier’i mõõtmisvahendid, binokkel, näidisematerjal. Otsingusõnad: jõgi, binokkel, linnud, selgrootud, taimed, limused, alamjooks, elutingimused.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020