Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

12

Läbiviimise koht:

elektroonika klass, Pernova Tehnikamaja, Kooli 6b, Pärnu ja/või kodu kool

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kalmer Kivi

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: avastab seosed pinge, voolutugevuse, ja takistuse vahel läbi praktilise tegevuse seega mõistab Ohmi seadust; leiab jada- ja rööpühenduse korral vooluringi osal pinge, voolutugevuse ning takistuse; korraldab eksperimendi, mõõtes otseselt voolutugevust ja pinget, arvutab takistust, töötleb katseandmeid ning teeb järeldusi voolutugevuse ja pinge vahelise seose kohta. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust – läbi õpipädevuse mõistab sümboleid, suudab kirjeldada ümbritsevat maailma mõõtmisvahendite abil ning teeb tõenduspõhiseid otsuseid; kasutab uusi tehnoloogiaid eesmärgipäraselt. Seos ainekavaga: füüsika ainekava: elektriõpetus, elektriline vastastikmõju – vooluring, vooluallikas. vooluringi osad, pinge, voltmeeter; Ohmi seadus, elektritakistus, takisti; juhtide jada- ja rööpühendus, jada- ja rööpühenduse kasutamise näited. Programmi käik: Sissejuhatus: vestlus ja kordamine teemadel vooluring ja Ohmi seadus. Teema arendus ehk praktiline osa: Õpitakse tundma ja töötama multimeetriga, ja kasutama seda vastavate elektrivoolu suuruste mõõtmiseks; Koostatakse kolme takistiga vooluringi jadaühenduse skeemi kohaselt; Koostatakse kolme takistiga vooluringi paralleelühenduse skeemi kohaselt. Kokkuvõte: mõõdetakse elektrivoolu suurusi, analüüsitakse tulemusi  ja leitakse seoseid. Vahendid: kaasaegselt sisustatud õppeklass, kaasaegsed õppevahendid, makettplaat, multimeeter, ostsilloskoop. Maksumus/ finantseerija: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel Registreerumine: admin@pernova.ee või tel 44 01055 Lisainfo: kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepituid ülesandeid. Otsingusõnad: Ohmi seadus, jada- ja paralleelühendus, vooluring, voolutugevus, pinge, takistus.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

20.03.2020