jõgi
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogrammi pikkus 3x45 min. Programm algab kogunemisega Pernova Loodusmajas, kus selgitakse õpperetke ohutust, lepitakse kokku reeglid ja tutvustatakse programmi tegevusi. 

Järgneb 14 minutiline retk jõe äärde, kus teostatakse õpilaspaaride poolt lindude vaatlemist binoklitega, jõe mõõtmised (hapnik, temperatuur, sügavus, läbipaistvus, voolu kiirus) Vernier’i mõõteristade abil, vaadeldakse taimi ja selgrootuid.

Seejärel suundutakse tagasi Pernova Loodusmajja, kus klassiruumis rühmatööna uuritakse Pärnu jõge edasi õppeülesannete, jooniste ja näidiste abil (vee läbipaistvus, linnud, taimed, pikkus, lähe ja suue).

Programmi läbivad teemad:

 • elutingimused Pärnu jõe alamjooksul;
 • jõe vee parameetrite mõõtmine;
 • tutvumine jõe elustikuga;
 • jõe ajalooline roll Pärnu linnas.

NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus, siseruumis liikumiseks kaasa vahetusjalanõud.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab ja nimetab üldandmeid Pärnu jõe kohta;
tunneb ja nimetab Pärnu jõe ääres leiduvaid sagedamini kohatavaid linnu-, taime-ja karbiliike;
teeb järeldusi Pärnu jõe alamjooksu elukeskkonna kohta;
väärtustab jõge kui olulist elukeskkonda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendada õpilastes rühmatöö käigus suhtluspädevust ja omandada õpipädevust.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: jõgi ja järv; vesi kui elukeskkond; veekogu kui uurimisobjekt; jõgi elukeskkonnana.

Ainetevaheline lõiming

Matemaatika ainekava kogub lihtsa andmestiku; kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid.

Sotsiaalained - õpilased väärtustavad jõega seonduvat ajalugu, oskavad teha rühmatööd ja arvestada teiste inimestega ja nende vajadustega.

Arvutiõpetuse ainekava - info otsimine ITvahendi abil.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest ja  juhendaja arvamus põhineb teaduskirjandusel.  Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid. õppekäik, rühmatöö, mõõtmine, analüüs, vaatlus, info leidmine.

Vahendid: Vernier’i mõõtmisvahendid, binokkel, joonised, infolehed, kaardid, IPadid.

Juhis õpetajale:

Kaasasolevate täiskasvanute roll on õpilaste innustamine aktiivselt tegevustes osalema ja läbiviidava suhtes positiivse huvi ülesnäitamine vajadusel muude kokku lepitud ülesannete täitmine.

NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus, siseruumis liikumiseks kaasa vahetus jalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

210€

Lisainfo:

Grupi suurus 26 õpilast.

Maksumus: kuni 26-le  3x45 min 210€. 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Õppetöö klassiruumis  - ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Matk jõeäärde - ratastooliga õpilasel vajalik tugiisiku olemasolu, et viia läbi mõõtmisi jõeääres.

Parkimine: keskusel olemas parkla (ka bussid).

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu ja/või erinevad jõeäärsed kohad Pärnu linnas (nt Vallikäär, sõudebaas).

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (20 min):

 • ohutus liikumiseks jõe äärde;
 • vestlus teemal Pärnu linna ja jõe ühine ajalugu;
 • retk Pärnu jõe äärde.

Teemaarendus: (õpilased moodustuvad paarid, sest nii jõe ääres mõõtmisi tehakse kui ka klassiruumis töölehte täidetakse paarides):

Pärnu jõe ääres (50 min):

 • vaadeldakse binokliga jõeääres olevaid linde ja püütakse need linnud määrata;
 • vaadeldakse, kogutakse ja uuritakse kättesaadavaid taimi ning limuseid;
 • mõõdetakse jõevee erinevaid parameetreid Vernier’i mõõteristade abil (hapnik, temperatuur, sügavus, läbipaistvus, voolu kiirus);

Loodusmajas (50 min):

 • töö rühmades ja täidavad töölehe. Õpilasaarid liiguvad klassiruumis ühe teemalaua juurest teise juurde, kuni kõik etteantud teemad ja küsimused töölehtedelt on läbitud. Läbitakse 5 teemat: vesi, linnud, taimed, selgrootud, lähe ja suue, ajalugu - kasutatakse IPade.
 • vestlus ja arutelu teemal, millised on elutingimused Pärnu jõe alamjooksul.

Kokkuvõte arutelu (10 min):

 • kontrollitakse töölehed ja vaadatakse üle vastused;
 • gruppidena vastatakse, mida uut teada sain.

 

Viimati uuendatud:

06.04.2021